Omstilling til lavemissionsøkonomi i 2050

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM)(2011) 112 endelig — Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

HOVEDPUNKTER

Europa-Kommissionens analyse foreslår, at den mest omkostningseffektive metode til at nå det overordnede mål er at reducere hjemlige emissioner med 40 % og 60 % for henholdsvis 2030 og 2040 i forhold til 1990.

Alle sektorer skal bidrage til overgangen til lavemissionsøkonomi, og 2050-køreplanen fastlægger bidragene fra de forskellige sektorer:

Det kræver store offentlige og private investeringer over de næste fire årtier at nå disse mål. Meddelelsen vurderer, at dette vil betyde en yderligere investering for hele EU på omkring 270 mia. EUR om året eller 1,5 % af EU’s BNP.

De potentielle fordele, udover håndtering af klimaforandringer og en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, er overvældende. Pakken af foranstaltninger kunne:

BAGGRUND

Med henblik på at holde temperaturstigningen under 2o C, det internationalt vedtagede mål for at forebygge de katastrofale konsekvenser af global opvarmning, sigter EU på at reducere drivhusgasudledningerne med 80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990-niveauet.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (KOM(2011) 112 endelig udg. af 8. marts 2011)

seneste ajourføring 03.08.2016