Garanti for sikre eksplosivstoffer til ikkemilitær brug

Der er tre formål med Den Europæiske Unions (EU) politik om eksplosivstoffer til civil brug. De er: i) at oprette ét EU-marked til handel med eksplosivstoffer til civil brug, ii) at harmonisere sikkerhedskravene for at sikre et højt niveau for beskyttelse, iii) at oprette et administrativt system til at overvåge overførsler af eksplosivstoffer og ammunition.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/28/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning).

RESUMÉ

Der er tre formål med Den Europæiske Unions (EU) politik om eksplosivstoffer til civil brug. De er: i) at oprette ét EU-marked til handel med eksplosivstoffer til civil brug, ii) at harmonisere sikkerhedskravene for at sikre et højt niveau for beskyttelse, iii) at oprette et administrativt system til at overvåge overførsler af eksplosivstoffer og ammunition.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter reglerne for at bringe eksplosivstoffer til civil brug i omsætning i EU. Det finder ikke anvendelse på:

HOVEDPUNKTER

Direktivet fastlægger fabrikanters, importørers og distributørers ansvar, hvad angår handel med erhvervsmæssige eksplosivstoffer:

Desuden

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet gælder fra den 20. april 2016. Det erstatter direktiv 93/15/EØF fra den 20. april 2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUT L 96 af 29.3.2014, s. 1-44

seneste ajourføring 12.02.2015