EU’s informationssystem for det indre marked (IMI)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastlægger regler om brugen af informationssystemet for det indre marked (IMI) til administrativt samarbejde mellem EU-landenes kompetente myndigheder inden for politikområder vedrørende det indre marked.

HOVEDPUNKTER

Store fordele for offentligheden

Ved at fremskynde procedurer og forbedre kommunikationen mellem offentlige myndigheder reducerer IMI de omkostninger, der skyldes forsinkelser, og giver myndighederne mulighed for at yde en bedre service til fysiske personer og virksomheder. Dermed er IMI et værktøj, der indirekte hjælper fysiske personer og virksomheder med fuldt ud at udnytte de muligheder, EU’s indre marked tilbyder.

Områder, hvor IMI anvendes

Primære funktioner

IMI har følgende primære funktioner:

Ændringer til forordning (EU) nr. 1024/2012

Forordning (EU) nr. 1024/2012 er blevet ændret, for at IMI kunne bruges i forbindelse med:

Med forordning (EU) 2020/1055 ændres bilaget til forordning (EU) nr. 1024/2012 og tilføjer forordning (EF) nr. 1071/2009 om driftsregler for virksomheder der udfører vej- og persontransport (se resumé) til listen over EU-retsakter, der gennemføres ved hjælp af IMI.

Gennemførelsesretsakter

Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesretsakter:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EU) nr. 1024/2012 trådte i kraft den 4. december 2012.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1-11).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1024/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1055 af 15. juli 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren (EUT L 249 af 31.7.2020, s. 17-32).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1057 af 15. juli 2020 om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 249 af 31.7.2020, s. 49-65).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2212 af 20. december 2019 om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 om samarbejde mellem myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT L 332 af 23.12.2019, s. 159-162).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1253 af 22. juli 2019 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT L 195 af 23.7.2019, s. 40-42).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/743 af 16. maj 2018 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT L 123 af 18.5.2018, s. 115-118).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/89/EU af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT L 45 af 15.2.2014, s. 36-39).

seneste ajourføring 16.10.2020