23.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 177/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

EPSO/AD/373/19 — ADMINISTRATORER (AD 5)

(2019/C 177 A/01)

Ansøgningsfrist: 25. juni 2019 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid.

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøve på grundlag af prøver med henblik på at oprette en reserveliste, som EU-institutionerne kan anvende ved ansættelsen af nye tjenestemænd som » administratorer «(ansættelsesgruppe AD).

Denne meddelelse om udvælgelsesprøve og bilagene hertil udgør den juridisk bindende ramme for denne udvælgelsesprocedure.

De generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver kan læses i BILAG II.

Antal pladser på reservelisten: 147

HVILKE OPGAVER FORVENTES UDFØRT?

Administratorer har generelt til opgave at hjælpe beslutningstagerne med at gennemføre de pågældende institutioners eller organers mandat.

AD 5 er den lønklasse, som de fleste nyuddannede starter deres karriere i som administratorer i en EU-institution.

Hvis man som et resultat af udvælgelsesprøven ansættes i denne lønklasse, vil man som del af et team beskæftige sig med en af følgende tre former for hovedopgaver i EU-institutionerne:

1.

politikformulering

2.

praktisk gennemførelse

3.

ressourceforvaltning.

I BILAG I findes yderligere oplysninger om de opgaver, der typisk skal udføres.

HVEM KAN SØGE?

Ansøgningsskemaet er opdelt i to dele, hver med sin egen frist. Følgende generelle og særlige betingelser skal ALLE være opfyldt, når fristen for at udfylde første del af onlineansøgningerne udløber: Mens udvælgelsesprøven finder sted, kontrollerer EPSO, at ansøgerne opfylder de generelle adgangsbetingelser, og udvælgelseskomitéen kontrollerer, at de opfylder de særlige adgangsbetingelser anført i det følgende.

1)    Generelle betingelser:

Ansøgerne skal være i besiddelse af deres civile rettigheder i en af EU's medlemsstater

Ansøgerne skal have opfyldt deres forpligtelser i henhold til de nationale love om værnepligt

Ansøgerne skal opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2)    Særlige betingelser – sprog:

Ansøgerne skal have kendskab til mindst 2 officielle EU-sprog ; et sprog på minimum C1-niveau (indgående kendskab) og et andet sprog på minimum B2-niveau (tilfredsstillende kendskab).

Bemærk venligst, at de krævede minimumsniveauer ovenfor gælder for alle sprogfærdigheder (tale, skrive, læse og lytte), som skal angives i ansøgningen. Disse færdigheder svarer til færdighederne i den fælles europæiske referenceramme for sprog: https://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/european-language-levels-cefr.

I denne meddelelse om udvælgelsesprøve henvises til sprog som følger:

Sprog 1: det sprog, der anvendes i forbindelse med prøverne i verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement

Sprog 2: det sprog, der anvendes til prøven i situationsvurdering, øvelsen i e-mailindbakke, prøverne i forbindelse med assessmentcentret og kommunikationen mellem EPSO og de ansøgere, der har indgivet en gyldig ansøgning. Det må ikke være det samme som sprog 1.

Med henblik på denne udvælgelsesprøve har EPSO til hensigt som sprog 2 at tilbyde de 5 sprog, som hyppigst angives af ansøgere på B2-niveau eller derover i første del af deres ansøgningsskema, under hensyntagen til tjenestegrenenes behov som beskrevet nedenfor.

Hvorfor skal sprog 2 vælges blandt et begrænset antal sprog?

Af praktiske og organisatoriske grunde er det ikke muligt at arrangere udvælgelsesprøven på 24 sprog på alle prøvens trin. Medoden med et assessmentcenter kræver bl.a., at ansøgerne arbejder i grupper og vurderes af en fælles udvælgelseskomité bestående af et begrænset antal medlemmer for at sikre ligebehandling.

For at sikre ensartethed i forbindelse med sammenligningen af ansøgere vil EPSO og udvælgelseskomitéen arbejde på et begrænset antal fællessprog.

Endelig skal de kræfter og ressourcer, der anvendes for hvert yderligere sprog, stå i forhold til det antal ansøgere, der kunne indgive ansøgning til udvælgelsesprøven, hvis der blev tilbudt et yderligere sprog.

Af disse grunde er EPSO og EU-institutionerne blevet enige om, at der højst kan benyttes fem sprog som sprog 2.

Af samme grunde er det rimeligt at begrænse kommunikationssproget mellem de ansøgere, der har indgivet en gyldig ansøgning, og institutionerne.

Hvordan fastsættes det, hvilke sprog der kan vælges som sprog 2?

EU-institutionerne kræver, at nyansatte straks er i stand til effektivt at kommunikere i deres daglige arbejde med et bredt udsnit af kolleger og interessenter. Institutionerne ville ikke kunne fungere effektivt, hvis dette ikke var tilfældet.

