Overordnede retningslinjer for EU-landenes økonomiske politikker

RESUMÉ AF:

Rådets henstilling (EU) 2015/1184 — overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker i EU-landene og EU som helhed

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DE OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK POLITIK?

I henhold til artikel 121 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udsteder Rådet de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (BEPG'er) for EU's økonomi. Det er retningslinjer om makroøkonomiske og strukturelle politikker, og de har til formål at koordinere EU-landenes økonomiske politikker for at nå nogle fælles mål.

Når de læses sammen med retningslinjerne for EU-landenes beskæftigelsespolitikker, der hvert år offentliggøres under en separat artikel (artikel 148 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), udgør de integrerede retningslinjer for gennemførelsen af Europa 2020-strategien.

HOVEDPUNKTER

Den finansielle og økonomiske krise i 2008 afslørede og forværrede vigtige svagheder i EU og understregede den tætte indbyrdes afhængighed mellem EU-landenes økonomier. Det seneste sæt retningslinjer fra 2015 har til formål:

Rådet henstiller til, at EU-landene, hvor det er relevant, og EU som helhed tager højde for de følgende retningslinjer i deres økonomiske politikker.

DOKUMENT

Rådets henstilling (EU) 2015/1184 af 14. juli 2015 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politikker (EUT L 192, 18.7.2015, s. 27-31)

seneste ajourføring 25.02.2016