Fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer i forbindelse med udsættelse for ioniserende stråling (fra 2018)

Denne lov fastlægger de grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af sundheden for medarbejdere, offentligheden, patienter og andre mod de farer, der er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2013/59/Euratom om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom

RESUMÉ

Under normale forhold er doserne af ioniserende stråling meget lave og har ingen bivirkninger, der kan konstateres klinisk. Bestråling kan dog på lang sigt medføre sundhedsmæssige problemer, navnlig kræft. Der er derfor behov for en fælles grænseværdi for beskyttelse over hele EU, der samtidig giver regeringer mulighed for at fastsætte højere grundlæggende sikkerhedsnormer, hvis de ønsker det.

Direktivet erstatter fem tidligere retsakter, der indeholdt uoverensstemmelser, ikke fuldt ud afspejlede de videnskabelige fremskridt, ikke fuldt ud dækkede de naturlige strålingskilder eller beskyttelsen af miljøet. Direktivet fastlægger, hvordan man kan garantere sikkerheden af radioaktivt materiale, samt hvilke oplysninger der er obligatoriske i tilfælde af en nødsituation, der indebærer bestråling.

Normerne i direktivet er baseret på anbefalinger fra Den Internationale Kommission til Strålebeskyttelse (ICRP).

Direktivet finder anvendelse på enhver planlagt eller eksisterende situation eller nødsituation, der indebærer en risiko for ioniserende stråling. Det finder særligt anvendelse på:

Lovgivningen fastsætter generelle principper for strålingsbeskyttelse ved at lægge mere vægt på dosisgrænser for erhvervsmæssig, befolkningsmæssig eller medicinsk bestråling. De grupper af referenceniveauer, som ICRP har foreslået for eksisterende bestrålingssituationer og nødsituationer fremgår af et bilag. Der er specielle bestemmelser til beskyttelse af gravide og ammende arbejdstagere samt lærlinge og studerende.

Der gælder specielle krav for udsættelse for stråling til medicinske formål. I disse tilfælde skal bestrålingens reelle nytteværdi være tilstrækkelig stor for individets sundhed og samfundet generelt sammenlignet med den skade, bestrålingen kan forårsage på personer. Patienterne skal informeres om de sundhedsmæssige risici og fordele, og enhver medicinsk bestråling skal finde sted på en kvalificeret sundhedspersons kliniske ansvar.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv 2013/59/Euratom

-

-

EUT L 13 af 17.1.2014

Seneste ajourføring: 07.04.2014