Ret til information under straffesager

Mistænkte eller personer tiltalt for at have begået en strafbar handling i et EU-land informeres om deres processuelle rettigheder og tiltalen mod dem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager.

RESUMÉ

Mistænkte eller personer tiltalt for at have begået en strafbar handling i et EU-land informeres om deres processuelle rettigheder og tiltalen mod dem.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Direktivet fastsætter minimumsstandarder for alle EU-lande uanset personens retlige status, statsborgerskab eller nationalitet. Det er udarbejdet med henblik på at forebygge juridiske fejl og reducere antallet af appelsager.

HOVEDPUNKTER

Mistænkte og tiltalte skal straks informeres, enten mundtligt eller skriftligt, om deres processuelle rettigheder. Disse omfatter:

Anholdte personer skal desuden straks modtage en meddelelse om rettigheder fra de retshåndhævende myndigheder (dvs. politiet eller justitsministeriet, afhængigt af EU-landet) skrevet i et letforståeligt sprog og med information om yderligere rettigheder, herunder:

Hvis en person anholdes under en europæisk arrestordre, skal de straks modtage en passende meddelelse om rettigheder af de retshåndhævende myndigheder indeholdende de forskellige rettigheder, der gælder i den situation.

Mistænkte eller tiltalte personer skal desuden straks modtage information om den strafbare handling, som udgør grundlaget for mistanken eller tiltalen og (på et senere tidspunkt) detaljerede oplysninger om tiltalen. Hvis de er anholdt eller tilbageholdt, skal de også informeres om grundene til anholdelsen eller tilbageholdelsen. De skal også have adgang til materialet i sagen, så de kan udøve retten til et forsvar.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft d. 21. juni 2012 og skulle være gennemført i EU-landenes lovgivning inden d. 2. juni 2014.

BAGGRUND

Direktivet er andet trin i en række tiltag, der tilsammen er udviklet for at fastsætte minimumsregler for processuelle rettigheder over hele EU i overensstemmelse med køreplanen for processuelle rettigheder fra 2009. Det efterfølger et direktiv fra 2010 om rettigheder til tolkning og oversættelse.

For yderligere oplysninger henvises til:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2012/13/EU

21.6.2012

2.6.2014

EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1-10

seneste ajourføring 02.03.2015