Styrkelse af det europæiske territoriale samarbejde

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1299/2013 - støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til det europæiske territoriale samarbejde

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter målene og kriterierne for samt de midler, der er til rådighed under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) for perioden 2014-2020 med særlig henvisning til det europæiske territoriale samarbejde (ETS) - ét af målene i EU's regionalpolitik.

HOVEDPUNKTER

Overordnede mål

Det europæiske territoriale samarbejde (ETS) er et af de centrale mål i EU’s regionale politik, og det finansieres af EFRU. Forordningen beskriver baggrunden og de generelle principper for ETS, og den specificerer, hvordan EFRU skal nå målene for det europæiske territoriale samarbejde for perioden 2014-2020.

Målet for ETS er at opfordre regioner og byer i forskellige EU-lande til at samarbejde og lære af hinanden gennem fælles programmer, projekter og netværk.

Der findes tre typer ETS-programmer:

grænseoverskridende samarbejde: finansiering af fælles projekter, der gennemføres direkte ved EU’s grænser, for eksempel mellem land- og søgrænseregioner eller en region i mindst ét EU-land og et ikke-EU-land ved Unionens ydre grænser. Disse områder i ikke-EU-lande må ikke være dækket af programmer under EU's eksterne finansielle instrumenter

tværnationale samarbejdsprogrammer, der omfatter nationale, regionale og lokale partnere over større samarbejdsområder som for eksempel Østersøområdet

interregionalt samarbejde: alle EU-lande er berettiget til at deltager i projekter af denne type. Det omfatter projekter og netværk til udveksling af erfaring og bedste praksis mellem regionale og lokale organer i forskellige lande. Formålet med disse projekter er at sikre, at ressourcer under samhørighedspolitikken anvendes effektivt.

Forvaltning af programmer

Fordi ETS-programmerne består af en gruppe af EU-lande og nogle gange tredjelande, forvaltes de af et organ, der er udpeget i fællesskab mellem de deltagende lande.

Rapportering

Forordning (EU) 2015/207 fastlægger de detaljerede regler, som forvaltningsmyndighederne skal følge i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige og endelige gennemførelsesrapporter.

Budget

Budgettet for ETS inden for EFRU er på 8,9 mia. EUR for perioden fra 2014 til 2020. Fordelingen på de tre typer af programmer er som følger:

grænseoverskridende samarbejde: 6,6 mia. EUR

tværnationale samarbejdsprogrammer: 1,8 mia. EUR

interregionalt samarbejde: 500 mio. EUR.

Liste over samarbejdsprogrammer

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/366/EU fastlægger rækken af samarbejdsprogrammer samt beløbet for EFRU-støtte til hvert program.

BAGGRUND

EFRU er én af de fem europæiske struktur- og investeringsfonde, der samarbejder om at støtte økonomisk, social og territorial samhørighed og opfylde EU's mål i Europe 2020-strategien om at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr.1299/2013

21.12.2013

-

EUT L 347 af 20.12.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19-24). Se den konsoliderede version.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. Marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5-44). Se den konsoliderede version.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45-50)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014 af 25. februar 2014 om modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og modellen for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 87 af 22.3.2014)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/366/EU af 16. Juni 2014 om fastlæggelse af samarbejdsprogrammer og angivelse af det samlede støttebeløb fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for hvert program under målet om europæisk territorialt samarbejde for perioden 2014-2020 (EUT L 178 af 18.6.2014, s. 18-25). Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/388/EU af 16. juni 2014 om en liste over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til delmålene vedrørende grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2014-2020 (EUT L 183 af 24.6.2014, s. 75-134)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 af 25. februar 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 7-20)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 821/2014 af 28. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de detaljerede ordninger for overførsel og forvaltning af programbidrag, rapportering vedrørende finansielle instrumenter, tekniske karakteristika ved informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer og systemet til registrering og lagring af data (EUT L 223 af 29.7.2014, s. 7-18)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/207 af 20. januar 2015 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår modeller til statusrapporten, indsendelse af oplysninger om et stort projekt, den fælles handlingsplan, gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, forvaltningserklæringen, revisionsstrategien, revisionserklæringen og den årlige kontrolrapport samt metoden til udførelse af cost-benefit-analysen og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår modellen til gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 38 af 13.3.2015, s. 1-122)

seneste ajourføring 12.10.2015