Direktivet om audiovisuelle medietjenester

I 2010 kodificerede EU direktivet om audiovisuelle medietjenester fra 2007. Det har til formål at skabe en ramme for grænseoverskridende audiovisuelle medietjenester for at styrke det indre marked for produktion og distribution af programmer og sikre lige konkurrencevilkår.

Det tager højde for teknologiske udviklinger i den audiovisuelle sektor såsom konvergensen mellem tjenesteydelser og teknologi og væksten i ikke-lineære tjenester (for eksempel »on demand-video«). Det erstattede direktivet om »fjernsyn uden grænser« fra 1989.

Direktivet indeholder regler om samordning af national lovgivning på EU-plan for alle audiovisuelle medier (hvad enten det er fjernsyn eller on demand-tjenester). Det indeholder aspekter såsom beskyttelse af mindreårige, forbud mod at tilskynde til had, tilgængelighed for syns- og hørehæmmede personer samt regler om reklame og produktplacering.

Kontaktudvalget samler EU-landenes repræsentanter for at overvåge gennemførelsen af direktivet og udviklingen i sektoren.

I 2014 oprettede Europa-Kommissionen en gruppe af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester, der skal rådgive den om gennemførelsen af direktivet.

SE DESUDEN