Køretøjsmonteret eCall-system — typegodkendelse

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2015/758 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Forordningen finder anvendelse på:

Fabrikanternes forpligtelser

Alle nye typer af disse køretøjer skal:

Tekniske krav og prøvningsprocedurer

Europa-Kommissionen vedtog ved en delegeret retsakt den delegerede forordning (EU) 2017/79. Denne forordning supplerer og ændrer forordning (EU) 2015/758 ved at fastlægge detaljerede tekniske krav og prøvningsprocedurer for EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til deres 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, separate tekniske og komponenter.

Privatlivets fred og databeskyttelse

Alle personoplysninger, der behandles via eCall-systemet, skal overholde EU’s regler om databeskyttelse og privatlivets fred (se resumé). Forordningen fastsætter også en række specifikke regler, der omfatter, at:

Fra den 31. marts 2018 udstedes EU-typegodkendelse kun til køretøjer og eCall-systemer, der overholder denne forordning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 8 og 9, artikel 6, stk. 12 og 13, og artikel 8, 9, 10 og 12 trådte i kraft den 8 juni 2015, da Kommissionen, hvis det var relevant, skulle have vedtaget lovgivning ved delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter De resterende artikler trådte i kraft den 31. marts 2018:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Typegodkendelse: Den angiver, at der er udført prøvninger for at sikre, at de relevante lovgivningsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige krav er opfyldt.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77-89).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2015/758 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om effektiviteten af gennemførelsen af det fælleseuropæiske alarmnummer »112« (COM(2020) 808 final af 15.12.2020).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 28.05.2021