Eurodac: et europæisk system til sammenligning af asylansøgeres fingeraftryk

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 603/2013 om oprettelse af Eurodac til sammenligning af asylansøgeres fingeraftryk

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Eurodac-forordningen trådte i kraft den 20. juli 2015.

BAGGRUND

Eurodac blev oprindeligt oprettet i 2000 (Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000) og har været operativ siden 2003. Europa-Kommissionen anser den for et meget vellykket informationsteknologisk (IT) værktøj.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1-30)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelsen af Eurodac-forordningen i forbindelse med forpligtelsen til at tage fingeraftryk (SWD(2015) 150 final af 27.5.2015)

seneste ajourføring 14.01.2016