5.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 373/12


Indkaldelse af forslag 2020 — EAC/A02/2019

Programmet Erasmus+

(2019/C 373/06)

1.   Indledning og formål

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (1) og de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ for 2019 og 2020. Programmet Erasmus+ dækker perioden 2014-2020. De generelle og specifikke mål for Erasmus+ er anført i forordningens artikel 4, 5, 11 og 16.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende aktioner under Erasmus+:

 

Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet

Fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus

 

Nøgleaktion 2 — Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis

Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

Europauniversiteter

Videnalliancer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

 

Nøgleaktion 3 — Støtte til politisk reform

Ungdomsdialogprojekter

 

Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-professorater

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-ekspertisecentre

Jean Monnet-støtte til sammenslutninger

Jean Monnet-netværk

Jean Monnet-projekter

 

Idræt

Samarbejdende partnerskaber

Små samarbejdende partnerskaber

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere samt til strategiske partnerskaber på ungdomsområdet.

Følgende programlande kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Erasmus+ (2):

EU's medlemsstater

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge

EU-kandidatlande: Tyrkiet, Nordmakedonien og Serbien.

Endvidere er visse aktioner under Erasmus+ åbne for organisationer fra partnerlande.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i programvejledningen til Erasmus+.

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for tilskudsberettigelse skal være opfyldt for hele tilskudsperioden. Hvis Det Forenede Kongerige forlader EU i løbet af støtteperioden uden at indgå en aftale med EU, der sikrer, at ansøgere fra Det Forenede Kongerige også fremover kan ansøge om støtte, vil du ikke længere modtage EU-støtte (ej heller ved fortsat deltagelse, hvor det er muligt), eller du må forlade projektet i henhold til de relevante bestemmelser i støtteaftalen ved fratrædelsen.

4.   Projektbudget og -varighed

Gennemførelsen af denne indkaldelse af forslag er betinget af, at de bevillinger, der fremgår af budgetforslaget for 2020, er til rådighed, efter at budgetmyndigheden har vedtaget budgettet for 2020 eller, hvis budgettet ikke vedtages, som det fremgår af ordningen med foreløbige tolvtedele.

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 3 207,4 mio. EUR:

Uddannelse:

2 943,3 mio.

EUR (3)

Ungdom:

191,9 mio.

EUR

Jean Monnet:

14,6 mio.

EUR

Idræt:

57,6 mio.

EUR

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og kan ændres betinget af en ændring af de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ og ændringerne hertil, som offentliggøres på:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_da

for at få oplysninger om det samlede budget for hver af de aktioner, som indkaldelsen omfatter.

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger er angivet i belgisk tid.

Nøgleaktion 1

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

5. februar 2020, kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet inden for videregående uddannelse

5. februar 2020, kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse

5. februar 2020, kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

30. april 2020, kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

1. oktober 2020, kl. 12.00

Fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus

13. februar 2020, kl. 17.00


Nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

5. februar 2020, kl. 12.00

Strategiske partnerskaber på området almen uddannelse og erhvervsuddannelse

24. marts 2020, kl. 12.00

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

30. april 2020, kl. 12.00

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

1. oktober 2020, kl. 12.00

Europauniversiteter

26. februar 2020, kl. 17.00

Videnalliancer

26. februar 2020, kl. 17.00

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

26. februar 2020, kl. 17.00

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

5. februar 2020, kl. 17.00

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

5. februar 2020, kl. 17.00


Nøgleaktion 3

Ungdomsdialogprojekter

5. februar 2020, kl. 12.00

30. april 2020, kl. 12.00

1. oktober 2020, kl. 12.00


Jean Monnet-aktioner

Professorater, moduler, ekspertisecentre, støtte til sammenslutninger, netværk, projekter

20. februar 2020, kl. 17.00


Idrætsaktioner

Samarbejdende partnerskaber

2. april 2020, kl. 17.00

Små samarbejdende partnerskaber

2. april 2020, kl. 17.00

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

2. april 2020, kl. 17.00

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Erasmus+.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i programvejledningen til Erasmus+ på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Programvejledningen til Erasmus+ er en integrerende del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50.

(2)  Jean Monnet-aktiviteterne er åbne for organisationer verden over.

(3)  Dette beløb omfatter midlerne til den internationale dimension af videregående uddannelse (395 mio. EUR i alt).