Integration af romaerne på uddannelsesområdet

 

RESUMÉ

En henstilling fra Rådet, der blev vedtaget i 2013, opfordrer til iværksættelses af foranstaltninger på en række områder, herunder uddannelse, for at styrke integrationen af romaer, Europas største etniske minoritet. Børns ret til uddannelse er nedfældet i artikel 28 i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.

HVAD ER MÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den viser alle EU-landenes store og delte politiske vilje til at styrke deres bestræbelser på at:

HOVEDPUNKTER

Med hensyn til adgang til uddannelse opfordrer henstillingen EU-landene til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at

Med disse to mål in mente skal EU-landene søge at garantere, at

Overvågning og evaluering

Rapportering og opfølgning

EU-landene skal til Europa-Kommissionen inden 1. januar 2016 rapportere om alle foranstaltninger, der er iværksat i henhold til henstillingen. Herefter skal de årligt levere disse oplysninger.

Kommissionen sikrer til gengæld, at oplysningerne udgør grundlaget for dens årlige rapport om gennemførelsen af nationale strategier for romaernes integration.

Resultaterne indgår også i det europæiske semester om koordinering af den økonomiske politik. Siden 2012 har Rådet som en del af det europæiske semester udstedt landespecifikke henstillinger til fem lande med store romasamfund (Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Rumænien og Slovakiet).

BAGGRUND

DOKUMENT

Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1-7)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – En EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (KOM(2011) 173 endelig af 5. april 2011)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration 2015 (COM(2015) 299 final af 17. juni 2015)

seneste ajourføring 15.10.2015