Straffesager — retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte for forbrydelser

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2016/800 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

De vigtigste elementer i direktivet er, at børn har ret til adgang til advokatbistand og ret til advokatbistand. Advokatbistand er obligatorisk, når et barn stilles for en domstol med henblik på at træffe afgørelse om tilbageholdelse forud for hovedhandlingen og under tilbageholdelse. Et barn, som ikke har haft advokatbistand under retsmøder, kan ikke idømmes fængsel.

EU-landene skal også sikre, at frihedsberøvelse, og især tilbageholdelse, kun pålægges børn som sidste udvej og i det kortest mulige tidsrum. Tilbageholdte børn skal holdes adskilt fra voksne, medmindre det ikke anses for at være i barnets tarv.

Direktivet omfatter også andre garantier, som f.eks. retten til:

Dommere, anklagere og andre fagpersoner, som beskæftiger sig med straffesager, der involverer børn, skal have særlige kompetencer eller adgang til særlig videreuddannelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 10. juni 2016. EU-landene skal indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 11. juni 2019.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Retssikkerhedsgarantier: i dette tilfælde garantier, der sikrer, at børn får de nødvendige oplysninger til at kunne forstå, hvordan retssagen fungerer, og deres juridiske rettigheder.

Børn: personer under 18 år.

Effektive retsmidler: de midler, med hvilke en domstol håndhæver en rettighed, pålægger en sanktion eller udsteder en anden kendelse for at idømme sin dom.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1-20)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1-7)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1-10)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1-12)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1-11)

seneste ajourføring 28.11.2016