11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 135/1


Der søges en europæisk tilsynsførende for databeskyttelse

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Hvem vi er (baggrund)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses stilling er fastlagt i artikel 52 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1). I forordningen fastsættes de principper, rettigheder og forpligtelser, som Den Europæiske Unions institutioner, organer, agenturer og kontorer er underlagt i forbindelse med deres behandling af personoplysninger med henblik på at sikre fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (den tilsynsførende) leder den uafhængige tilsynsmyndighed, som har til opgave at sikre, at bestemmelserne i denne forordning anvendes korrekt. Vedkommende udfører sit hverv i fuld uafhængighed.

Der er i Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 fastsat et samlet budget på ca. 16,6 mio. EUR og et samlet antal medarbejdere på ca. 100 for tilsynsmyndigheden.

Den tilsynsførende udpeges for en periode på fem år; mandatperioden kan fornyes én gang.

De generelle ansættelsesvilkår for den tilsynsførende, herunder løn, tillæg og enhver fordel, som træder i stedet for løn, er fastsat i artikel 54 i forordning (EU) 2018/1725. I denne henseende sidestilles den tilsynsførende med en dommer ved Domstolen (2).

Den tilsynsførende har sæde i Bruxelles.

Hvad tilbyder vi? (jobbeskrivelse)

Den tilsynsførende overvåger og håndhæver anvendelsen af forordning (EU) 2018/1725; med henblik herpå udfører vedkommende det hverv og udøver de beføjelser, der er fastsat i denne forordning. Derudover skal vedkommende rådgive EU-institutionerne og -organerne og de registrerede personer om spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger.

Generelt er den tilsynsførende ansvarlig for at sikre, at EU's institutioner, organer, agenturer og kontorer respekterer fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, i forbindelse med behandling af personoplysninger. Vedkommende skal overvåge og sikre overholdelsen af bestemmelserne i forordningen samt i enhver anden EU-retsakt, der vedrører beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, agenturer og kontorer.

Den tilsynsførendes arbejdsopgaver består i at

føre tilsyn med og håndhæve Unionens institutioners og organers anvendelse af forordning (EU) 2018/1725 med undtagelse af Domstolens behandling af personoplysninger, når den handler i sin egenskab af domstol

fremme offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, beskyttelse og rettigheder i forbindelse med behandlingen (aktiviteter, der specifikt er rettet mod børn, skal have særlig opmærksomhed)

fremme dataansvarliges og databehandleres kendskab til deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2018/1725

efter anmodning informere registrerede om udøvelsen af deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 og med henblik herpå samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder, hvis det er relevant

behandle klager, der indgives af en registreret eller af et organ, en organisation eller en sammenslutning i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725, og, for så vidt det er hensigtsmæssigt, undersøge genstanden for klagen og underrette klageren om forløbet og resultatet af undersøgelsen inden for en rimelig frist, navnlig hvis yderligere undersøgelse eller koordinering med en anden tilsynsmyndighed er nødvendig

gennemføre undersøgelser af anvendelsen af forordning (EU) 2018/1725, herunder på grundlag af oplysninger, der er modtaget fra en anden tilsynsmyndighed eller en anden offentlig myndighed

på eget initiativ eller efter anmodning rådgive alle Unionens institutioner og organer om lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger til beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

holde øje med den relevante udvikling, i det omfang den har indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, navnlig udviklingen i informations- og kommunikationsteknologier

vedtage standardkontraktbestemmelser som omhandlet i forordning (EU) 2018/1725

opstille og føre en liste i forbindelse med kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse i medfør af forordning (EU) 2018/1725

deltage i aktiviteterne i Det Europæiske Databeskyttelsesråd

fungere som sekretariat for Det Europæiske Databeskyttelsesråd i overensstemmelse med artikel 75 i forordning (EU) 2016/679

rådgive om behandling som omhandlet i artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1725

godkende kontraktbestemmelser og bestemmelser som omhandlet i forordning (EU) 2018/1725

føre interne fortegnelser over overtrædelser af forordning (EU) 2018/1725 og over foranstaltninger, der er truffet

udføre enhver anden opgave i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

vedtage sin forretningsorden.

Hvem søger vi? (udvælgelseskriterier)

Ansøgerne bør have:

dokumenteret erfaring med spørgsmål vedrørende databeskyttelse, enten som medlem af en datatilsynsmyndighed eller i en stor privat eller offentlig organisation

et godt kendskab til og erfaring med EU's databeskyttelsespolitikker

praktisk erfaring med implementering og sikring af overholdelse af databeskyttelsesregler, helst i forbindelse med arbejde ved en større privat eller offentlig organisation

erfaring med evaluering af den betydning, som EU's politik på databeskyttelsesområdet har for europæiske borgere, virksomheder og offentlige myndigheder

evnen til at udvikle og formidle visioner, at tænke bredt, hvad angår systemer og processer, og at foreslå konkrete anbefalinger og praktiske løsninger

ledererfaring på højt niveau og de nødvendige lederevner til at kunne lede et hold af meget specialiserede databeskyttelseseksperter og forvalte et dertilhørende budget såvel som et fællesskab af forskellige interessenter

evnen til at arbejde selvstændigt

erfaring inden for kommunikation og netværkssamarbejde med henblik på at kunne repræsentere den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse på højeste niveau og udvikle forholdet til interessenter i EU-institutionerne, medlemsstaterne, tredjelande og internationale organisationer.

