Regler for direkte EU-betalinger til landbrugere

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1307/2013 — regler for direkte betalinger til landbrugere under EU’s fælles landbrugspolitik

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastlægger reglerne for direkte betalinger til landbrugere under EU’s fælles landbrugspolitik. Disse betalinger ydes på betingelse af, at landbrugerne opfylder strenge bestemmelser om menneskers og dyrs sundhed og helbred, plantesundhed og miljøet — kendt som krydsoverensstemmelse.

Denne forordning ophæver forordning (EF) nr. 73/2009, som indeholdt de tidligere bestemmelser om direkte betalinger til landbrugere, og som er blevet ændret som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013. Den ophæver også forordning (EF) nr. 637/2008 vedrørende bomuldssektoren.

I december 2017 vedtog EU forordning (EU) 2017/2393, som ændrer forordning (EU) nr. 1307/2013, samt andre retsakter vedrørende den fælles landbrugspolitik (forordning (EU) nr. 1305/2013 om oprettelse af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af bestemmelserne for EU’s landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsmarkeder i EU og (EU) nr. 652/2014 om forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd.

HOVEDPUNKTER

Direkte betalinger til landbrugere betales via støtteordninger i hvert EU-land.

EU-landene skal afsætte en vis del af deres tildelte midler under den fælles landbrugspolitik til obligatoriske støtteordninger:

Der er også nogle frivillige støtteordninger. EU-landene kan vælge at:

Den 1. januar 2018 trådte de nye bestemmelser i forordning (EU) 2017/2393 i kraft, herunder følgende:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EU) nr. 1307/2013 trådte i kraft den 1. januar 2015. Bestemmelserne, der blev indført med forordning (EU) 2017/2393, trådte i kraft den 1. januar 2018.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608-670).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1307/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487-548).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 865-883).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 15.06.2018