For at få så mange ansøgere som muligt med et af de fem arbejdssprog som nævnt ovenfor opfordres ansøgerne til at angive alle de officielle EU-sprog, som de har kendskab til, herunder deres hovedsprog. EPSO vil derpå konsolidere alle ansøgningsskemaer, der valideres inden udløbet af den første frist, med henblik på at rangordne de sprog, der er angivet på B2-niveau eller derover i faldende rækkefølge. EPSO vil derefter dele oplysningerne med sin bestyrelse og HR-afdelingerne i de institutioner, som har anmodet om udvalgte ansøgere fra denne udvælgelsesprøve, med henblik på at sammenligne de aktuelle operationelle og sproglige behov hos alle deres rekrutteringstjenester med de sprog, som ansøgerne har angivet at have kendskab til. På grundlag af denne sammenligning vil institutionerne og EPSO under hensyntagen til tjenesternes interesser beslutte, hvilke fem sprog, der skal tilbydes som sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve. De sprog, på hvilke prøven i situationsvurdering, øvelsen i e-mailindbakke og assessmentcentret vil finde sted (sprog 2), vil formelt blive fastsat af EPSO i sin egenskab af ansættelsesmyndighed og meddelt ansøgerne umiddelbart efter udløbet af fristen for tilmelding .

3)    Særlige betingelser — kvalifikationer og erhvervserfaring

Mindst 3 års uddannelse på universitetsniveau, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis (som skal være udstedt senest den 31. juli 2019)

Se eksempler på minimumskvalifikationer i BILAG III

Der kræves ingen erhvervserfaring.

HVORDAN FINDER UDVÆLGELSEN STED?

1)    Ansøgningsprocedure

Ansøgningsskemaet er opdelt i to dele. Når ansøgerne udfylder ansøgningsskemaets to dele, kan de vælge mellem alle de 24 officielle EU-sprog:

i)

Den første del skal udfyldes inden udløbet af den ansøgningsfrist, der er angivet i denne meddelelse.

Når ansøgerne udfylder den første del af ansøgningsskemaet, vil de blive bedt om at bekræfte, at de opfylder adgangsbetingelserne til udvælgelsesprøven og angive deres kendskab til alle officielle EU-sprog, som de såvel mundtligt som skriftligt som minimum behersker på grundlæggende niveau. Det skal dog bemærkes, at kun ansøgninger, hvor ansøgeren har angivet mindst to sprog, tages i betragtning; et sprog på minimum C1-niveau og et andet sprog på minimum B2-niveau.

Umiddelbart efter udløbet af fristen for tilmelding oplyses ansøgerne om, hvilke fem sprog der kan vælges som sprog 2.

Ansøgere, der ikke i første del af deres ansøgning har angivet at have kendskab til et af de fem tilbudte sprog på B2-niveau eller derover, udelukkes fra udvælgelsesprøven.

Ved at validere første del af ansøgningen erklærer ansøgerne på tro og love, at de opfylder alle de betingelser, der er nævnt i afsnittet »Kan jeg søge?«

ii)

Hvis mindst et af de sprog, som ansøgerne i første del af ansøgningsskemaet har angivet at have kendskab til på B2-niveau eller derover, er blandt de fem sprog, der tilbydes som sprog 2, vil ansøgerne blive opfordret til at udfylde ansøgningsskemaets anden del. Opfordringen indeholder en obligatorisk frist for udfyldelse af denne del. Ansøgerne vil her blive bedt om at fremlægge yderligere oplysninger, der er relevante for denne udvælgelsesprøve (f.eks. eksamensbeviser eller bevis for erhvervserfaring). Ansøgerne vil også skulle vælge sprog 1 og 2 blandt de sprog, de allerede har angivet i den første del af ansøgningsskemaet. Sprog 1 kan være et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog og sprog 2 et af de fem tilbudte sprog.

Når ansøgningens to dele er valideret, kan der ikke længere foretages ændringer.

Det er ansøgerens eget ansvar at sørge for, at ansøgningens to dele udfyldes og valideres inden for de respektive frister.

Bemærk venligst at udvælgelseskomitéen (i løbet af udvælgelsesprøven) og EU-institutionernes HR-tjenester (i forbindelse med ansættelse af udvalgte ansøgere), som arbejder på et begrænset antal fællessprog som forklaret ovenfor, vil have adgang til hele ansøgningsskemaet.

Udvalgte ansøgere, som placeres på reservelisten, vil i tilfælde af, at de har anvendt et andet sprog til at udfylde ansøgningsskemaet, blive bedt om at fremlægge en oversættelse heraf til sprog 2 (et af de fem tilbudte sprog) for den ansættende tjenestegren.

2)    Multiple choice-prøver på computer

Hvis ansøgerne validerer anden del af ansøgningsskemaet inden for den fastsatte frist, vil de blive indkaldt til en række multiple choice-prøver på computer i et af de godkendte EPSO-centre.

Medmindre andet er angivet, skal ansøgerne reservere et tidspunkt for multiple choice-prøverne ved at følge anvisningerne fra EPSO. Normalt har ansøgere flere datoer og steder at vælge mellem, når de skal vælge, hvor og hvornår de vil aflægge prøverne. Det tidsrum, hvor der kan reserveres tid, og hvor prøverne kan aflægges, er begrænset.

