Forretningsorden for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Siden 2004 er Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vokset fra et lille organ bestående af to medlemmer og et sekretariat til et organ med mere end 50 ansatte. Organet blev omstruktureret i 2010, og vedtagelsen af den nye forretningsorden i 2012 markerede, at det nu er veletableret i EU.

DOKUMENT

Afgørelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse nr. 2013/504/EU af 17. December 2012 om vedtagelse af den tilsynsførendes forretningsorden.

RESUMÉ

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er en uafhængig kontrolmyndighed, der sikrer, at personlige oplysninger og retten til privatlivets fred respekteres af Den Europæiske Unions (EU) institutioner og organer. Kontrolmyndighedens beføjelser er fastlagt i forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Fællesskabets institutioner og organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Organets rolle kan inddeles i tre kategorier:

EDPS vedtog forretningsordenen i 2012. Den gentager mange af de principper, der fremgår af forordning (EF) nr. 45/2001, og fastlægger desuden detaljerede regler for de interne beslutningsprocedurer, de tilsynsførendes roller samt bestyrelsen, sekretariatets struktur og arbejde, organets planlægning, den interne administration, åbenhed og gennemsigtighed.

Baggrund

Siden EDPS blev oprettet i 2004 er der sket mange forandringer på de retlige, økonomiske og teknologiske områder. Lissabontraktaten bekræftede, at databeskyttelse er et generelt princip inden for EU-lovgivningen, og flere afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol har understreget betydningen af databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som en integreret del af EU’s beslutningstagning.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2013/504/EU

18.12.2012

-

EUT L 273 af 15.10.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger [EUTL 8 af 12.1.2001].

Seneste ajourføring: 27.06.2014