52008PC0209(01)

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union /* KOM/2008/0209 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 22.4.2008

KOM(2008) 209 endelig

2008/0080 (AVC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer trådte i kraft den 1. juni 2002.

Aftalen vil skulle ændres af hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse som kontraherende parter.

Kommissionen modtog den 5. maj 2005 forhandlingsdirektiver vedrørende en protokol med Det Schweiziske Forbund om tilpasning af aftalen. Forhandlingerne blev afsluttet den 29. januar 2008, og der blev paraferet et udkast til protokol den 29. februar 2008.

Protokollen om ændring af aftalen indeholder bestemmelser om særlige overgangsperioder for lønmodtagere og tjenesteleverandører, som er statsborgere i Bulgarien og Rumænien. Overgangsperioderne udløber senest 10 år efter protokollens ikrafttræden.

Ved protokollen foretages der endvidere tilpasninger med hensyn til erhvervelse af fast ejendom tillige med tekniske tilpasninger, navnlig vedrørende bilag II (koordination af socialsikringsordninger). Det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen, skal foretage de nødvendige tilpasninger af bilag III om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

Retsgrundlaget for forslagene til rådsafgørelse er det samme som for den oprindelige aftale.

Hvad angår medlemsstaternes ratifikation, skal Kommissionen ifølge artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten forelægge Rådet et udkast til protokol til undertegnelse og indgåelse.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) På grundlag af direktiver, som Kommissionen modtog den 5. maj 2006, blev der ført forhandlinger med Det Schweiziske Forbund om en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union, som nu er afsluttet.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten forelagt Rådet et udkast til protokol.

(3) Protokollen, som blev paraferet den 29. februar 2008, bør undertegnes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

2008/0080 (AVC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[2],

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet[3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) På grundlag af direktiver, som Kommissionen modtog den 5. maj 2006, blev der ført forhandlinger med Det Schweiziske Forbund om en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union, som nu er afsluttet.

(2) Denne protokol blev den … 2008 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes vegne på basis af Rådets afgørelse …/…/EF af … 2008 med forbehold af dens indgåelse.

(3) Protokollen bør indgås —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes hermed på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den i protokollens artikel 6 nævnte meddelelse om godkendelse.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

Udkast til

PROTOKOL TIL AFTALEN MELLEM

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

OG DET SCHWEIZISKE FORBUND PÅ DEN ANDEN SIDE

OM FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER I FORBINDELSE MED

REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE

SOM KONTRAHERENDE PARTER I MEDFØR AF DERES TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

UDKAST TIL PROTOKOL TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET SCHWEIZISKE FORBUND PÅ DEN ANDEN SIDE OM FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER I FORBINDELSE MED REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE SOM KONTRAHERENDE PARTER I MEDFØR AF DERES TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE OG DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt "medlemsstaterne",

også repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

på den ene side

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND,

i det følgende benævnt "Schweiz",

på den anden side,

i det følgende benævnt "de kontraherende parter",

SOM HENVISER TIL aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer, i det følgende benævnt "aftalen", som trådte i kraft den 1. juni 2002,

SOM HENVISER TIL protokollen af 26. oktober 2004 til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt "protokollen af 2004", som trådte i kraft den 1. april 2006,

SOM HENVISER TIL Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 2007, i det følgende benævnt "de nye medlemsstater",

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de nye medlemsstater skal være kontraherende parter i aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Rådet for Den Europæiske Union ved tiltrædelsesakten tillægges beføjelse til på Den Europæiske Unions medlemsstaters vegne at indgå en protokol om de nye medlemsstaters tiltrædelse af aftalen,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1. De nye medlemsstater bliver herved kontraherende parter i aftalen:

2. Ved denne protokols ikrafttræden bliver aftalens bestemmelser bindende for de nye medlemsstater på samme måde som for de nuværende kontraherende parter i aftalen på de i denne protokol fastlagte vilkår og betingelser.

Artikel 2

I aftalens korpus og i bilag I foretages følgende tilpasninger:

a) Listen over de kontraherende parter i aftalen affattes således:

"DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

PÅ DEN ENE SIDE,

OG

DET SCHWEIZISKE FORBUND,

PÅ DEN ANDEN SIDE,"

b) I aftalens artikel 10 indsættes følgende stk. 1b, 2b, 3b, 4c og 5b efter henholdsvis stk. 1a, 2a, 3a, 4b og 5a.