Multiple choice-prøverne på computer vil finde sted som følger:

Prøver

Sprog

Spørgsmål

Varighed

Antal point, som kræves

Verbalt ræsonnement

Sprog 1

10 spørgsmål

18 min

5/10

Numerisk ræsonnement

Sprog 1

10 spørgsmål

20 min

5/10

Abstrakt ræsonnement

Sprog 1

20 spørgsmål

20 min

10/20

Situationsvurdering

Sprog 2

20 spørgsmål

30 min

24/40

Resultaterne af prøverne i verbalt og numerisk ræsonnement vil ikke blive medregnet i den samlede opgørelse af point for multiple choice-prøverne; ansøgerne skal dog have opnået det krævede antal minimumspoint i alle prøver og være blandt de ansøgere, som samlet har opnået flest point i prøven i abstrakt ræsonnement og situationsvurdering for at kunne kvalificere sig til det næste trin i udvælgelsesprøven.

Ca. 10 og højst 11 gange så mange ansøgere, som der er plads til på listen, vil blive indkaldt til udvælgelsesprøvens næste trin. Det nøjagtige antal fastsættes af EPSO's direktør i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed og vil blive offentliggjort på EPSO's hjemmeside.

3)    Mellemliggende prøve: øvelse i e-mailindbakke

Alle, som har bestået prøverne på computer, og som samlet har opnået et af de højeste antal point i prøverne i abstrakt ræsonnement og situationsvurdering, vil blive indkaldt til en øvelse i e-mailindbakke på deres sprog 2 i et af de godkendte EPSO-centre.

Øvelsen i e-mailindbakke omfatter 15-25 spørgsmål og har til formål at teste de fire generelle kompetencer, som beskrives i kompetenceoversigten i afsnit 4. Der gives op til 10 point for hver kompetence. For at kunne gå videre til næste trin i udvælgelsesprøven skal ansøgerne være blandt dem, der samlet har opnået flest point ved denne øvelse.

Ca. 2 og højst 2,5 gange så mange, som der er plads til på listen over egnede ansøgere, vil blive indkaldt til et assessmentcenter.

4)    Assessmentcenter

De ansøgere, som samlet har opnået et af de højeste antal point ved øvelse i e-mailindbakke, vil blive indkaldt til et assessmentcenter af en eller to dages varighed, som sandsynligvis vil finde sted i Bruxelles , og hvor de skal aflægge en række prøver på deres sprog 2 .

Medmindre andet angives, skal ansøgerne medbringe en USB-nøgle med skannede kopier af deres bilag til assessmentcentret. EPSO downloader dokumenterne, mens ansøgerne aflægger prøverne i forbindelse med assessmentcentret, og giver USB-nøglen tilbage samme dag.

I forbindelse med assessmentcentret vil ansøgerne blive prøvet i otte generelle kompetencer og spurgt til deres motivation for at søge job hos EU-institutionerne ved hjælp af fem prøver (casestudy, mundtlig fremstilling, kompetencebaseret interview, gruppeøvelse og interview om motivation for at søge job i EU-institutionerne). Pointene fra prøverne i de generelle kompetencer vil blive lagt sammen med pointene fra øvelsen i e-mailindbakke; det højeste antal point er 80, jf. nedenstående oversigt:

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Mundtlig fremstilling

E-mailindbakke

2.

Kommunikation

Mundtlig fremstilling

Casestudy

3.

Levering af kvalitet og resultater

Casestudy

E-mailindbakke

4.

Læring og udvikling

Gruppeøvelse

Kompetencebaseret interview

5.

Prioritering og organisation

Casestudy

E-mailindbakke

6.

Stresshåndtering

Mundtlig fremstilling

Kompetencebaseret interview

7.

Samarbejde

Gruppeøvelse

E-mailindbakke

8.

Lederevner

Gruppeøvelse

Kompetencebaseret interview

Antal point, der kræves: 3/10 for hver kompetence og 50/80 for det samlede resultat.

Pointene fra interviewet om motivation for at søge job i EU-institutionerne vil blive lagt sammen med pointene fra de andre øvelser i forbindelse med assessmentcentret med henblik på at nå frem til ansøgernes samlede antal point.

Prøve

Antal point, som kræves

Interview om motivation for at søge job i EU-institutionerne

5/10

5)    Reserveliste

Efter at have kontrolleret ansøgernes bilag opstiller udvælgelseskomitéen en reserveliste over de ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som samlet set har opnået flest point efter assessmentcentret, indtil antallet af pladser er besat. Navnene på reservelisten opstilles alfabetisk.

Reservelisten og ansøgeres kompetencepas med kvalitativ feedback fra udvælgelseskomitéen vil blive stillet til rådighed for EU-institutionerne med henblik på ansættelse og senere personaleudvikling. At stå på reservelisten er ikke ensbetydende med, at man har ret til eller garanti for at blive ansat.

LIGE MULIGHEDER OG SÆRLIGE HENSYN

EPSO bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere.

