Strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug

Denne EU-lovgivning har til formål at forbedre de europæiske finansmarkeders integritet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug).

RESUMÉ

Misbrug på de finansielle markeder, f.eks. når markedsdeltagere afgiver urigtige oplysninger om priserne på finansielle produkter, kan være meget skadelig for forbrugere, investorer og økonomien generelt.

Denne akt fastsætter strafferetlige sanktioner for de mest alvorlige former for markedsmisbrug, der begås med forsæt. De nye regler skal gælde i alle EU-lande senest i juli 2016.

HOVEDPUNKTER

1.

Sanktioner mod personer (fysiske personer) - fængselsstraf

I henhold til de nye regler kan insiderhandel og markedsmanipulation, to centrale former for markedsmisbrug, straffes med fængsel med en maksimumstraf på mindst fire år.

Markedsmanipulation omfatter kunstig manipulation med priserne på finansielle produkter. For eksempel når en person spreder urigtige oplysninger om udbud af, efterspørgsel efter eller kursen på et finansielt produkt.

Insiderhandel er, når en person er i besiddelse af »intern viden« og udnytter denne viden ved handel med et finansielt produkt. Dette er fortrolige oplysninger om det finansielle produkt, der handles, eller den virksomhed, der har sendt det på markedet. Adgang til denne type oplysninger giver vedkommende en uretmæssig fordel.

Uretmæssig videregivelse af »intern viden« anses også for en strafbar handling, der straffes med en maksimumstraf på mindst to år. Når en person for eksempel videregiver »intern viden« til andre personer, medmindre denne videregivelse sker som led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse.

2.

Sanktioner for virksomheder (juridiske personer)

Reglerne fastsætter, at virksomheder, der drages til ansvar for markedsmisbrug, kan pålægges strafferetlige eller ikkestrafferetlige bøder. Der kan anvendes andre sanktioner såsom midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve erhvervsvirksomhed.

Forordning (EU) nr. 596/2014, der blev vedtaget sammen med disse regler, styrker de administrative sanktioner, der også kan pålægges i tilfælde af markedsmisbrug. Den styrker også de nationale reguleringsmyndigheders efterforskningsmæssige beføjelser til at afsløre misbrug på de finansielle markeder.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/57/EU

2.7.2014

3.7.2016

EUT L 173 af 12.6.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 173 af 12.6.2014].

seneste ajourføring 04.08.2014