"1b. Schweiz kan indtil to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter opretholde kvantitative begrænsninger i antallet af arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz, og antallet af selvstændige, som er statsborgere i Republikken Bulgarien og Rumænien i forbindelse med to kategorier af ophold, nemlig ophold af en varighed på over fire måneder, men under ét år, og ophold af en varighed på mindst ét år. Ophold på under fire måneder underlægges ikke kvantitative begrænsninger.

Inden udløbet af ovennævnte overgangsperiode undersøger det blandede udvalg, hvorledes overgangsperioden for statsborgere i de nye medlemsstater er forløbet på grundlag af en rapport fra Schweiz. Ved afslutningen af undersøgelsen og ikke senere end udgangen af nævnte periode giver Schweiz det blandede udvalg meddelelse om, hvorvidt landet fortsat vil anvende kvantitative begrænsninger for arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz. Schweiz har ret til at anvende sådanne foranstaltninger indtil fem år efter ovennævnte protokols ikrafttræden. Hvis Schweiz ikke giver førnævnte meddelelse, udløber overgangsperioden ved udgangen af den i første afsnit nævnte toårsperiode.

Ved udløbet af overgangsperioden som defineret i dette afsnit ophæves alle kvantitative begrænsninger, der finder anvendelse på statsborgere i Republikken Bulgarien og Rumænien. Disse medlemsstater har ret til i samme periode at indføre samme kvantitative begrænsninger for schweiziske statsborgere."

"2b. Schweiz og Republikken Bulgarien og Rumænien kan indtil to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter for arbejdstagere fra en af disse kontraherende parter, der er beskæftiget på deres område, opretholde kontrol med fortrinsbehandlingen af arbejdstagere, der integreres på det lovlige arbejdsmarked, og løn- og arbejdsvilkår for statsborgere fra den pågældende kontraherende part. Samme kontrol kan opretholdes for personer, der leverer ydelser, jf. denne aftales artikel 5, stk. 1, inden for følgende fire sektorer: servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, herunder tilknyttede brancher, overvågningsvirksomhed og rengøringsvirksomhed (NACE-kode[4] 01.41, 45.1-4, 74.60 og 74.70). Schweiz giver i de overgangsperioder, der er nævnt i stk. 1b, 2b, 3b og 4c, fortrinsret til arbejdstagere, der er statsborgere i de nye medlemsstater, frem for arbejdstagere, der ikke er statsborgere i EU- eller EFTA-landene, for så vidt angår adgangen til landets arbejdsmarked. Leverandører af tjenesteydelser, som er liberaliseret i kraft af en specifik aftale om levering af tjenesteydelser mellem de kontraherende parter (herunder aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb, såfremt denne omfatter levering af tjenesteydelser), underkastes ikke kontrollen med fortrinsretten for arbejdstagere, der er integreret på det lovlige arbejdsmarked. I samme tidsrum kan kravene om kvalifikationer for at få en opholdstilladelse på under fire måneder[5] og for leverandører af tjenesteydelser i ovennævnte fire sektorer, jf. aftalens artikel 5, stk. 1, opretholdes.

Det blandede udvalg undersøger inden to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter, hvorledes overgangsordningerne i dette stykke fungerer; dette skal ske på grundlag af en rapport udarbejdet af hver af de kontraherende parter, der gennemfører dem. Ved færdiggørelsen af undersøgelsen og senest to år efter ovennævnte protokols ikrafttræden kan den kontraherende part, der har gennemført overgangsordningerne, og som har givet det blandede udvalg meddelelse om, at den har til hensigt fortsat at anvende sådanne overgangsordninger, fortsætte hermed indtil fem år efter ovennævnte protokols ikrafttræden. Hvis Schweiz ikke giver førnævnte meddelelse, udløber overgangsperioden ved udgangen af den i første afsnit nævnte toårsperiode.

Ved udgangen af overgangsperioden som defineret i dette stykke ophæves alle ovennævnte begrænsninger."

