Emissionsgrænser og typegodkendelse for ikkevejgående maskiner

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2016/1628 — krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for forbrændingsmotorer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen fastlægger emissionsgrænser for forskellige klasser og anvendelser af mobile ikkevejgående maskiner (se nedenfor) med det formål at opnå en gradvis emissionsreduktion og udfasning af udstyr med de mest forurenende motorer.

HOVEDPUNKTER

Mobile ikkevejgående maskiner dækker mange typer maskiner, der typisk ikke anvendes som vejgående, herunder:

Forordningen gælder ikke for motorer til en række særlige anvendelser, blandt andet:

Typegodkendelse

Udstødningsemissioner

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2017.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Typegodkendelse: den procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at en type køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed opfylder visse foreskrevne lovkrav.

Motorfamilie: en af fabrikanten foretaget gruppering af motortyper, som gennem deres konstruktion har ensartede egenskaber hvad angår udstødningsemissioner og overholder de gældende emissionsgrænseværdier.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53-117)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1024/2012 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1-51)

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 25.01.2017