24.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 473/23


Indkaldelse af forslag 2022 — EAC/A09/2021

Erasmus+-programmet.

(2021/C 473/09)

1.   Indledning og mål

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/817 af 20. maj 2021 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (1). Programmet Erasmus+ dækker perioden 2021-2027. Formålet med Erasmus+ er anført i forordningens artikel 3.

2.   Tiltag

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende tiltag under Erasmus+:

Nøgletiltag 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet

aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse

DiscoverEU — handlingsplaner for inklusion

Virtuel udveksling inden for videregående uddannelse og ungdom

Nøgletiltag 2 — Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Partnerskaber med henblik på samarbejde:

samarbejdspartnerskaber

mindre partnerskaber

Ekspertisepartnerskaber:

erhvervsekspertisecentre

Erasmus+-lærerakademier

Erasmus Mundus-tiltag

Innovationspartnerskaber:

innovationsalliancer

Fremadskuende projekter:

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

Nøgletiltag 3 — Støtte til politikudvikling og samarbejde

Europas ungdom sammen

Jean Monnet-tiltag:

Jean Monnet inden for videregående uddannelse

Jean Monnet inden for andre uddannelsesområder

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere, aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse og DiscoverEU-handlingsplaner for inklusion.

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle tiltag under Erasmus+-programmet (2):

de 27 EU-medlemsstater og oversøiske lande og territorier

tredjelande, der er associeret til programmet:

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge

EU-kandidatlande: Republikken Tyrkiet, Republikken Nordmakedonien og Republikken Serbien (3).

Endvidere er visse tiltag under Erasmus+-programmet åbne for organisationer fra Tredjelande, der ikke er associeret til programmet

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i 2022-programvejledningen til Erasmus+.

4.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 3 179 mio. EUR:

Uddannelse:

EUR.

2 813,11 mio. EUR

Unge:

EUR.

288,13 mio.

Idræt:

EUR.

51,89 mio.

Jean Monnet:

EUR.

25,8 mio.

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og kan ændres betinget af en ændring af de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ og ændringerne hertil, som offentliggøres på:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_da

for at få oplysninger om det samlede budget for hver af de tiltag, som indkaldelsen omfatter.

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

Tilskudsmodtagere kan opgive omkostninger for arbejde udført af frivillige i forbindelse med et tiltag eller et arbejdsprogram på grundlag af enhedsomkostninger, som der er givet bemyndigelse til og fastlagt i Kommissionens afgørelse C(2019) 2646. Detaljerede instrukser om, hvordan omkostninger for frivillige kan være støtteberettigede, findes i programvejledningen til Erasmus+.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger er angivet i belgisk tid.

Nøgletiltag 1

Den enkeltes mobilitet inden for videregående uddannelse

23. februar kl. 12:00

Den enkeltes mobilitet inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse

23. februar kl. 12:00

International mobilitet med deltagelse af tredjelande, der ikke er associeret til programmet

23. februar kl. 12:00

Erasmus-akkrediteringer inden for erhvervsuddannelse og voksenuddannelse

19. oktober kl. 12.00

Erasmus-akkrediteringer på ungdomsområdet

19. oktober kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

23. februar kl. 12:00

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

4. oktober kl. 12.00

DiscoverEU — handlingsplaner for inklusion

4. oktober kl. 12.00

Virtuel udveksling inden for videregående uddannelse og ungdom

20. september kl. 17.00


Nøgletiltag 2

Samarbejdspartnerskaber inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, undtagen de der indsendes af europæiske NGO’er

23. marts kl. 12:00

Samarbejdspartnerskaber inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, der indsendes af europæiske NGO’er

23. marts kl. 17:00

Samarbejdspartnerskaber på idrætsområdet

23. marts kl. 17:00

Mindre partnerskaber på skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og ungdom

23. marts kl. 12:00

Mindre partnerskaber på skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og ungdom

4. oktober kl. 12.00

Mindre partnerskaber på idrætsområdet

23. marts kl. 17:00

Erhvervsekspertisecentre

7. september kl. 17.00

Erasmus+-lærerakademier

7. september kl. 17.00

Erasmus Mundus-tiltag

16. februar kl. 17:00

Innovationsalliancer

15. september kl. 17.00

Fremadskuende projekter:

15. marts kl. 17:00

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

17. februar kl. 17:00

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

31. marts kl. 17:00

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

7. april kl. 17:00

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

7. april kl. 17:00

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

23. marts kl. 17:00


Nøgletiltag 3

Europas ungdom sammen

22. marts kl. 17:00


Jean Monnet-tiltag og -netværk

1. marts kl. 17:00

 

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Erasmus+.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i 2022-programvejledningen til Erasmus+ på følgende Internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Programvejledningen til Erasmus+ er en integreret del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EFT L 189 af 28.5.2021, s. 1.

(2)  Jean Monnet-aktiviteterne er åbne for organisationer verden over.

(3)  Med forbehold af undertegnelse af de bilaterale associeringsaftaler.