10.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 9/9


Sag anlagt den 9. november 2018 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island

(Sag E-6/18)

(2019/C 9/10)

EFTA-Tilsynsmyndigheden, Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles, har ved Carsten Zatschler, Catherine Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, som befuldmægtigede, den 9. november 2018 anlagt sag mod Island ved EFTA-Domstolen.

EFTA-Tilsynsmyndigheden har nedlagt følgende påstande:

1.

Det fastslås, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til den retsakt, der er nævnt i punkt 1a i bilag XX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet), som tilpasset ved protokol 1 til EØS-aftalen og i henhold til aftalens artikel 7, idet Island ikke inden for den fastsatte frist har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nævnte retsakt, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet EFTA-Tilsynsmyndigheden herom.

2.

Island tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige og faktiske omstændigheder samt søgsmålsgrunde:

EFTA-Tilsynsmyndigheden har i stævningen gjort gældende, at Island ikke inden den 3. april 2018 har efterkommet den begrundede udtalelse, som EFTA-Tilsynsmyndigheden afgav den 31. januar 2018 om Islands manglende gennemførelse i den nationale retsorden af Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som omhandlet i punkt 1a i bilag XX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil (herefter »retsakten«).

EFTA-Tilsynsmyndigheden har yderligere gjort gældende, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til retsakten og EØS-aftalens artikel 7, idet landet ikke har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre retsakten inden for den fastsatte frist.