Strafferetlige sanktioner for forfalskning af penge

Ifølge Den Europæiske Centralbank har falskmøntneri medført finansielle tab på mindst 500 mio. EUR for Den Europæiske Unions økonomi, siden euroen blev indført i 2002. Der er derfor vedtaget en ny lovgivning, der skal beskytte euroen og andre valutaer mod forfalskning.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA.

RESUMÉ

Den Europæiske Unions (EU) direktiv fastlægger minimumsregler for afgrænsningen af strafbare handlinger og om sanktioner i forbindelse med forfalskning af penge. Det indfører fælles regler til bekæmpelse af falskmøntneri, til forbedring af efterforskningen og til at sørge for bedre samarbejde mellem EU-landene om bekæmpelse af forfalskning.

Strafbare handlinger

EU-landene indfører foranstaltninger, der sikrer, at enhver forsætligt bedragerisk fremstilling, modtagelse, anskaffelse eller besiddelse af redskaber, genstande og IT-programmer samt sikkerhedselementer (såsom hologrammer eller vandmærker) kan straffes.

Der skal også være hjemmel til at straffe forsætlige handlinger, vedrørende sedler eller mønter, der ikke er udstedt, og som er bestemt til at blive sat i omløb som lovligt betalingsmiddel, hvilket tilsvarende skal gælde med hensyn til anstiftelse, medvirken og tilskyndelse.

Sanktioner over for enkeltpersoner (fysiske personer)

De indførte sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til den strafbare handling, virke afskrækkende og omfatte frihedsstraf. Maksimumstraffen (mellem fem og otte år afhængigt af sagens karakter) skal finde anvendelse i hvert fald på de mest alvorlige strafbare handlinger vedrørende falskmøntneri.

Selv om forsætlig videregivelse af falskepenge, der er modtaget i god tro , kan pålægges sanktioner såsom bøder, skal der indføres bestemmelser om frihedsstraf som maksimal sanktion i EU-landenes nationale lovgivninger.

Juridiske enheders ansvar og sanktioner

EU-landene sørger for, at juridiske enheder (f.eks. virksomheder og foreninger) kan drages til ansvar som et alternativ til enkeltpersoner (fysiske personer), og pålægger juridiske personer sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og virker afskrækkende. Rækken af sanktioner skal fastlægges, således at de omfatter udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud, midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve erhvervsvirksomhed samt anbringelse under retsligt tilsyn.

Analyse og opsporing af falske eurosedler og -mønter

EU-landene sikrer, at det nationale analysecenter og det nationale møntanalysecenter kan undersøge, om eurosedler og -mønter er falske, og at de er tilgængelige i verserende retssager med henblik på opsporing af yderlige falskmøntneri.

Anmodning

Irland har tiltrådt direktivet. Danmark og Det Forenede Kongerige (1) er derimod ikke bundet af det.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/62/EU

22.5.2014

23.5.2016

EUT L 151 af 21.5.2014

seneste ajourføring 10.08.2014(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.