Landbrug i EU - finansierings-, forvaltnings- og overvågningsregler

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Som en af de grundlæggende retsakter i EU’s fælles landbrugspolitik fastsætter denne forordning finansierings-, forvaltnings- og overvågningsregler under de to vigtigste landbrugsfonde.

Forordningen er blevet ændret adskillige gange, senest ved forordning (EU) 2017/2393.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen fastsætter regler om:

Finansieringsfonde til den fælles landbrugspolitik

Forvaltningsstruktur

Økonomisk forvaltning

Forordningen fastsætter regler for den økonomiske forvaltning af begge fonde, herunder:

Afslutning af regnskaber

Kontrol

Sanktioner

Forordningen foreskriver, at EU-landene i tillæg til manglende betaling eller tilbagetrækning af betalinger skal pålægge støttemodtagerne administrative sanktioner, hvis de ikke opfylder kravene til egnethed og forpligtelser.

Krydsoverensstemmelse

Alle direkte betalinger, visse betalinger til udvikling af landdistrikter samt visse betalinger til vinstokke er knyttet til overensstemmelse med en række juridiske mindstekrav vedrørende:

Bedriftsrådgivningsordning

EU-landene skal indføre en bedriftsrådgivningsordning for at rådgive støttemodtagerne om arealforvaltning og bedriftsforvaltning.

Ordningen omfatter en række elementer, herunder:

Fælles bestemmelser

Forordningen opstiller også en række fælles regler, der omfatter spørgsmål som:

Covid-19-pandemien

Efter udbruddet af covid-19-pandemien kan EU-landene i henhold til forordning (EU) 2020/531 udbetale større forskud til støttemodtagerne for 2020. Dette sker for at kompensere for mulige forsinkelser i udbetalingen af støtte som følge af de usædvanlige administrative vanskeligheder, der forsinker gennemførelsen af kontroller.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

For flere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) nr. 1306/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter (EUT L 185 af 12.6.2020, s. 1-23).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 af 17. december 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 510/2014 for så vidt angår forvaltningsordningen for toldkontingenter med licenser (EUT L 185 af 12.6.2020, s. 24-252).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/531 af 16. april 2020 om fravigelse for 2020 af artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår størrelsen af forskud på direkte betalinger og areal- og dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og af artikel 75, stk. 2, første afsnit, i samme forordning for så vidt angår direkte betalinger (EUT L 119 af 17.4.2020, s. 1-2).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59-124).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69-124).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 48-73).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 906/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår offentlige interventionsudgifter (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 1-17).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s 18-58).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487-548).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608-670).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 906/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår offentlige interventionsudgifter (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 1-17).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s 18-58).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 14.08.2020