"3b. Ved ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter og frem til udgangen af den i stk. 1b omhandlede periode forbeholder Schweiz hvert år (pro rata temporis) inden for den samlede kvote for tredjelande arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz, og selvstændige, som er statsborgere i disse nye medlemsstater, et mindsteantal nye opholdstilladelser[6] i henhold til følgende plan:

Indtil | Antal opholdstilladelser for en periode på et år eller mere | Antal opholdstilladelser for en periode på mere end fire måneder og mindre end et år |

det første år | 362 | 3 620 |

det andet år | 523 | 4 987 |

det tredje år | 684 | 6 355 |

det fjerde år | 885 | 7 722 |

det femte år | 1 046 | 9 090" |

"4c. Ved udgangen af den periode, der er omhandlet i stk. 1b og i dette stykke, og i op til ti år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter finder bestemmelserne i denne aftales artikel 10, stk. 4, anvendelse på statsborgere i disse nye medlemsstater.

I tilfælde af alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet eller risiko herfor meddeler Schweiz og de nye medlemsstater, der har gennemført overgangsordninger, dette til det blandede udvalg inden udgangen af den overgangsperiode på fem år, de er omhandlet i stk. 2b, andet afsnit. I så tilfælde kan det pågældende land fortsat anvende de foranstaltninger, der er beskrevet i stk. 1b, 2b og 3b, indtil syv år efter ovennævnte protokols ikrafttræden, på arbejdstagere, der er beskæftiget på dets område. Det årlige antal opholdstilladelser, der er omhandlet i stk. 1b, er i så tilfælde som følger:

Indtil | Antal opholdstilladelser for en periode på et år eller mere | Antal opholdstilladelser for en periode på mere end fire måneder og mindre end et år |

det sjette år | 1 126 | 10 457 |

det syvende år | 1 207 | 11 664" |

"5b. Overgangsbestemmelserne i stk. 1b, 2b, 3b og 4c, særlig bestemmelserne i stk. 2b vedrørende fortrinsretten for arbejdstagere, der er integreret på det lovlige arbejdsmarked, og kontrollen med løn- og arbejdsvilkårene, finder ikke anvendelse på arbejdstagere og selvstændige, som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende stater har tilladelse til at udøve en økonomisk aktivitet på de kontraherende parters område. Sidstnævnte personer har bl.a. ret til geografisk og erhvervsmæssig mobilitet.

Indehavere af opholdstilladelser med en gyldighedsperiode på under et år har ret til at få fornyet deres opholdstilladelse; det kan ikke gøres gældende over for dem, at de kvantitative begrænsninger er opbrugt. Indehavere af en opholdstilladelse med en gyldighedsperiode på et år over derover har automatisk ret til at få forlænget deres opholdstilladelse. Følgelig har de pågældende lønmodtagere og selvstændige fra ovennævnte protokols ikrafttræden de rettigheder, der er forbundet med den fri bevægelighed for personer i henhold til de grundlæggende bestemmelser i denne aftale, herunder navnlig artikel 7."

c) I artikel 27, stk. 2, i bilag I til aftalen erstattes henvisningen til "artikel 10, stk. 2, 2a, 4a og 4b," med en henvisning til 'artikel 10, stk. 2, 2a, 2b, 4a, 4b og 4c".

Artikel 3

Uanset artikel 25 i bilag I til denne aftale gælder de i bilag 1 til denne protokol omhandlede overgangsperioder.

Artikel 4

1. Bilag II til aftalen ændres i overensstemmelse med bilag 2 til denne protokol.

2. Bilag III til aftalen tilpasses ved afgørelse, som træffes af det ved artikel 14 i aftalen nedsatte blandede udvalg.

Artikel 5

1. Bilag 1 og 2 til denne protokol udgør en integrerende del deraf.

2. Denne protokol udgør sammen med protokollen af 2004 en integrerende del af aftalen.

Artikel 6

1. Denne protokol godkendes af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes og Det Europæiske Fællesskabs vegne, og af Schweiz i overensstemmelse med egne procedurer.

2. Når disse procedurer er afsluttet, giver Rådet for Den Europæiske Union og Schweiz hinanden meddelelse herom

Artikel 7

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for den sidste meddelelse om godkendelse.

Artikel 8

Denne protokol er gældende i samme tidsrum og i henhold til samme retningslinjer som aftalen.