Ansøgere med et handicap eller et helbredsproblem, der kan påvirke deres deltagelse i prøverne, bedes angive dette i deres ansøgning og oplyse, hvilken form for særlige hensyn de har brug for.

Se mere om vores politik vedrørende lige muligheder og proceduren for at anmode om særlige tilpasninger på vores hjemmeside (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_da) og i de generelle regler i bilaget til denne meddelelse (under punkt 1.3 Lige muligheder og særlige hensyn).

HVORNÅR OG HVOR SØGER MAN?

For at søge skal der først oprettes en EPSO-konto. Der må kun oprettes én konto til brug for alle EPSO-ansøgninger.

Første frist: Der søges online på EPSO's hjemmeside http://jobs.eu-careers.eu senest den:

25. juni 2019 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid.

Den frist, inden for hvilken anden del af ansøgningsskemaet skal være udfyldt, vil blive meddelt de ansøgere, der opfordres til at udfylde den, umiddelbart efter udløbet af den første frist.


BILAG I

ARBEJDSOPGAVER

Hovedopgaverne for de ansøgere, der ansættes fra reservelisten for denne udvælgelsesprøve, kan variere fra den ene institution til den anden, og omfatter at:

1.   Politikformulering og -udvikling

Analysere og formulere politikkerne på de områder, hvor EU er aktiv

Følge og aktivt bidrage til gennemførelsen af konkrete sektorpolitikker, udarbejde politiske analyser og briefinger

Foretage juridiske analyser og forskning, yde rådgivning og føre tilsyn med juridiske anliggender (f.eks. vedrørende interinstitutionelle, administrative eller finansielle spørgsmål)

Udarbejde udkast til, gennemføre og fortolke administrative retsakter

Bistå beslutningstagerne med skriftlige og mundtlige redegørelser.

2.   Praktisk udførelse

Forberede, gennemføre, overvåge og kontrollere programmer, projekter og handlingsplaner

Forvalte forbindelserne til medlemsstater og eksterne interessegrupper

Følge koordineringen mellem forskellige tjenestegrene og institutioner og høringen af disse i forbindelse med EU-politikkerne

Koordinere arbejdsgrupper nedsat af henholdsvis medlemsstaterne, institutionerne og eksterne interessenter

Koordinere med og høre andre tjenestegrene om juridiske spørgsmål

Udarbejde kontrakter, forberede indkaldelse af forslag og udbud og deltage i tilsynet med forslag og projekter

Udarbejde udkast til, gennemføre og fortolke retslige dokumenter

Bidrage til den eksterne kommunikation og den interne rapportering og kommunikation.

3.   Ressourceforvaltning

Forvalte, føre tilsyn med og optimere anvendelsen af afdelingens ressourcer, herunder personale, finanser og udstyr, under hensyntagen til arbejdsbyrden og udviklingen af projekter

Føre tilsyn med administrative, finansielle og budgetmæssige procedurer

Deltage i arbejdet med at opstille budgetoverslag og udarbejde årsberetninger og -regnskaber

Forvalte strategiske og drifts-, personale- og budgetmæssige risici.

Slut på BILAG I. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten


BILAG II

GENERELLE REGLER FOR ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER

GENERELLE OPLYSNINGER

I forbindelse med udvælgelsesprocedurer tilrettelagt af EPSO gælder enhver henvisning til en person af et specifikt køn ligeledes som henvisning til en person af ethvert andet køn.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen på et hvilket som helst trin i udvælgelsesprøven, vil de alle gå videre til næste trin i udvælgelsesprøven. Ansøgere, der har fået fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter medhold i en klage, vil også blive indbudt til næste trin.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen på reservelisten, opføres de alle på reservelisten. Ansøgere, der har fået fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter medhold i en klage på dette trin i proceduren, vil også blive opført på reservelisten.

1.   HVEM KAN SØGE?

1.1.    Generelle og specifikke betingelser

De generelle og specifikke betingelser (herunder sprogkundskaber) for hvert område eller profil angives i afsnittet »Kan jeg søge?«.

Specifikke betingelser vedrørende kvalifikationer, erhvervserfaring og sprogkundskaber varierer afhængigt af den ønskede profil. Ansøgerne opfordres til i deres ansøgning at oplyse så meget som muligt om deres kvalifikationer og erhvervserfaring (hvis der stilles krav om dette) således som beskrevet i afsnittet »Kan jeg søge?« i denne meddelelse, hvis det er relevant for arbejdsopgaverne.

a)

Eksamensbeviser og/eller andre beviser for bestået eksamen: Eksamensbeviser, hvad enten de er udstedt i et EU-land eller et tredjeland, skal være godkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. en EU-medlemsstats undervisningsministerium. Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne kan være forskellige.

