Konsulær beskyttelse i EU: bedre beskyttelse af EU-borgere i udlandet

RESUMÉ

Næsten 7 millioner borgere i Den Europæiske Union (EU) rejser eller bor uden for EU i lande, hvor deres eget land ikke har en ambassade eller et konsulat.

I løbet af deres ophold kan de få behov for bistand fra konsulære myndigheder, hvis de for eksempel mister eller får stjålet deres pas, hvis de kommer ud for en ulykke, eller hvis de befinder sig midt i en politisk krise, hvor det bliver nødvendigt at evakuere dem.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger, hvornår og hvordan EU-borgere i nødsituationer i et ikke-EU-land har ret til at nyde beskyttelse fra andre EU-landes ambassader eller konsulater, hvis deres eget land ikke er repræsenteret.

HOVEDPUNKTER

Ikkeforskelsbehandlende konsulær beskyttelse

Andre EU-lande skal yde ikkerepræsenterede EU-borgere den samme bistand, de ville yde deres egne statsborgere, som f.eks.

bistand i tilfælde af dødsfald

bistand i tilfælde af alvorlige ulykker eller alvorlig sygdom

bistand i tilfælde af anholdelse eller tilbageholdelse

bistand til ofre for forbrydelser

hjælp til og hjemtransport i en nødsituation.

Direktivet præciserer også, i hvilken grad familiemedlemmer fra ikke-EU-lande kan få bistand.

Koordinations- og samarbejdsforanstaltninger

Det nye direktiv præciserer også regler for, hvordan bistanden skal koordineres mellem EU-landene og EU-delegationernes rolle.

Borgerens EU-hjemland vil altid blive konsulteret af det land, som borgeren søger hjælp fra, og hjemlandet kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at tage sig af sine egne borgere, også selv om det ikke har en ambassade eller et konsulat i det pågældende land (for eksempel ved at give oplysninger over telefonen, kontakte familie eller venner eller yde konsulære tjenester via internettet).

Borgeren kan blive sendt videre fra én ambassade til en anden, da EU-lande med tilstedeværelse i et land kan aftale lokalt, hvem der skal tage sig af hvilke borgere for at sikre effektiv beskyttelse for EU-borgere. Sådanne aftaler skal være offentlige.

Borgerne kan få information om den tilgængelige bistand og eventuelle aftaler mellem konsulater ved at kontakte EU-delegationen i det pågældende land.

Krisesituationer

Direktivet fastlægger regler for at garantere, at der sørges for ikkerepræsenterede borgere på behørig vis, og at de modtager fuld bistand i krisesituationer. I sådanne tilfælde er en klar ansvarsfordeling og koordination grundlæggende for at undgå, at EU-borgere forsømmes.

Finansielle procedurer

Hvis den bistand, der ydes, omfatter udgifter eller gebyrer, må ikkerepræsenterede EU-borgere ikke skulle betale mere end borgerne i det EU-land, der hjælper dem.

Borgere, som ikke kan betale disse udgifter på stedet, vil blive bedt om at underskrive en formular, hvor de forpligter sig til at tilbagebetale de pågældende udgifter til deres egne myndigheder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 1. maj 2018.

BAGGRUND

EU-traktaterne garanterer alle EU-borgere ret til ligebehandling, hvad angår beskyttelse hos de diplomatiske og konsulære myndigheder fra ethvert EU-land, når de rejser eller bor uden for EU, og deres eget land ikke er repræsenteret (se artikel 20 stk. 2, litra c og 23 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde samt artikel 46 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

Under den foregående lovgivning skulle EU-landene selv aftale de nødvendige regler. Det blev gjort i form af en afgørelse fra Rådet (Rådets afgørelse 95/553/EF om konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede EU-borgere).

Det nye direktiv ophæver afgørelse 95/553/EF fra og med den 1. maj 2018. Målet er at lette samarbejdet og koordinationen mellem konsulære myndigheder yderligere samt at styrke EU-borgernes ret til konsulær beskyttelse.

For flere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Rådets direktiv (EU) 2015/637 af 20. april 2015 om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og om ophævelse af afgørelse 95/553/EF

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv (EU) 2015/637

14.5.2015

1.5.2018

EUT L 106 af 24.4.2015, s. 1-13

TILHØRENDE DOKUMENTER

95/553/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 1995 om de diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere (EUT L 314 af 28.12.1995, s. 73-76)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsulær beskyttelse af unionsborgere: status og perspektiver (KOM(2011) 149 endelig af 23.3.2011)

seneste ajourføring 19.08.2015