FN’s klimaforhandlinger: Kyoto-protokollen — første forpligtelsesperiode

RESUMÉ AF:

Rådets beslutning 2002/358/EF om EU’s godkendelse af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den giver EU’s juridiske godkendelse af Kyoto-protokollen — en aftale under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) — og bekræftelse af, at EU og de 15 lande, der var medlemmer, da lovgivningen blev vedtaget (»EU-15«), vil opfylde de forpligtelser, de kom med om en reduktion på 8 % af drivhusgasemissionerne i forhold til 1990-niveauet for EU som helhed.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

Kyoto-protokollen var, indtil klimakonferencen i Paris i december 2015, den eneste juridisk bindende aftale i verden om at reducere drivhusgasemissioner. Den blev vedtaget i 1997 og indeholder forpligtelser for deltagende industrialiserede lande om at reducere de samlede emissioner af seks drivhusgasser (kuldioxid, methan, kvælstofforilte, hydrofluorcarbon, perfluorkarbonater og svovlhexafluorid) med gennemsnitligt 5 % i løbet af første forpligtelsesperiode (2008-2012) i forhold til 1990-niveauerne.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 2. maj 2002.

BAGGRUND

»Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode (2008-2012)« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1-3)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EUT L 207 af 4.8.2015, s. 1-5)

seneste ajourføring 08.02.2016