Med hensyn til videregående uddannelse samt teknisk uddannelse og erhvervs- og specialuddannelse skal der angives område og varighed, og om undervisningen var på fuldtid eller deltid eller havde form af aftenundervisning.

b)

Erhvervserfaring (hvis der stilles krav om dette) vil kun blive taget i betragtning, hvis den er relevant for de pågældende arbejdsopgaver og stammer fra:

et reelt arbejde

et lønnet arbejde

et arbejde under en anden persons ledelse eller levering af en tjenesteydelse, og

opfylder følgende betingelser:

frivilligt arbejde: skal være lønnet, og hvad ugentlig arbejdstid og varighed angår, skal det kunne sammenlignes med et regulært job

praktikophold: skal være lønnet

obligatorisk militærtjeneste: kan være aftjent før eller efter erhvervelsen af det krævede eksamensbevis, men må ikke være længere end den lovpligtige tjeneste i den pågældende medlemsstat

barselsorlov/fædreorlov/adoptionsorlov: hvis orloven er omfattet af en ansættelseskontrakt

ph.d.-studium: højst et treårigt forløb og på betingelse af, at vedkommende har opnået graden, men uanset om arbejdet har været lønnet, og

deltidsarbejde: beregnes på grundlag af det præsterede antal timer, dvs. at ansættelse på halv tid i seks måneder svarer til tre måneders arbejde.

1.2.    Dokumentation

På forskellige trin i udvælgelsesproceduren vil ansøgerne som bevis for statsborgerskab skulle fremlægge et officielt dokument (f.eks. pas eller identitetskort), som skal være gyldigt ved udløbet af fristen for ansøgningen (frist for ansøgningens første del, hvis ansøgningen falder i to dele).

Som belæg for de forskellige erhvervsaktiviteter skal der i form af originaler eller attesterede fotokopier fremlægges:

udtalelser fra tidligere og nuværende arbejdsgiver(e) med angivelse af det udførte arbejdes karakter og niveau samt start- og sluttidspunkt. Udtalelsen skal desuden være forsynet med virksomhedens officielle brevhoved og stempel samt den ansvarliges navn og underskrift eller

ansættelseskontrakt(en)(erne) og den første og den seneste lønseddel samt en detaljeret beskrivelse af de udførte opgaver

(for ikke-lønmodtagere, f.eks. selvstændige og liberale erhverv) fakturaer eller ordresedler med nøje angivelse af det udførte arbejde eller anden relevant officiel dokumentation

(for konferencetolke i tilfælde, hvor der kræves erhvervserfaring) dokumentation for antal tolkedage og antal sprog, der tolkes til og fra, med særligt henblik på konferencetolkning.

Normalt skal der ikke vedlægges dokumentation for sprogkundskaber, bortset fra visse lingvist- eller specialistprofiler.

Ansøgerne kan på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet blive bedt om at fremlægge yderligere oplysninger. EPSO giver ansøgerne besked om, hvilken dokumentation de skal fremlægge og hvornår.

1.3.    Lige muligheder og særlige hensyn

Ansøgere med et handicap eller et helbredsproblem, der kan være til hinder for deres deltagelse i prøverne, bedes angive dette i deres ansøgning og oplyse, hvilken form for tilpasning de har brug for. Et handicap eller problem, der er opstået, efter at ansøgningen er valideret, skal så hurtigt som muligt meddeles til EPSO ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor.

Det understreges, at der skal indsendes en attest fra de nationale myndigheder eller en lægeerklæring til EPSO, for at anmodningen kan tages i betragtning. Dokumentationen vil blive gennemgået med henblik på at træffe de rimelige tilpasninger, der måtte være nødvendige.

Hvis en ansøger oplever adgangsproblemer eller har behov for yderligere oplysninger, så kontaktes EPSO's »accessibility team« pr.:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu)

fax (+32 22998081) eller

brev:

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

2.   HVEM VIL FORETAGE UDVÆLGELSEN?

Der nedsættes en udvælgelseskomité, som har til opgave at sammenligne ansøgerne og udvælge de bedst egnede på grundlag af deres kompetencer, evner og kvalifikationer sammenholdt med de krav, der er fastsat i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Medlemmerne af udvælgelseskomitéen fastsætter også prøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet efter forslag fra EPSO.

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er det strengt forbudt for alle, der ikke er medlem af udvælgelseskomitéen, herunder ansøgerne, at forsøge at komme i kontakt med dens medlemmer. Undtaget herfra er prøver, som forudsætter en direkte interaktion mellem ansøgerne og udvælgelseskomiteen.

Hvis en ansøger ønsker at fremføre sine synspunkter eller gøre sine rettigheder gældende, skal det ske skriftligt, og henvendelsen til udvælgelseskomiteen skal sendes til EPSO, som overdrager den til udvælgelseskomitéen. Alle direkte eller indirekte henvendelser fra ansøgere, der ikke følger disse procedurer, er forbudt og kan føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Der er en interessekonflikt, hvis der f.eks. er en familiemæssig eller en hierarkisk forbindelse mellem en ansøger og et medlem af udvælgelseskomitéen. Udvælgelseskomitéerne anmodes om at give EPSO meddelelse om sådanne tilfælde umiddelbart efter, at de har fået kendskab hertil. EPSO vurderer hver enkelt tilfælde og træffer passende foranstaltninger. Hvis ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, kan det medføre disciplinære sanktioner for udvælgelseskomiteens medlemmer og udelukkelse fra udvælgelsesprøven for ansøgerne (jf. afsnit 4.4).

