Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 508/2014 — Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) søger at hjælpe dem, der er beskæftiget i fiskeri- og akvakultursektoren, samt dem, der bor ved kysterne, med at tilpasse sig EU’s fælles fiskeripolitik for perioden 2014-2020, som for nyligt er blevet reformeret.

HOVEDPUNKTER

Budget og prioriteter

Med et budget på 6,5 mia. EUR for perioden 2014-2020 har EHFF til formål at:

Gennemførelse

Covid-19-pandemi — ændringer af forordningen

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014. De midlertidige foranstaltninger vedrørende covid-19-udbruddet gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2020 og frem til den 31. december 2020.

BAGGRUND

EHFF er det finansielle instrument, der støtter den fælles fiskeripolitik i perioden 2014-2020. Den er én ud af de 5 europæiske struktur- og investeringsfonde, der supplerer hinanden og søger at fremme en vækst- og jobskabende genoprettelse i Europa.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1-66).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 508/2014 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/852 af 27. marts 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår tilfælde af manglende overholdelse og tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, som kan føre til en afbrydelse af en betalingsfrist eller suspension af betalinger fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 135 af 2.6.2015, s. 13-17).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1362/2014 af 18. december 2014 om fastlæggelse af regler for en forenklet procedure til godkendelse af visse ændringer af operationelle programmer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, samt regler vedrørende formatet for og præsentationen af årlige rapporter om gennemførelsen af disse programmer (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 124-136).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2014 af 20. november 2014 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om databehov og synergier mellem mulige datakilder (EUT L 334 af 21.11.2014, s. 39-51).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1242/2014 af 20. november 2014 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om, hvordan relevante kumulative data vedrørende operationer skal præsenteres (EUT L 334 af 21.11.2014, s. 11-38).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1014/2014 af 22. juli 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 med hensyn til indholdet og opbygningen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for operationer finansieret i henhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 283 af 27.9.2014, s. 11-19).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2014 af 11. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til tekniske karakteristika for oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger og vejledning i udformning af det europæiske logo (EUT L 209 af 16.7.2014, s. 1-4).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/372/EU af 11. juni 2014 om den årlige fordeling på medlemsstaterne af de midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der i alt er til rådighed inden for rammerne af delt forvaltning i perioden 2014-2020 (meddelt under nummer C(2014) 3781) (EUT L 180 af 20.6.2014, s. 18-20).

seneste ajourføring 09.06.2020