Gøre Europa modstandsdygtigt over for klimaændringer gennem tilpasning

Denne meddelelse fastlægger EU’s strategi for at gøre Europa mere klimaresistent på en fleksibel måde og ved at prioritere billige løsninger. Den indeholder flere klimatilpasningsforanstaltninger, der skal forbedre EU’s indsats mod klimaændringsvirkninger på alle niveauer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En EU-strategi for tilpasning til klimaændringer COM(2013) 216 final af 16.4.2013.

RESUMÉ

Eftersom den globale opvarmning allerede har verdensomspændende virkninger, er det nødvendigt at fortsætte bestræbelserne på at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur ved at videreføre foranstaltningerne til modvirkning af klimaændringer. For EU betyder det, at drivhusgasemissionerne skal reduceres til 20 % af 1990-niveauet inden 2020, hvilket er første trin i retning af målet om en reduktion på 80-90 % i 2050.

EU-strategien for tilpasning til klimaændringer er et supplement til at reducere drivhusgasemissionerne. Den foreslår flere løsninger på klimaændringernes virkninger.

Strategien understreger, at en tilpasning nu har mange fordele. For eksempel anslås det, at én euro, der bruges til beskyttelse mod oversvømmelse i dag, vil spare seks euro i skadesomkostninger i fremtiden.

Strategien suppleres af den europæiske klimatilpasningsplatform (Climate-ADAPT), der blev lanceret i marts 2012, og som samler de seneste data om tilpasningsforanstaltninger i EU sammen med en række politiske støtteværktøjer.

Otte tiltag

Strategien kommer med otte tiltag, der skal fremme tilpasningen inden for EU, forbedre beslutningstagningen og være rettet mod de vigtigste sårbare sektorer:

Styring og finansiering

Tilpasningsstrategien kræver politisk koordinering og samarbejde mellem EU-landene via EU’s Udvalg for Klimaændringer, der samler repræsentanter for alle EU-landene. Den henstiller desuden til, at der afsættes flere midler til at opbygge et klimaresistent Europa, herunder gennem EU-fonde og -programmer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Hvidbog - Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag (2009).

seneste ajourføring 08.06.2014