Krav til typegodkendelse og markedsovervågning af motorcykler/knallerter og quads i Europa

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 168/2013 — godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

VIGTIGSTE PUNKTER

Godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder

EU-landene udpeger

Typegodkendelse

Krav til typegodkendelse henvender sig til de involverede (køretøjs-)fabrikanter, godkendende myndigheder og udbydere af tekniske ydelser (f.eks. kontrolorganer). En køretøjstype kan sælges på EU-markedet, når et køretøj overholder et sæt omfattende krav.

Fabrikanten skal levere en overensstemmelsesattest med hvert køretøj. Denne attest giver ejeren mulighed for at registrere køretøjet.

Krav til funktionel sikkerhed

Forordningen fastsætter sikkerhedskrav såsom følgende:

Krav til miljøegenskaber

For at opnå typegodkendelse skal et køretøj i klasse L bestå 8 forskellige typer test af for eksempel fordampningsemission (brændstofdampe), forureningsbegrænsende anordninger, energieffektivitet og lyd.

Forordningen fastsætter miljøkrav i 2 trin, hvad angår emissionsreduktioner. Det første trin (Euro 4) er obligatorisk for nye typer af køretøjer pr. 1. januar 2016. Det andet trin (Euro 5) gælder fra 2020, så fabrikanter og leverandører kan planlægge på mellemlang sigt. Gennemførligheden af Euro 5-trinnet skal bekræftes med en undersøgelse i 2016 af dets potentielle virkninger på miljøet.

Forpligtelser for fabrikanter, deres repræsentanter, importører og distributører

Forordningen indeholder detaljerede oplysninger om forpligtelserne for de involverede parter i forsyningskæden:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2016.

Pr. 11. september 2014 kan en fabrikant dog frivilligt anmode om typegodkendelse af køretøjer på grundlag af forordning (EU) nr. 168/2013. Rammedirektiv 2002/24/EF ophæves fra 1. januar 2016. Derefter vil forordning (EU) nr. 168/2013 og dens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter være obligatoriske.

BAGGRUND

For at reducere forurening fra transport samt for at øge den funktionelle sikkerhed af nye køretøjer i klasse L vedtog EU en ny lov i 2013, som erstattede direktiv 2002/24/EF pr. 1. januar 2016. Køretøjer i klasse L er navnet på en række lette motordrevne køretøjer som f.eks. cykler med motor, 2- og 3-hjulede knallerter, motorcykler (med og uden sidevogn), tricykler og quadricykler.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52/128(

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) nr. 168/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 af 18. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 249 af 22.8.2014, s. 1-202)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 3/2014 af 24. oktober 2013 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 om krav vedrørende køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 7 af 10.1.2014, s. 1-12) Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 44/2014 af 21. november 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav for godkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 25 af 28.1.2014, s. 1-102)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014 af 16. december 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse og ændring af bilag V hertil (EUT L 53 af 21.2.2014, s. 1-10)

seneste ajourføring 28.06.2016