Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

Med denne forordning oprettes Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden. Fonden har til formål at bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømme og forbedre gennemførelsen og udviklingen af EU’s fælles politik for immigration og asyl.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF.

RESUMÉ

EU’s Asyl-, Migrations- og Integrationsfond har fire hovedformål:

Alle EU-lande (bortset fra Danmark, der ikke deltager i denne fond) udarbejder nationale programmer med angivelse af de aktioner, de vil iværksætte for at nå de mål, der er anført i forordningen om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.

Aktioner kan omfatte foranstaltninger, der støtter:

Størstedelen af fondens budget tildeles nationale programmer; en del af fonden anvendes dog til foranstaltninger på EU-plan (såkaldte EU-aktioner), katastrofebistand, Det Europæiske Migrationsnetværk og teknisk bistand fra EU-Kommissionen.

Specifikke aktioner

Ud over tildelingen til de nationale programmer kan medlemsstaterne modtage yderligere et beløb til gennemførelse af specifikke aktioner. Disse aktioner (anført i bilag II) kræver, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden og skaber betydelig merværdi for EU.

EU’s genbosættelsesprogram

Hver medlemsstat kan hvert andet år desuden modtage et yderligere beløb, der er et fast beløb på 6 000 EUR for hver genbosat person, og som forhøjes til 10 000 EUR for hver person, der genbosættes i overensstemmelse med de fælles genbosættelsesprioriteter (såsom regionale beskyttelsesprogrammer), og for hver sårbar person.

Budget

De samlede midler til gennemførelsen af fonden er fastsat til 3 137 mio. EUR i løbende priser for perioden 2014-2020.

De nærmere vilkår for gennemførelse af fonden fremgår af forordning (EU) nr. 514/2014.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 516/2014

21.5.2014

-

EUT L 150 af 20.5.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 20.5.2014).

seneste ajourføring 03.08.2014