Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugertvister

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 8. juli 2013. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 9. juli 2015.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Erhvervsdrivende: en person eller virksomhed, som sælger et produkt eller en tjenesteydelse.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63-79)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde) (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 2006/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 30-36)

Se den konsoliderede version

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (EUT L 136 af 24.5.2008, s. 3-8)

seneste ajourføring 17.10.2016