Om kontrol af EU’s ydre søgrænser og om at redde indvandreres liv under operationer til søs

Forordningen fastlægger reglerne for monitorering af Den Europæiske Unions søgrænser, opbringning af fartøjer, der mistænkes for at medføre ulovlige indvandrere, og redningen af dem, som er i fare på havet, ved grænseovervågningsoperationer under Frontex’ koordinering.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser.

RESUMÉ

Formålet med Den Europæiske Unions politik om de ydre søgrænser er at sikre en effektiv monitorering ved passage af de ydre grænser for at bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet og samtidig beskytte og redde menneskeliv til søs.

Til dette formål skal operationer til søs under tilsyn af Frontex (Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser):

OPBRINGNING AF FARTØJER

Der er fastsat særlige bestemmelser for opdagelsen af fartøjer med ulovlige indvandrere om bord, alt efter hvor fartøjerne bliver opbragt (i territorialfarvande, tilstødende zoner eller på åbent hav). EU-landene kan beslaglægge fartøjet, pågribe de ombordværende og føre fartøjet til et kystland, værtsmedlemslandet eller et tredjeland, så længe det ikke bringer dem i fare.

Andre bestemmelser er fastsat til at forvalte eftersøgnings- og redningssituationer for at yde hjælp til personer, der er i havsnød, og ilandsætte de reddede personer.

Under en operation til søs skal der i henhold til den relevante internationale lovgivning ydes hjælp, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har.

FRONTEX’ OPERATIVE PLAN

Grænseovervågningsoperationer udføres af EU-landene med operationel støtte fra Frontex. Agenturet er ansvarligt for at:

Til dette formål udarbejdes en operationel plan, som indeholder detaljer, der er tilpasset forholdene vedrørende den pågældende operation til søs. Operationelle planer skal især sikre, at børn og udsatte personer får passende bistand.

Solidaritetsmekanismer

EU-lande, der er udsatte for stærkt migrationspres, kan anmode om specifik hjælp og støtte fra Det Europæiske Asylstøttekontor om indsættelse af europæiske grænsevagthold i tilfælde af en krisesituation.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 656/2014

17.7.2014

-

EUT L 189 af 27.6.2014.

seneste ajourføring 28.09.2014