Artikel 9

1. Denne protokol og de dertil knyttede erklæringer er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

2. Den bulgarske og rumænske udgave af aftalen og samtlige bilag og protokoller og slutakten hertil, har samme gyldighed. Det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 14, godkender de autentiske tekster til aftalen på de nye sprog.

Udfærdiget i …. den …..totusindogotte.

For Rådet for Den Europæiske Union

For Det Schweiziske Forbund

BILAG I

Overgangsordning for køb af jord og sekundærbolig

1. Republikken Bulgarien

Republikken Bulgarien kan i fem år fra datoen for denne protokols ikrafttræden opretholde lovfæstede restriktioner, som var gældende på tidspunktet for denne protokols undertegnelse, for erhvervelse af ejerskab til jord til sekundærboliger af schweiziske statsborgere, der ikke er bosiddende i Bulgarien, og juridiske personer, der er stiftet i overensstemmelse med schweizisk ret.

Schweiziske statsborgere, som er lovligt bosiddende i Bulgarien, omfattes ikke af bestemmelserne i det foregående afsnit eller af andre regler eller procedurer end dem, bulgarske statsborgere er omfattet af.

Republikken Bulgarien kan i syv år fra datoen for denne protokols ikrafttræden opretholde lovfæstede restriktioner, som var gældende på tidspunktet for denne protokols undertegnelse, for erhvervelse af landbrugsjord, skove og skovbrugsjord af schweiziske statsborgere og juridiske personer, der er stiftet i overensstemmelse med schweizisk ret. Schweiziske statsborgere må under ingen omstændigheder behandles mindre gunstigt med hensyn til erhvervelse af landbrugsjord, skove og skovbrugsjord, end de blev det på datoen for denne protokols undertegnelse, eller behandles mere restriktivt end tredjelandsstatsborgere.

Selvstændige landbrugere, der er schweiziske statsborgere, og som ønsker at etablere sig og tage ophold i Republikken Bulgarien, er ikke omfattet af bestemmelserne i det foregående afsnit eller af andre procedurer end dem, der gælder for bulgarske statsborgere.

Disse overgangsforanstaltninger tages op til generel revision i løbet af det tredje år efter datoen for denne protokols ikrafttræden. Det blandede udvalg kan beslutte at afkorte eller bringe den i første afsnit nævnte overgangsperiode til ophør.

2. Rumænien

Rumænien kan i fem år fra datoen for denne protokols ikrafttræden opretholde lovfæstede restriktioner, som var gældende på tidspunktet for denne protokols undertegnelse, for erhvervelse af ejerskab til jord til sekundærboliger af schweiziske statsborgere, der ikke er bosiddende i Rumænien, og virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med schweizisk ret, men som hverken er etableret eller har en afdeling eller et repræsentationskontor på Rumæniens område.

Schweiziske statsborgere, som er lovligt bosiddende i Rumænien, omfattes ikke af bestemmelserne i det foregående afsnit eller af andre regler eller procedurer end dem, rumænske statsborgere er omfattet af.

Rumænien kan i syv år fra datoen for denne protokols ikrafttræden opretholde lovfæstede restriktioner, som var gældende på tidspunktet for denne protokols undertegnelse, for erhvervelse af landbrugsjord, skove og skovbrugsjord af schweiziske statsborgere og virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med schweizisk ret, men som hverken er etableret eller har en afdeling eller et repræsentationskontor på Rumæniens område. Schweiziske statsborgere må under ingen omstændigheder behandles mindre gunstigt med hensyn til erhvervelse af landbrugsjord, skove og skovbrugsjord, end de blev det på datoen for denne protokols undertegnelse, eller behandles mere restriktivt end tredjelandsstatsborgere.

Selvstændige landbrugere, der er schweiziske statsborgere, og som måtte ønske at etablere sig og tage ophold i Rumænien, er ikke omfattet af bestemmelserne i første afsnit eller andre procedurer end dem, der gælder for rumænske statsborgere.

Disse overgangsforanstaltninger tages op til generel revision i løbet af det tredje år efter datoen for denne protokols ikrafttræden. Det blandede udvalg kan beslutte at afkorte eller bringe den i første afsnit nævnte overgangsperiode til ophør.