Navnene på udvælgelseskomitéens medlemmer offentliggøres på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) inden assessmentcentret/-fasen.

3.   KOMMUNIKATION

3.1.    Kommunikation med EPSO

Så længe udvælgelsesprøven ikke er afsluttet, bør ansøgerne tjekke deres EPSO-konto mindst to gange om ugen for at følge med i forløbet. Hvis dette ikke er muligt på grund af tekniske problemer, som skyldes EPSO, påhviler det ansøgerne straks og udelukkende via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) at meddele dette til EPSO.

EPSO forbeholder sig ret til ikke at give oplysninger, der allerede er klart angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve, i bilagene hertil og på EPSO's hjemmeside, bl.a. under »ofte stillede spørgsmål«.

Ved al henvendelse om en ansøgning bedes ansøgeren opgive navn som angivet i EPSO-kontoen, ansøgningsnummer og udvælgelsesprocedurens referencenummer.

EPSO følger principperne i den administrative adfærdskodeks (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_da) (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende). Følgelig forbeholder EPSO sig ret til at afbryde enhver useriøs korrespondance (f.eks. hvis henvendelsen er en gentagelse, eller den er urimelig og/eller irrelevant).

3.2.    Adgang til oplysninger

Som følge af forpligtelsen til at begrunde enhver afgørelse indrømmes ansøgerne særlige adgangsrettigheder til visse personlige oplysninger for at give mulighed for at klage over en negativ afgørelse.

Denne begrundelsespligt skal afvejes mod hensynet til den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde, der sikrer komitéens uafhængighed og udvælgelsens objektivitet. Holdninger indtaget af enkeltmedlemmer i udvælgelseskomitéer vedrørende de individuelle eller sammenlignende vurderinger af ansøgere kan der af hensyn til fortroligheden ikke gives indblik i.

Disse adgangsrettigheder gælder for ansøgere til en almindelig udvælgelsesprøve, og der kan ikke med henvisning til love om offentlig aktindsigt opnås andre rettigheder end dem, der er angivet i dette afsnit.

3.2.1.   Automatisk informering

Ansøgerne vil automatisk få tilsendt følgende oplysninger via deres EPSO-konto efter hver fase af udvælgelsen i den pågældende udvælgelsesprøve:

multiple choice-prøver: resultater og en oversigt over svar og de korrekte svar inddelt efter referencenummer/bogstav. Adgang til selve spørgsmålene og svarene er udtrykkeligt udelukket

adgangsbetingelser: oplysning om, hvorvidt ansøgeren har fået adgang til prøverne, og hvis ikke, oplysning om, hvilke betingelser der ikke er opfyldt

Talent Screener: resultater og en oversigt over vægtning af spørgsmål, opnåede point pr. svar og samlet antal point

indledende prøver: resultater

mellemliggende prøver: resultater, hvis ansøgeren ikke er blandt de ansøgere, der indkaldes til den næste fase

assessmentcenter/-fase: hvis ansøgeren ikke er udelukket, kompetencepas med oplysning om det samlede antal point for hver kompetence og udvælgelseskomitéens bemærkninger med både kvantitativ og kvalitativ feedback om de resultater, der er opnået i assessmentcentret/-fasen.

Som generel regel udleverer EPSO hverken kildetekster eller prøvemateriale til ansøgerne, da dette vil blive genbrugt ved senere udvælgelsesprøver. I forbindelse med visse prøver offentliggøres kildetekster og prøvemateriale imidlertid undtagelsesvist på EPSO's hjemmeside, forudsat at:

at prøverne er afsluttet

at resultaterne foreligger og er blevet meddelt til ansøgerne, og

at kildeteksterne/prøvematerialet ikke skal bruges igen ved senere udvælgelsesprøver.

3.2.2.   Anmodning om oplysninger

Ansøgerne kan anmode om at få udleveret en ikkerettet udgave af deres besvarelse af de skriftlige prøver, hvis indholdet ikke skal bruges igen ved senere udvælgelsesprøver. Herfra er udtrykkeligt udelukket besvarelser af øvelser i e-mailindbakke og casestudies.

Den rettede udgave af ansøgernes besvarelse og især detaljerne i bedømmelsen er omfattet af reglerne om, at udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt, og vil ikke blive udleveret.

EPSO bestræber sig på at gøre så meget information som muligt tilgængelig for ansøgerne, jf. forpligtelsen til at begrunde afgørelser, den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéernes arbejde og bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Alle anmodninger om oplysninger vil blive behandlet på grundlag af disse forpligtelser.

Eventuelle anmodninger om oplysninger skal indsendes via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) senest 10 kalenderdage efter, at ansøgerens resultater er blevet meddelt på vedkommendes EPSO-konto.

