Erasmus+ — EU’s tværnationale partnerskaber inden for uddannelse, ungdom og idræt

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Erasmus+ sigter mod at:

HOVEDPUNKTER

Støtteberettigelse

Erasmus+ er åbent for deltagelse af alle EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz samt kandidatlande og potentielle kandidatlande. Partnerlande, navnlig dem, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, er berettigede til at deltage i studie- eller praktikophold samt aktiviteter på ungdomsområdet.

Gennemførelse og deltagelse

Aktioner under Erasmus+ er opdelt i decentraliserede aktioner (som forvaltes i de enkelte lande af nationale agenturer) eller centraliserede aktioner, som forvaltes af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i Bruxelles.

Budget

Det samlede budget er på EUR 14 775 mia. for perioden 2014-2020.

Det er fordelt således:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50-73).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1288/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 af 2. oktober 2018 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (EUT L 250 af 4.10.2018, s. 1-20).

seneste ajourføring 25.06.2014