BILAG 2

I bilag II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer foretages følgende ændringer:

1. Under overskriften "Ved anvendelsen af aftalen foretages der følgende tilpasninger til forordningen" foretages følgende ændringer i punkt 1 i afsnit A i bilag II til aftalen:

a) under i) vedrørende bilag III, del A, tilføjes efter "Slovakiet — Schweiz":

"Bulgarien — Schweiz

Ingen.

Rumænien — Schweiz

Ingen overenskomst."

b) under j) vedrørende bilag III, del B, tilføjes efter "Slovakiet — Schweiz":

"Bulgarien — Schweiz

Ingen.

Rumænien — Schweiz

Ingen overenskomst."

2. Følgende indsættes under overskriften "Afsnit A: akter, som der henvises til" under punkt 1. "Forordning (EØF) nr. 1408/71" efter "304 R 631: forordning (EF) nr. 631/2004 …":

"Afsnit 2 (Frie personbevægelser – social sikring) i Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, for så vidt dens bestemmelser vedrører EF-retsakter, som er omhandlet i bilag II til denne aftale."

3. Følgende indsættes under overskriften "Afsnit A: akter, som der henvises til" under punkt 2. "Forordning (EØF) nr. 574/72' efter '304 R 631: forordning (EF) nr. 631/2004 …":

"Afsnit 2 (Frie personbevægelser – social sikring) i Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, for så vidt dens bestemmelser vedrører EF-retsakter, som er omhandlet i bilag II til denne aftale."

4. Følgende indsættes under overskriften "Afsnit B: retsakter, som de kontraherende parter skal tage behørigt hensyn til" under punkt "4.18. 383 D 0117: beslutning nr. 117 …", "4.27. 388 D 64: beslutning nr. 136 …", "4.37. 393 D 825: beslutning nr. 150 …", efter "12003 TN 02/02 A: Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, …", og under punkt "4.77: beslutning nr. 192 …":

'Afsnit 2 (Frie personbevægelser – social sikring) i Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, for så vidt dens bestemmelser vedrører EF-retsakter, som er omhandlet i bilag II til denne aftale."

5. For bulgarske og rumænske arbejdstagere finder den ordning, som er omhandlet i stk. 1 i afsnittet vedrørende arbejdsløshedsforsikring i protokollen til bilag II, anvendelse indtil udgangen af det syvende år efter denne protokols ikrafttræden.

FÆLLESERKLÆRING

om tilpasning af bilag III til aftalen

De kontraherende parter erklærer, at for at sikre en gnidningsløs gennemførelse af aftalen tilpasses bilag III så snart som muligt med henblik på at indarbejde bl.a. direktiv 2005/36/EF, ændret ved direktiv 2006/100/EF og nye schweiziske akter.

ERKLÆRING

fra Schweiz om autonome foranstaltninger fra og med undertegnelsesdatoen

Schweiz giver midlertidig adgang til sit arbejdsmarked for statsborgere i de nye medlemsstater på basis af schweizisk lovgivning inden ikrafttrædelsen af den overgangsordning, der er omhandlet i denne protokol. Med henblik herpå åbner Schweiz fra og med datoen for denne protokols undertegnelse specifikke kvoter for korttids- såvel som langtidsarbejdstilladelser som defineret i aftalens artikel 10, stk. 1, for statsborgere fra de nye medlemsstater. Der bliver tale om 282 langtidstilladelser og 1 006 korttidstilladelser om året. Desuden gives der adgang for 2 011 arbejdstagere om året med en opholdstilladelse på mindre end 4 måneder.

[1] EUT C af …, s. .

[2] EUT C af …, s. .

[3] Europa-Parlamentets udtalelse.

[4] NACE: Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EØF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EFT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

[5] Arbejdstagere kan ansøge om kortvarig opholdstilladelse under de kvoter, der er omhandlet i stk. 3b, selv for perioder på under fire måneder.

[6] Disse opholdstilladelser gives ud over den kvote, der er omhandlet i aftalens artikel 10, og som er forbeholdt arbejdstagere og selvstændige, der er statsborgere i medlemsstaterne på tidspunktet for aftalens undertegnelse ( 21. juni 1999) eller i medlemsstater, som blev kontraherende parter i denne aftale ved protokollen af 2004. Opholdstilladelserne gives også ud over de opholdstilladelser, der gives via eksisterende aftaler mellem Schweiz og de nye medlemsstater om udveksling af praktikanter.