Beskyttelse af biodiversitet mod invasive ikkehjemmehørende arter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1143/2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger regler for at forhindre og håndtere introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter* i EU.

Denne retsakt har til formål at minimere og begrænse invasive ikkehjemmehørende arters skadelige virkninger for biodiversiteten og økosystemerne i EU og for menneskers sundhed og økonomien.

HOVEDPUNKTER

Liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan

Tilladelser

EU-landene kan udstede tilladelser til forskning, bevaring uden for naturlige levesteder samt medicinsk anvendelse af de arter, der er på listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan. For al anden anvendelse skal EU-lande, der ønsker at udstede tilladelser, først søge godkendelse hos Kommissionen.

De pågældende invasive ikkehjemmehørende arter skal holdes og håndteres i indesluttet opbevaring og transporteres under forhold, som udelukker, at de undslipper.

Nationale handlingsplaner

Senest 3 år efter udarbejdelsen af listen over arter skal EU-landene fastlægge og gennemføre handlingsplaner for at håndtere de prioriterede spredningsveje. Formålet er at forhindre utilsigtet introduktion eller spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, på deres område.

Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på regionalt plan, og arter hjemmehørende i EU

Invasive ikkehjemmehørende arter kan stamme fra én EU-region og skabe problemer i en anden EU-region. Kommissionen spiller her en rolle for at sikre, at de berørte EU-lande arbejder sammen om at løse problemet.

Overvågningssystem

Senest 18 måneder efter vedtagelsen af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, skal EU-landene oprette overvågningssystemer, der indsamler og registrerer oplysninger om forekomsten af invasive ikkehjemmehørende arter i miljøet.

Tidlig opdagelse og hurtig udryddelse af nyligt etablerede invasive ikkehjemmehørende arter

Alle nye observationer (første observation eller første observation efter udryddelse) af en invasiv ikkehjemmehørende art på listen i et EU-land eller på en del af landets område medfører en forpligtelse til hurtig udryddelse. Udryddelse kan opnås med dødbringende eller ikkedødbringende foranstaltninger.

Håndtering af vidt udbredte invasive ikkehjemmehørende arter

Inden for 18 måneder efter opførelsen af en invasiv ikkehjemmehørende art på listen skal EU-landene indføre foranstaltninger til håndtering af de invasive ikkehjemmehørende arter, som allerede er vidt udbredt på deres område, for minimere de skadelige virkninger.

Disse foranstaltninger kan være dødbringende eller ikkedødbringende og skal stå i rimeligt forhold til indvirkningen på miljøet og passe til EU-landets specifikke forhold.

Genopretning af beskadigede økosystemer

EU-landene skal træffe foranstaltninger for at understøtte retablering af et økosystem, der er forringet, skadet eller ødelagt af en invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan.

Overgangsforanstaltninger

En person kan beholde sit selskabsdyr, hvis:

Virksomheder eller andre erhvervsdrivende foretagender må det første år efter artens optagelse på listen fortsat sælge en art, indtil beholdningen er opbrugt . I det andet år efter artens optagelse på listen må arten dog kun sælges eller overdrages til et foretagende med tilladelse eller aflives humant. Disse transaktioner er tilladt under forudsætning af, at der træffes alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at arten ikke kan undslippe eller reproducere sig.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2015.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Invasive ikkehjemmehørende arter: planter eller dyr, der af mennesker er blevet transporteret uden for deres naturlige økologiske område (enten tilsigtet eller utilsigtet) til et nyt miljø. Selv om mange af disse arter dør, er der andre, som overlever og, grundet deres invasive evne, forårsager store økologiske og økonomiske skader.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35-55)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1263 af 12. juli 2017 om ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (EUT L 182 af 13.7.2017, s. 37-39)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4-104)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1143/2014 (EUT L 189 af 14.7.2016, s. 4-8)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2016/1141 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, hvorved en medlemsstats kompetente myndigheder giver foretagender mulighed for at udføre visse aktiviteter vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (EUT L 30 af 5.2.2016, s. 1-6)

seneste ajourføring 11.10.2017