Offentlige indkøb — regler inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Tærskler

Direktivets regler gælder for kontrakter, der indgås af nationale, regionale eller lokale myndigheder, offentlige foretagender eller virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder (dvs. de enheder, der er dækket af direktivet), når kontrakternes samlede beløb overstiger følgende tærskler (gælder fra den 1. januar 2016):

Europa-Kommissionen vurderer tærsklerne hvert andet år for at afgøre, om de skal ændres i henhold til EU’s internationale forpligtelser.

Aktiviteter, der er omfattet

Direktivet finder anvendelse på offentlige indkøb:

Undtagelser

Direktivet gælder ikke for kontrakter:

Nye standardformularer for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 indfører nye standardformularer for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser. Disse nye formularer finder anvendelse på alle nye bekendtgørelser om offentlige indkøb indtil den. 18. April 2016.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 17. april 2014. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 18. april 2016.

BAGGRUND

De generelle EU-regler for offentlige indkøb er fastsat i direktiv 2014/24/EU. Disse regler fastlægger den procedure, der skal følges, og bestemmer, at nationale myndigheder, når de benytter sig af offentliggørelse af udbudsrunder for arbejde, de ønsker udført, skal behandle alle ansøgere ens og undgå forskelsbehandling mellem dem. De skal desuden sikre gennemsigtighed med hensyn til, hvordan de opererer og træffer beslutninger.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2014/25/EU er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EF af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter – (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. November 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 af 12.11.2015, s. 1-146)

seneste ajourføring 19.09.2016