25.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 210/32


Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Trygderetten den 26. januar 2022 i sagen A mod Arbeids- og velferdsdirektoratet

(Sag E-2/22)

(2022/C 210/13)

Trygderetten (Den Sociale Ankestyrelse) har ved skrivelse af 26. januar 2022, som indgik til EFTA-Domstolen den 27. januar 2022, anmodet om en rådgivende udtalelse om nedenstående spørgsmål i sagen A mod Arbeids- og velferdsdirektoratet:

1)

Er en ydelse som den norske overgangsyde (overgangsstønad) – jf. § 15-5, stk. 1, i lov om social sikring, sammenholdt med stk. 2, første punktum – omfattet af det materielle anvendelsesområde for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (1) i henhold til:

a.

artikel 3, stk. 1, og særligt litra j), eller

b.

artikel 3, stk. 3, sammenholdt med artikel 70?

2)

har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1), at der gælder et krav om erhvervsmæssig beskæftigelse for at bevare retten til ydelser, når det yngste barn bliver ét år, jf. § 15-6 i lov om social sikring?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).