4.   KLAGER OG SPØRGSMÅL

4.1.    Tekniske og organisatoriske spørgsmål

Hvis en ansøger på et tidspunkt under udvælgelsesproceduren støder på et alvorligt teknisk eller organisatorisk problem, bedes vedkommende udelukkende via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) underrette EPSO, så forholdet kan blive undersøgt, og der eventuelt kan træffes afhjælpende foranstaltninger.

Ved al henvendelse skal ansøgeren opgive sit navn (som angivet i EPSO-kontoen), ansøgningsnummeret og udvælgelsesprocedurens referencenummer.

Hvis problemet opstår på et prøvecenter

gøres de tilsynshavende med det samme opmærksomme herpå, således at der kan findes en løsning på stedet. De tilsynshavende skal under alle omstændigheder opfordres til at registrere klagen skriftligt, og

EPSO kontaktes inden for tre kalenderdage efter testen via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) med en kort beskrivelse af problemet.

Hvis der opstår problemer uden for prøvecentrene (f.eks. i forbindelse med tilmelding), bedes ansøgeren følge vejledningen i EPSO-kontoen og på EPSO's hjemmeside eller omgående kontakte EPSO via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da).

I tilfælde af problemer med ansøgningen kontaktes EPSO omgående og i alle tilfælde inden ansøgningsfristen via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da). Spørgsmål afsendt mindre end fem arbejdsdage inden ansøgningsfristen besvares muligvis ikke inden fristen.

4.2.    Interne klageprocedurer

4.2.1.   Fejl i multiple choice-spørgsmålene, som besvares på computer

EPSO og udvælgelseskomitéerne foretager løbende en grundig kvalitetskontrol af databasen med spørgsmål, der bruges til multiple choice-prøverne på computer.

Hvis en ansøger mener, at der er en eller flere fejl i multiple choice-spørgsmålene, og at dette har påvirket vedkommendes besvarelse, har vedkommende ret til at bede udvælgelseskomitéen om at se på de(t) pågældende spørgsmål (i forbindelse med »neutraliseringsproceduren«).

Inden for rammerne af denne procedure kan udvælgelseskomitéen beslutte at annullere det fejlbehæftede spørgsmål og omfordele pointene mellem prøvens øvrige spørgsmål. Omfordelingen af point kommer kun til at gælde for de ansøgere, der har fået dette spørgsmål. Prøverne vil fortsat blive bedømt som angivet i de relevante afsnit i meddelelsen om udvælgelsesprøve.

Der gælder følgende regler for klager over fejl i multiple choice-spørgsmålene:

fremgangsmåde: Ansøgerne bedes kontakte EPSO, men kun via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest tre kalenderdage efter den dato, hvor prøverne på computer fandt sted

yderligere oplysninger: Ansøgeren bedes beskrive, hvad spørgsmålet drejede sig om (indhold), så det er muligt at identificere spørgsmålet/spørgsmålene, og så tydeligt som muligt forklare, hvori den påståede fejl består.

Der tages ikke hensyn til klager modtaget efter fristens udløb eller klager uden nogen klar angivelse af, hvilke(t) spørgsmål det drejer sig om, og hvori den påståede fejl består.

Klager, hvori der blot gøres opmærksom på f.eks. oversættelsesproblemer, uden nogen nærmere redegørelse, vil ikke blive taget i betragtning.

Den samme klageprocedure gælder for fejl i forbindelse med øvelsen i e-mailindbakke.

4.2.2.   Anmodninger om fornyet gennemgang

Ansøgerne kan anmode om revurdering af alle udvælgelseskomitéens og EPSO's afgørelser om ansøgernes resultater og/eller muligheder for at gå videre til næste trin eller udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Anmodninger om revurdering kan begrundes med:

materiel uregelmæssighed i udvælgelsesprocessen, og/eller

udvælgelseskomitéens eller EPSO's manglende overholdelse af personalevedtægten, meddelelsen om udvælgelsesprøve, bilagene hertil og/eller retspraksis.

Der gøres opmærksom på, at ansøgerne ikke har mulighed for at anfægte udvælgelseskomitéens vurdering af kvaliteten af deres præstationer under en prøve eller relevansen af deres kvalifikationer og erhvervserfaring. Vurderingen er en værdidom, som træffes af udvælgelseskomitéen, og at ansøgeren ikke er enig i udvælgelseskomitéens vurdering af vedkommendes prøver, erfaring og/eller kvalifikationer er ikke noget bevis for, at udvælgelseskomitéen har begået fejl. Anmodninger om fornyet behandling på denne baggrund vil ikke føre til noget positivt resultat.

Der gælder følgende regler for anmodninger om revurdering:

fremgangsmåde: Ansøgerne bedes kontakte EPSO, men kun via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest 10 kalenderdage efter den dato, hvor den anfægtede afgørelse blev meddelt på ansøgerens EPSO-konto

yderligere oplysninger: Det angives klart, hvilken afgørelse det drejer sig om, og hvad begrundelsen er.

Anmodninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgeren modtager en kvittering for modtagelsen inden for en frist på 15 arbejdsdage. Det organ, der har truffet den anfægtede afgørelse (enten udvælgelseskomitéen eller EPSO), vil behandle anmodningen og træffe afgørelse, og ansøgeren vil så hurtigt som muligt modtage et begrundet svar.

Hvis resultatet er positivt, vil ansøgeren blive genoptaget i udvælgelsesprøven på det trin, hvor vedkommende blev udelukket, uanset hvor langt udvælgelsesprøven er kommet i mellemtiden.

4.3.    Andre former for indsigelse

4.3.1.   Administrative klager

Alle, som deltager i en almindelig udvælgelsesprøve, kan indgive en administrativ klage til EPSO's direktør i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed.

Der kan klages over en afgørelse eller mangel på afgørelse, som har direkte og umiddelbar indvirkning på ansøgerens retlige status som ansøger, men kun hvis der er sket en klar overtrædelse af bestemmelserne om udvælgelsesproceduren. EPSO's direktør har ikke mulighed for at omgøre en værdidom truffet af udvælgelseskomitéen (se afsnit 4.2.2).

Der gælder følgende regler for administrative klager:

fremgangsmåde: Ansøgerne bedes kontakte EPSO, men kun via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest tre måneder efter meddelelsen af den anfægtede afgørelse eller efter den dato, hvor der skulle have været truffet en afgørelse

yderligere oplysninger: Det angives klart, hvilken afgørelse det drejer sig om, og hvad begrundelsen er.

Anmodninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

4.3.2.   Søgsmål

Alle, som deltager i en udvælgelsesprøve har i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i personalevedtægten ret til at indbringe et søgsmål for Retten.

Vær opmærksom på, at afgørelser, der er truffet af EPSO og ikke af udvælgelseskomitéen, ikke vil kunne indbringes for Retten, medmindre der først har været indgivet en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten (se afsnit 4.3.1). Det er navnlig tilfældet for de afgørelser vedrørende de almindelige adgangskriterier, som er truffet af EPSO og ikke af udvælgelseskomitéen.

Der gælder følgende regler for søgsmål:

fremgangsmåde: Der henvises til Rettens hjemmeside (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Den Europæiske Ombudsmand

Alle EU-borgere og andre med fast bopæl i Den Europæiske Union kan indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Inden der indgives en klage til Ombudsmanden, skal de fornødne administrative henvendelser være rettet til de berørte institutioner og organer (se afsnit 4.1-4.3).

En klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning for de frister, der gælder for indgivelse af administrative klager og søgsmål.

Der gælder følgende regler for klager til Ombudsmanden:

fremgangsmåde: Der henvises til Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Udelukkelse fra udvælgelsesprøven

En ansøger kan på et hvilket som helst tidspunkt udelukkes fra udvælgelsesproceduren, hvis EPSO konstaterer, at ansøgeren:

har oprettet mere end én EPSO-konto

har tilmeldt sig områder eller profiler, der ikke er forenelige

ikke opfylder alle adgangsbetingelserne

har afgivet falske eller udokumenterede erklæringer

har undladt at bestille plads til eller ikke er mødt frem til en eller flere af prøverne

har snydt under prøverne

ikke i ansøgningsskemaet har angivet de sprog, der kræves i meddelelsen om udvælgelsesprøve, eller ikke har angivet kendskab på det minimumsniveau, der kræves for disse sprog

har forsøgt at kontakte et medlem af udvælgelseskomitéen på en uautoriseret måde

har undladt at underrette EPSO om en interessekonflikt i forhold til et medlem af udvælgelseskomitéen

har indgivet sin ansøgning på et andet sprog end det/dem, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve (der kan tages hensyn til brugen af et andet sprog i forbindelse med egennavne, officielle titler og stillingsbetegnelser i bilag eller mærker/titler på diplomer) og/eller

har undertegnet eller angivet et særligt tegn på skriftlige eller praktiske prøver, der skulle rettes anonymt.

Der gøres opmærksom på, at EU-institutionerne kun ansætter personer med den højest mulige integritet. Enhver form for svig eller forsøg på svig vil kunne straffes og vil kunne indebære udelukkelse fra kommende udvælgelsesprøver.

Slut på BILAG II. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten


BILAG III

EKSEMPLER EFTER LAND OG LØNKLASSE PÅ KVALIFIKATIONER, DER MINDST KRÆVES, OG SOM I PRINCIPPET SVARER TIL DEM, DER KRÆVES I MEDDELELSERNE OM UDVÆLGELSESPRØVER

Klik her for en letlæselig udgave af disse eksempler

LAND

AST-SC 1 - AST-SC 6

AST 1 - AST 7

AST 3 - AST 11

AD 5 - AD 16

Uddannelse på gymnasieniveau (adgangsgivende til videregående uddannelse)

Videregående uddannelse (videregående uddannelse, som ikke er på universitetsniveau, eller kort uddannelse på universitetsniveau normeret til mindst to år)

Uddannelse på universitetsniveau (normeret til mindst tre år)

Uddannelse på universitetsniveau (normeret til mindst fire år)

Belgique —

België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Slut på BILAG III. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten