Europas satellitovervågningsprogram (Copernicus): klimaaspekter

Copernicus er et civilt program, der benytter satellitteknologi til at overvåge jorden. Det leverer pålidelige og opdaterede oplysninger om miljøets tilstand ved jævnligt at spore ændringer i atmosfæren, havene og jordmasserne. Dataene er uvurderlige i forbindelse med håndteringen af klimaændringer samt for sektorer så forskellige som sundhed og turisme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger en retlig ramme for Copernicusprogrammet for 2014-2020, der fastsætter de operationelle regler og opretter de primære mål. Overvågning af klimaændringer er et ud af seks områder, som Copernicus’ tjenester er specifikt udviklet til. De andre er: landovervågning, havmiljøovervågning, atmosfæreovervågning, beredskabsstyring og sikkerhed.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. januar 2014.

BAGGRUND

De data, som Copernicus leverer, benyttes af beslutningstagere og offentlige myndigheder til at udarbejde lovgivning og politikker på miljøområdet og til at reagere på naturkatastrofer og humanitære kriser. Resultaterne er frit tilgængelige, hvilket åbner døren for forretningsmuligheder for europæiske virksomheder, navnligt SMV’erne.

For flere oplysninger henvises til:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 377/2014

1.1.2014

-

EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44-66

seneste ajourføring 23.04.2015