9.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/12


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING

Nr. 246/06/KOL

af 6. september 2006

om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 86/02/KOL af 24. maj 2002

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 109 og protokol 1 til aftalen,

under henvisning til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (2), særlig artikel 5, stk. 2, litra d), og protokol 1,

under henvisning til punkt 4.B.1) og 3) samt punkt 5.b) i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen,

under henvisning til den retsakt, der er nævnt i punkt 1.1.4 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen (Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3)), som ændret og tilpasset til EØS-aftalen ved de sektortilpasninger, der er nævnt i bilag I til samme aftale, særlig artikel 6, stk. 2, i retsakten,

under henvisning til den retsakt, der er nævnt i punkt 1.1.5 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen (Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (4)), som ændret og tilpasset til EØS-aftalen ved de sektortilpasninger, der er nævnt i bilag I til samme aftale, særlig artikel 6, stk. 4, i retsakten,

under henvisning til den retsakt, der er nævnt i punkt 1.2.111 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen (Kommissionens beslutning 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (5)), som ændret, særlig artikel 3, stk. 5, i retsakten, og

ud fra følgende betragtninger:

EFTA-Tilsynsmyndigheden opstillede ved beslutning nr. 325/99/KOL af 16. december 1999 en liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande.

EFTA-Tilsynsmyndigheden ophævede ved afgørelse nr. 86/02/KOL af 24. maj 2002 EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 325/99/KOL af 16. december 1999 og opstillede en ny liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og dyreprodukter, der indføres fra tredjelande.

Den islandske regering har anmodet om, at grænsekontrolstederne i Eskifjörður, Njarðvík, og Siglufjörður slettes af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen.

Den norske regering har anmodet om, at grænsekontrolstederne i Stavanger og Trondheim og inspektionscentrene i Alta og Leirvika (under grænsekontrolstedet Hammerfest), og i Bud (under grænsekontrolstedet Kristiansund), Dåfjord og Lenangen (under grænsekontrolstedet Tromsø), Svartnes (under grænsekontrolstedet Vadsø) samt Gangstøvika (under grænsekontrolstedet Ålesund) slettes af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen.

Fodnote 20 til bilaget til afgørelse nr. 86/02/KOL, der indgår i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen, lyder »Kun fiskemel (herunder fiskefoder)«.

Nummereringen af fodnoterne er blevet opdateret, og på den islandske regerings og den norske regerings anmodning skal fodnote 16 til bilaget til denne afgørelse kun indeholde en generel henvisning til fiskemel og således lyde: »Kun fiskemel«.

EFTA-Tilsynsmyndigheden har med beslutning 05/06/KOL henvist sagen til EFTA-Veterinærkomitéen, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden.

Det beslutningsudkast, der blev henvist til EFTA-Veterinærkomitéen, indeholdt forslag om tilføjelse af et nyt inspektionscenter i Norge og nye tilføjelser til kategoriseringen af visse grænsekontrolsteder og inspektionscentre i Norge og Island.

Efter fælles aftale med Europa-Kommissionen og efter drøftelser med EFTA-Veterinærkomitéen er det fundet nødvendigt ikke at medtage forslagene i beslutningsudkastet om tilføjelse af et nyt inspektionscenter i Norge og nye tilføjelser til kategoriseringen af visse grænsekontrolsteder og inspektionscentre i Norge og Island i den endelige afgørelse med henblik på at sikre, at punkt 4.B.3) og punkt 5 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen gennemføres korrekt —

TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:

1)

Veterinærkontrollen med levende dyr og dyreprodukter, der føres ind i Island og Norge fra tredjelande, foretages af de kompetente nationale myndigheder på de godkendte grænsekontrolsteder, der er anført på listen i bilaget til denne beslutning.

2)

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 86/02/KOL af 24. maj 2002 om ajourføring af tilpasningsteksten til punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen om en liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning 325/99/KOL af 16. december 1999 (6), ophæves.

3)

Denne beslutning træder i kraft den 6. september 2006.

4)

Denne beslutning er rettet til Island og Norge.

5)

Kun den engelske udgave af denne beslutning er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. september 2006.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Bjørn T. GRYDELAND

Bjørn

Kristján A. STEFÁNSSON

Medlem af kollegiet


(1)  I det følgende benævnt »EØS-aftalen«.

(2)  I det følgende benævnt »tilsyns- og domstolsaftalen«.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(5)  EFT L 306 af 23.11.2001, s. 28.

(6)  EUT L 69 af 13.3.2003, s. 31.


BILAG

LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER

1

=

Navn

2

=

Animo-kode

3

=

Type

A

=

Lufthavn

F

=

Jernbane

P

=

Havn

R

=

Vej

4

=

Inspektionscenter

5

=

Produkter

HC

=

Alle produkter til konsum

NHC

=

Andre produkter

NT

=

Ingen temperaturkrav

T

=

Frosne/kølede produkter

T(FR)

=

Frosne produkter

T(CH)

=

Kølede produkter

6

=

Levende dyr

U

=

Hovdyr: kvæg, svin, får, geder og vilde eller tamme dyr af hestefamilien

E

=

Registrerede enhovede dyr som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF

O

=

Andre dyr

5-6

=

Særlige bemærkninger

(1)

=

Kontrol i overensstemmelse med kravene i Kommissionens beslutning 93/352/EØF truffet på grundlag af artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF

(2)

=

Kun emballerede produkter

(3)

=

Kun fiskeriprodukter

(4)

=

Kun animalsk protein

(5)

=

Kun uld, skind og huder

(6)

=

Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier

(7)

=

Islandske heste (kun fra april til oktober)

(8)

=

Kun enhovede dyr

(9)

=

Kun tropiske fisk

(10)

=

Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle

(11)

=

Kun foderstoffer i løs afladning

(12)

=

(U) ved dyr af hestefamilien: kun dyr sendt til en zoologisk have; og (O) kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have

(13)

=

Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for varer) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af de overgangsbestemmelser, der efter forhandling er fastsat i tiltrædelsestraktaten for både varer og levende dyr, jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF

(14)

=

Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser

(15)

=

Kun akvakulturdyr

(16)

=

Kun fiskemel

Land: ISLAND

1

2

3

4

5

6

Akureyri

1700499

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

1700299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Húsavík

1701399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

1700399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Lufthavn

1700799

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík

1700199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Þorlákshöfn

1701899

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 


Land: NORGE

1

2

3

4

5

6

Borg

1501499

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

1501199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Hammerfest

1501099

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

1501799

P

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

1502199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

1500299

P

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Måløy

1500599

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

1500199

P

 

HC, NHC

 

Oslo

1501399

A

 

HC, NHC

U,E,O

Skjervøy

1502099

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

1501299

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

1500999

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

1501599

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

1500699

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)