Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/42/EU om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at gøre det nemmere for nationale myndigheder at konfiskere og inddrive udbytte (*) og redskaber (*) fra strafbart forhold i EU.

HOVEDPUNKTER

Det fastsætter minimumsregler for indefrysning og efterfølgende konfiskation af udbytte og redskaber fra strafbart forhold.

De berørte strafbare handlinger er dem i forskellige EU-retsakter, der er angivet i direktivets artikel 3.

Ud over konfiskation (efter en straffedom) af udbytte og redskaber eller konfiskation af deres værdi giver artikel 4 mulighed for konfiskation af udbytte fra strafbart forhold og redskaber i tilfælde af den pågældende persons flugt eller sygdom (når den mistænkte eller sigtede person er ude af stand til at deltage i straffesagen i en længere periode, hvorved sagen ikke kan fortsætte på normale vilkår, og en straffedom ikke er mulig).

Artikel 5 fastlægger mere tydelige regler for udvidede konfiskationsbeføjelser, dvs. den gør konfiskation nemmere, når en dommer finder det godtgjort, at det pågældende formuegode stammer fra den dømte persons strafbare aktiviteter.

Direktivets artikel 6 muliggør konfiskation, når et formuegode er blevet overført fra den mistænkte til en tredjemand eller direkte er erhvervet af en tredjemand, som burde have indset, at det stammer fra et strafbart forhold.

I henhold til artikel 10 skal EU-landene forvalte indefrosne formuegoder på passende vis (for eksempel ved at oprette kontorer for forvaltning af aktiver), så de ikke mister økonomisk værdi, før de eventuelt bliver konfiskeret.

Irland deltager i direktivet, mens Det Forende Kongerige (1) og Danmark ikke deltager.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 19. maj 2014. EU-landene skal indarbejde det i national lovgivning inden den 4. oktober 2016.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Udbytte: indtægter fra strafbare aktiviteter.

(*) Redskaber: de redskaber, der benyttes til at begå strafbare forhold (f.eks. en båd, der bruges til at fragte stoffer).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39-50)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/42/EU er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 07.01.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.