Landbrug i EU - finansierings-, forvaltnings- og overvågningsregler

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Som en af de grundlæggende retsakter i EU’s fælles landbrugspolitik fastsætter denne forordning finansierings-, forvaltnings- og overvågningsregler under de to vigtigste landbrugsfonde.

Forordningen er blevet ændret adskillige gange, senest ved forordning (EU) 2017/2393.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen fastsætter regler om:

Finansieringsfonde til den fælles landbrugspolitik

Forvaltningsstruktur

Økonomisk forvaltning

Forordningen fastsætter regler for den økonomiske forvaltning af begge fonde, herunder:

Afslutning af regnskaber

Kontrol

Sanktioner

Forordningen foreskriver, at EU-landene i tillæg til manglende betaling eller tilbagetrækning af betalinger skal pålægge støttemodtagerne administrative sanktioner, hvis de ikke opfylder kravene til egnethed og forpligtelser.

Krydsoverensstemmelse

Bedriftsrådgivningsordning

EU-landene skal indføre en bedriftsrådgivningsordning for at rådgive støttemodtagerne om arealforvaltning og bedriftsforvaltning.

Ordningerne omfatter en række elementer, herunder:

Fælles regler

Forordningen opstiller også en række fælles regler, der omfatter spørgsmål som:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

For flere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1306/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487-548).

Se den konsoliderede udgave

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608-670).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 48-73).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69-124).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 906/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår offentlige interventionsudgifter (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 1-17).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s 18-58).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59-124).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 16.04.2019