Sikkerhed for udstyr og materiale til trykbeholdere

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr

RESUMÉ

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

Den Europæiske Union (EU) fastlægger de væsentlige sikkerhedskrav til trykbærende udstyr og enheder (såsom kedler, trykkogere, brandslukningsenheder, varmevekslere og dampgeneratorer). Alt stationært trykbærende udstyr skal overholde nogle strenge specifikationer, for at det må sælges i EU.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på konstruktion og fremstilling af trykbærende udstyr samt dets overholdelse af et tilladt maksimaltryk på højest 0,5 bar. Det dækker alt trykbærende udstyr og enheder, der introduceres på EU’s marked, uanset om det eller de er fremstillet i EU eller et andet sted. Det finder også anvendelse på import af brugte dele.

Mange anvendelsesmuligheder

Trykbærende udstyr anvendes bredt inden for industrier som:

Uden strenge standarder, der håndhæves effektivt, kan stationære trykbeholdere være yderst farlige.

Ansvar for overholdelse

Fabrikanter og disses repræsentanter, importører og distributører har ansvaret for, at deres produkter overholder denne lovgivning. Formålet er at sikre brugernes sundhed og sikkerhed, beskyttelse af husdyr og ejendom samt garantere fair konkurrencebetingelser i EU.

Oplysninger om fabrikant/importør

Oplysninger om fabrikanten (navn, registrerede firmanavn/varemærke samt postadresse) skal angives på udstyret eller, hvis dette ikke er muligt, på emballagen eller det dokument, der ledsager udstyret. De skal angives på et for forbrugere og markedsovervågningsmyndigheder (de offentlige myndigheder, der garanterer, at produkterne overholder lovgivningen og er sikre) let forståeligt sprog. Importører skal angive deres kontaktoplysninger.

Manglende overensstemmelse med lovgivningen

EU-landene skal sikre, at fabrikanter, importører og distributører overholder lovgivningen. Hvis der er beviser for, at de ikke overholder lovgivningen, skal landene begrænse eller forbyde salg af det pågældende udstyr.

Bilag

Bilagene indeholder detaljerede oplysninger om forhold såsom:

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Reglerne på dette område reguleres for øjeblikket af direktiv 97/23/EF. Direktiv 2014/68/EU erstatter direktiv 97/23/EF med virkning fra 1. juni 2015 (og 19.7.2016 for nogle forhold).

NØGLETERMER

Trykbærende udstyr: beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør, herunder eventuelle elementer, der er fastgjort til trykbærende dele, såsom flanger, studse og dyser, koblinger, understøtninger og løftekroge.

Enhed: flere stykker trykbærende udstyr, som af fabrikanten er samlet til et integreret og funktionelt hele.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/68/EU

17.7.2014

28.2.2015 og for nogle artikler: 18.7.2016

EUT L 189, 27.6.2014, s. 164-259

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr (De Europæiske Fællesskabers Tidende EFT L 181 af 9.7.1997, s. 1-55).

seneste ajourføring 23.09.2014