02007R1138 — DA — 06.11.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1138/2007

af 1. oktober 2007

om godkendelse af en ny anvendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 256, 2.10.2007, p.8)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1550 af 16. oktober 2018

L 260

3

17.10.2018

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02007R1138-20140828