Fremme af demokrati og menneskerettigheder i tredjelande (2014-2020)

Forordningen opretter et finansieringsinstrument til fremme og støtte af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ved at yde støtte uafhængigt af samtykke fra de pågældende landes regeringer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 235/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et finansieringsinstrument for demokrati og menneskerettigheder på verdensplan.

RESUMÉ

Hovedformålet med det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) er at yde bistand til udvikling og konsolidering af demokrati i tredjelande og respekten for grundlæggende rettigheder.

EU-instrumentet er udformet til at supplere andre EU-midler, der fremmer demokrati og menneskerettigheder (såsom politisk dialog eller forskellige instrumenter for finansielt og teknisk samarbejde).

STØTTE TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER PÅ VERDENSPLAN

EIDHR støtter bl.a.:

FLEKSIBEL TILGANG TIL REAKTION PÅ FARLIGE SITUATIONER

EIDHR vil have større fokus på nødsituationer, hvor der er størst risiko for menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder. Det vil være i stand til at reagere mere fleksibelt og rettidigt ved hjælp af specifikke finansieringsmekanismer, såsom direkte tilskud, hvor opfordringer til indgivelse af forslag ikke er mulige pga. et vanskeligt politisk klima for borgerne, f.eks. risiko for intimidering eller gengældelse.

EU skal også sikre den mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, for at optimere virkningen af sin optræden lokalt.

CIVILSAMFUNDS NØGLEROLLE

EIDHR giver EU mulighed for at yde støtte til udviklingen af blomstrende civilsamfund og deres specifikke rolle som nøgleaktører for positive ændringer i forhold til menneskerettigheder og demokrati i de pågældende lande.

BUDGET OG GENNEMFØRELSE

EIDHR-budgettet for 2014-2020 er på 1,333 mia.EUR . De fleste af de regler og procedurer, der skal gennemføres under dette program, er fastsat i forordning (EU) nr. 236/2014, en horisontal forordning, der tilpasser og forenkler gennemførelsen af alle EU’s eksterne instrumenter.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 235/2014

1.1.2014

-

EUT L 77 af 15.3.2014

Seneste ajourføring: 17.09.2014