Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 575/2013 - sikring af at banker og investeringsselskaber begrænser risici og har tilstrækkelig kapital.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den sigter mod at styrke de tilsynsmæssige krav til banker og kræver, at de har tilstrækkelige kapitalreserver og likviditet. Det overordnede mål er at gøre bankerne mere robuste og modstandsdygtige i perioder med økonomisk pres.

HOVEDPUNKTER

Overordnet set fastlægger forordningen et enkelt sæt harmoniserede tilsynsregler, som bankerne i hele EU skal overholde. Dette såkaldte »fælles regelsæt« har til formål at sikre ensartet anvendelse af globale standarder for bankkapital (Basel III) i alle EU-lande.

Specifikke punkter omfatter:

Højere og bedre kapitalkrav. Bankerne skal have en samlet kapital, der svarer til mindst 8 % af deres aktiver målt i forhold til deres risici. Sikre aktiver (f.eks. kontanter) indgår ikke i beregningen. Andre aktiver (som f.eks. lån til andre institutioner) anses for at være mere risikable og vægtes højere. Jo flere risikable aktiver en institution har, desto mere kapital skal den have.

Likviditetsforanstaltninger . For at sikre at banker har tilstrækkelige likviditetsmidler (f.eks. kontanter eller andre aktiver, der kan omsættes til kontanter hurtigt uden eller med kun et lille tab) indfører forordningen to likviditetsbuffere:

likviditetsdækningskravet, som har til formål at sikre, at bankerne har nok likviditetsmidler på kort sigt

kravet vedrørende stabil nettofinansiering, som har til formål at sikre, at bankerne har en acceptabel stabil finansiering til at understøtte deres aktiver og aktiviteter på mellemlang sigt.

Begrænsning af gearingseffekten. Forordningen indfører et nyt retsinstrument, som kaldes gearingsgraden. Dens formål er at begrænse bankerne i at pådrage sig overdrevne tab på finansmarkederne. Fra 2015 skal bankerne offentliggøre deres gearingsgrad. Hvis det findes passende, vil Kommissionen foreslå lovgivning, der gør denne nye grad bindende for bankerne fra 2018.

Forordningen er en del af en lovgivningspakke, herunder et direktiv, der skal styrke EU's bankvæsens modstandsdygtighed. Direktiv 2013/36/EU regulerer adgangen til indskudsvirksomhed, mens denne forordning fastlægger de tilsynskrav, som finansielle institutioner skal overholde.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 28. juni 2013.

BAGGRUND

Europa-Kommissionens websted om lovgivning om kapitalkrav

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) 575/2013

28.6.2013

-

EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1-337

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EU) nr. 575/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338-436)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1-59)

seneste ajourføring 07.10.2015