Rammeforordning for Den Fælles Tilsynsmekanisme

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 468/2014 — EU-mekanisme for banktilsyn (SSM-rammeforordningen)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

SSM er en af de to søjler i EU's bankunion (*) sammen med Den Fælles Afviklingsmekanisme (*) (SRM).

Denne forordning supplerer forordning (EU) nr. 1024/2013, kendt som SSM-forordningen, der oprettede SSM. SSM består af ECB og de nationale kompetente myndigheder i de deltagende EU-lande.

Anvendelsesområde: Forordningen omfatter både de praktiske retningslinjer for samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og de detaljerede regler for organisatoriske spørgsmål, administrative procedurer og sanktioner, herunder:

En vigtig del af SSM-rammeforordningen er metoden til vurdering og gennemgang af en enhed under tilsyn og dennes klassifikation som signifikant eller mindre signifikant samt de deraf følgende ordninger.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 15. maj 2014.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

(*) Den Fælles Tilsynsmekanisme: et EU-system af banktilsyn, der består af ECB og de nationale kompetente myndigheder. Den giver ECB direkte tilsynsmæssige beføjelser over banker i EU-lande, der deltager i SSM.

(*) EU's bankunion: blev oprettet i forbindelse med den finansielle krise i 2008 med det formål at styrke tilsynet med EU's banker.

(*) Den Fælles Afviklingsmekanisme: et EU-system, der effektivt skal håndtere nødlidende banker.

(*) Udpegede nationale myndigheder: De relevante myndigheder, der udpeges i EU-landene, og som samarbejder med ECB om gennemførelsen af SSM-forordningen. Ofte er der tale om de nationale centralbanker, men det kan også være de nationale finansielle tilsynsmyndigheder.

DOKUMENT

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1-50)

seneste ajourføring 27.04.2020