Offentlig-private partnerskaber om innovative lægemidler

 

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den opretter anden fase af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet IMI 2) for perioden 2014-2020.

Fællesforetagendet IMI 2 har til formål at udvikle nye vacciner, lægemidler og behandlinger. Det skal ske ved hjælp af fælles forskningsprojekter, der skal adressere Europas udfordringer på sundhedsområdet, og ved at sikre, at Europas farmaceutiske industri forbliver konkurrencedygtig.

HOVEDPUNKTER

Målene er

Strategisk forskningsdagsorden

IMI 2 fokuserer på fire forskningsområder:

De sundhedsmæssige prioriteter, som IMI skal tage vare på, omfatter:

Ledelse

Budget

EU’s bidrag til IMI 2 er på op til 1 638 mia. EUR for perioden frem til 2024. Det beløb modsvares af 1 425 mia. EUR, som den farmaceutiske industri har forpligtet sig til (bidrag i naturalier). Der kommer yderligere finansiering fra andre biovidenskabelige brancher eller organisationer, der bestemmer sig for at bidrage til IMI 2 som medlemmer eller som associerede partnere i enkelte projekter. Fællesforetagendet søger også at udvikle synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 27. juni 2014.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Biomarkører: biologiske indikatorer, der bruges til at udpege enkeltpersoner, der er prædisponerede for visse sygdomme.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54-76).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 622/2014 af 14. februar 2014 om undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« vedrørende fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (EUT L 174 af 13.6.2014, s. 7-11).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81-103).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104-173).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1291/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 21.08.2018