Retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur

Denne EU-forordning fastlægger retningslinjer for den rettidige udvikling af de prioriterede transeuropæiske energiinfrastrukturkorridorer og -områder.

RESUMÉ

I april 2013 blev EU's retningslinjer for udviklingen af den europæiske energiinfrastruktur vedtaget.

En af de prioriterede områder i Europa 2020-strategien er bæredygtig vækst, som skal opnås ved at fremme en mere ressourceeffektiv, mere bæredygtig og mere konkurrencedygtig økonomi. Strategien placerede energiinfrastrukturer i forreste række og understregede behovet for hurtigst muligt at opgradere Europas net og sammenkoble dem til et kontinentalt net, navnlig for at kunne integrere energi fra vedvarende energikilder.

Den vigtige årsag til dette er, at EU's medlemsstater i 2011 blev enige om, at:

ingen EU-medlemsstat bør være isoleret i forhold til de europæiske gas- og elnet efter 2015 eller opleve, at dens energiforsyningssikkerhed bringes i fare, på grund af mangel på relevante forbindelser.

Ved retningslinjerne oprettedes 12 regionale grupper for den transeuropæiske energiinfrastruktur (TEN-E), som udvalgte projekter.

I oktober 2013 vedtog Kommissionen en liste med 248 vigtige energiinfrastrukturprojekter (»projekter af fælles interesse« ), som vil drage fordel af hurtigere og mere effektive tilladelsesprocedurer og en forbedret lovramme.

Projekterne kan desuden få adgang til finansiel støtte fra Connecting Europe-faciliten (CEF), hvorunder næsten 6 mia. EUR er blevet tildelt transeuropæisk energiinfrastruktur frem til 2020.

For at komme på listen skal et projekt:

Af retningslinjerne fremgår det, at projekter af fælles interesse bør gennemføres så hurtigt som muligt og overvåges nøje og evalueres, samtidig med at den administrative byrde for projektiværksættere holdes på et minimum.

Desuden fastlægges det, at Kommissionen bør udpege EU-koordinatorer for projekter, som er i særlige vanskeligheder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 347/2013

-

-

EUT L 115 af 25.4.2013

seneste ajourføring 04.04.2014