Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/65/EU — begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det forstærker eksisterende regler om brugen af farlige stoffer, som for eksempel bly, kviksølv og cadmium, i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) for at beskytte menneskers sundhed og miljøet, navnlig ved at give mulighed for miljørigtig nyttiggørelse og behandling af affald af EEE.

HOVEDPUNKTER

Denne omarbejdede retsakt opdaterer direktiv 2002/95/EF, der begrænsede brugen af visse farlige stoffer i EEE ved blandt andet at udvide begrænsningerne af anvendelsen af farlige stoffer til et bredere udvalg af EEE.

Anvendelsesområde

Udelukkelser

Begrænsningerne gælder ikke for en række produkter, såsom våben, rumudstyr, stationære industrielle værktøjer i stor skala (for eksempel trykpresser og fræse- og boremaskiner) samt faste installationer (for eksempel generatorer). Solcellepaneler er også undtaget.

Direktiv (EU) 2017/2102 ændrer direktiv 2011/65/EU for at tage hånd om en række problemstillinger og forebygge utilsigtede konsekvenser af lovgivningen, der skyldes det åbne anvendelsesområde, som blev indført i 2011.

Det udelukker pibeorgler og visse mobile ikke-vejgående maskiner fra anvendelsesområdet.

Det søger også at styrke den cirkulære økonomi ved at fjerne forbuddet mod aktiviteter på det sekundære marked (der omfatter reparation, udskiftning af reservedele, renovering og genbrug samt eftermontering) vedrørende EEE, som lå uden for anvendelsesområdet i det forrige direktiv 2002/95/EF, men som ikke ville være i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU.

Genbrugte reservedele fra EEE kan undtages, hvis genbrugen sker i kontrollerbare retursystemer med lukket kredsløb mellem virksomheder, og forbrugeren får besked om genbrugen af reservedele.

Undtagelser

Forpligtelser

Tilpasning og revision

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 21. juli 2011. Direktiv 2011/65/EU omarbejdede og erstattede direktiv 2002/95/EF (og dets efterfølgende ændringer), som skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger senest i 2004. De nye bestemmelser i direktiv 2011/65/EU skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger senest i 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88-110).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2011/65/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 18.10.2018