12.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 196/22


INDKALDELSE AF FORSLAG 2018 — EAC/A01/2019

Det Europæiske Solidaritetskorps

Frivilliggrupper på højt prioriterede områder

(2019/C 196/09)

1.   Indledning/Baggrund

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 af 2. oktober 2018 om fastlæggelse af de retlige rammer for Det Europæiske Solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (1), samt på det årlige arbejdsprogram for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2018. Det Europæiske Solidaritetskorps omfatter perioden 2018-2020. De generelle og specifikke mål for Det Europæiske Solidaritetskorps er anført i forordningens artikel 3 og 4.

2.   Beskrivelse

Frivilliggrupper på højt prioriterede områder er store projekter, der støtter frivilliggruppers aktiviteter med henblik på at gennemføre kortsigtede interventioner med stor indvirkning, som adresserer samfundsmæssige udfordringer på politikområder, der er defineret på EU-plan.

3.   Mål og prioriteter

Det Europæiske Solidaritetskorps' mål er at fremme solidaritet som en værdi, primært via frivilligt arbejde, for at styrke unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed, solidaritet, demokrati og medborgerskab i Europa og samtidig også reagere på samfundsmæssige udfordringer og styrke lokalsamfund med en særlig indsats for at fremme social inklusion. Det skal også bidrage til europæisk samarbejde, der er relevant for unge.

Frivilliggrupper på højt prioriterede områder vil især sigte mod:

at adressere klart definerede uopfyldte samfundsmæssige behov

at fremme solidaritet på tværs af medlemsstaterne

at give de unge frivillige mulighed for at erhverve færdigheder og kompetencer, der er nyttige for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling

at give konkrete fordele for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne udføres

at involvere unge med begrænsede muligheder, herunder flygtninge, asylansøgere og migranter

at fremme diversitet, interkulturel og interreligiøs dialog, fælles værdier for frihed, tolerance og respekt for menneskerettigheder samt projekter med fokus på at forbedre unges medieforståelse, kritiske tænkning og initiativtagen

at styrke de deltagende organisationers kapacitet og internationale dimension

at øge deltagernes kendskab til og forståelse af andre kulturer og lande, så de får mulighed for at opbygge netværk af internationale kontakter, deltage aktivt i samfundslivet og udvikle en følelse af europæisk medborgerskab og identitet.

Ud over at forfølge ovennævnte mål skal forslag, der indsendes i forbindelse med denne indkaldelse, adressere en eller flere af følgende tre prioriteter:

den europæiske kulturarv

integration af statsborgere fra tredjelande (herunder asylansøgere og flygtninge)

reaktion på miljømæssige udfordringer, herunder katastrofeforebyggelse, -beredskab og -genopretning (bortset fra et øjeblikkeligt katastrofeberedskab).

Som en del af prioriteten vedrørende den europæiske kulturarv kan der ydes støtte til genopbygningsprojekter, f.eks. Notre Dame de Paris.

4.   Ansøgningsberettigede

Ansøgningsberettigede ansøgere er offentlige og private organisationer, der ved ansøgningsfristens udløb er i besiddelse af en gyldig Erasmus+-akkreditering eller et gyldigt kvalitetsmærke for frivilligt arbejde.

Kun ansøgninger fra retlige enheder, der er etableret i Den Europæiske Unions 28 medlemsstater, kan komme i betragtning.

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for støtteberettigelse skal være opfyldt under hele støtteperioden. Hvis Det Forenede Kongerige forlader Unionen i løbet af støtteperioden uden at indgå en aftale med EU, der bl.a. sikrer, at ansøgere fra det Forenede Kongerige fortsat er støtteberettigede, vil der ikke længere kunne modtages EU-støtte (ej heller ved fortsat deltagelse, hvor det er muligt), eller man må forlade projektet i henhold til de relevante bestemmelser i støtteaftalen ved fratrædelsen.

5.   Støtteberettigede aktiviteter og projektvarighed

Følgende former for aktiviteter er støtteberettigede:

Frivilliggrupper er solidaritetsaktiviteter, der giver hold af deltagere fra mindst to forskellige lande mulighed for frivilligt at arbejde sammen i en periode på mellem to uger og to måneder. I frivilliggrupperne vil frivillige fra Det Europæiske Solidaritetskorps udføre opgaver i forbindelse med et projekt inden for kort periode. Til trods for deres korte varighed er disse aktiviteter nyttige både for de enkeltpersoner og de lokalsamfund, som er omfattet af disse aktiviteter.

Forberedende planlægningsbesøg er planlægningsbesøg, som finder sted, inden volontørarbejdet påbegyndes, for at sikre aktiviteter af høj kvalitet ved at lette og forberede administrative foranstaltninger, opbygge tillid og forståelse samt etablere et solidt partnerskab mellem de involverede organisationer og personer.

Supplerende aktiviteter er relevante biaktiviteter, der er udformet for at tilføre merværdi og forbedre resultaterne af projektet samt for at styrke projektets indvirkning på lokalt, regionalt og/eller europæisk plan. Disse supplerende aktiviteter har også til formål at øge bevidstheden om værdien af frivilligt arbejde for unge og lokalsamfund samt at styrke anerkendelsen af de færdigheder og kompetencer, de frivillige udvikler.

Projektvarigheden skal være mellem 3 og 24 måneder.

6.   Budget

Det samlede budget, der er øremærket til samfinansiering af projekter under denne indkaldelse af forslag, er på 1 018 325 EUR og er baseret på det årlige arbejdsprogram for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2018. Det finansielle bidrag fra EU kan ikke overstige 80 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger.

Forvaltningsorganet forventer at finansiere ni forslag.

Forvaltningsorganet forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler.

7.   Indgivelse af ansøgninger

Ansøgninger skal indgives ved hjælp af et onlineansøgningsskema (eForm). Ansøgningsskemaet findes på engelsk, fransk og tysk på følgende internetadresse: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en og skal være behørigt udfyldt på et af EU's officielle sprog.

Ansøgningen — behørigt udfyldt — skal indsendes online senest den 19. september 2019 kl. 12.00 (middag, Bruxelles-tid).

8.   Yderligere oplysninger

De detaljerede betingelser for denne indkaldelse af forslag er fastsat i vejledningen for frivilliggrupper på højt prioriterede områder, der kan findes på denne adresse:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Vejledningen for frivilliggrupper på højt prioriterede områder udgør en integreret del af denne indkaldelse af forslag, og de heri fastsatte betingelser for deltagelse og støtte er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EUT L 250 af 4.10.2018, s. 1.