Ansøgerne skal (udvælgelseskrav)

For at komme i betragtning ved udvælgelsen skal ansøgerne opfylde følgende formelle krav ved ansøgningsfristens udløb:

Nationalitet: Som ansøger skal man være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Universitetsuddannelse eller eksamensbevis: Ansøgerne skal have:

enten en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og som er normeret til mindst fire år

eller en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og mindst et års erhvervserfaring, hvis den normerede studietid er på mindst tre år (erhvervserfaringen på et år kan ikke medregnes i den erfaring, der nedenfor kræves efter endt uddannelse).

Erhvervserfaring: Ansøgerne skal have mindst 15 års erhvervserfaring efter endt uddannelse på et niveau, som ovennævnte kvalifikationer giver adgang til. Mindst fem år af denne erhvervserfaring skal være opnået inden for et område med relevans for den tilsynsførendes aktiviteter.

Ledelseserfaring: Mindst fem år af erhvervserfaringen efter endt uddannelse skal være erhvervet fra en ledelsesfunktion på højt niveau (3) inden for et område med relevans for denne stilling.

Sprog: Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af de officielle sprog i Den Europæiske Union (4) og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog.

Ansættelsespolitik

Den Europæiske Union fører en aktiv ligestillingspolitik og politik for ikkeforskelsbehandling.

Udvælgelse og udnævnelse

Europa-Parlamentet og Rådet udnævner efter fælles aftale den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse for en periode på fem år på grundlag af en liste, Europa-Kommissionen opstiller efter et offentligt stillingsopslag.

Europa-Kommissionen opstiller sin liste i overensstemmelse med dennes udvælgelses- og ansættelsesprocedurer (se også: Compilation Document on Senior Officials Policy (5)). Den nedsætter derfor en udvælgelseskomité, som på baggrund af ovennævnte krav gennemgår alle ansøgninger og udvælger de kandidater, hvis profil bedst passer til udvælgelseskriterierne for stillingen som tilsynsførende. Disse ansøgere kan blive indbudt til en samtale med udvælgelsespanelet.

Efter samtalerne udfærdiger udvælgelsespanelet en liste over de ansøgere, der går videre til en uddybende samtale med Europa-Kommissionens Rådgivende Udvalg for Udnævnelser. Udvalget afgør under hensyntagen til udvælgelsespanelets konklusioner, hvilke ansøgere der indkaldes til en samtale.

Ansøgere, der indkaldes til en samtale med udvalget, vil skulle deltage i et assessmentcenter for ledere af en dags varighed ledet af eksterne rekrutteringskonsulenter.

Europa-Kommissionen opstiller under hensyntagen til resultaterne af udvælgelsespanelet og samtalerne med Det Rådgivende Udvalg for Udnævnelser en liste, som skal omfatte mindst tre ansøgere. Listen over ansøgere er offentlig og fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Disse institutioner kan beslutte at holde yderligere samtaler med ansøgere, hvis navn er opført på listen. At være opført på denne liste er ingen garanti for ansættelse.

Bemærk, at udvælgelsesproceduren af praktiske grunde og for at afslutte den så hurtigt som muligt både af hensyn til ansøgere og institutioner kun vil blive gennemført på engelsk og/eller fransk (6).

Ansøgningsprocedure

Ansøgerne opfordres til, inden de indsender ansøgningen, omhyggeligt at kontrollere, om de opfylder alle udvælgelseskravene (»Ansøgerne skal«), navnlig hvad angår kravene til eksamensbevis og erhvervserfaring på højt niveau samt sprogfærdigheder. Hvis et af kriterierne ikke er opfyldt, udelukkes ansøgeren automatisk fra udvælgelsesproceduren.

Interesserede bedes søge via internettet på nedenstående websted og følge anvisningerne for de forskellige trin i proceduren:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Ansøgerne skal have en gyldig e-mailadresse. Den benyttes til at bekræfte ansøgningen og til al kontakt undervejs på de forskellige trin i udvælgelsesproceduren. Enhver ændring af e-mailadresse skal derfor meddeles Europa-Kommissionen.

Ansøgningen er først færdiggjort, når der er uploadet et CV i PDF-format og skrevet en begrundelse online (maks. 8 000 skrifttegn).

Når onlineansøgningen er færdiggjort, modtager ansøgeren en e-mail, der bekræfter, at ansøgningen er blevet registreret.Ansøgere kan indgive deres CV og begrundelse på hvilket som helst af de officielle sprog i Den Europæiske Union.

Bemærk, at det ikke er muligt at følge ansøgningens videre forløb online. Med hensyn til ansøgningens status kontaktes ansøgerne direkte af Europa-Kommissionen.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger og/eller der opstår tekniske problemer, kan der sendes en e-mail til: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 16. maj 2019 kl. 12.00 lokal tid i Bruxelles, hvorefter det ikke længere vil være muligt at søge online.

Ansøgere har selv ansvaret for at indsende den elektroniske ansøgning inden fristens udløb. Det anbefales på det kraftigste ikke at vente til sidste øjeblik, eftersom stor trafik på internettet eller eventuelle problemer med internetforbindelsen kan føre til, at den elektroniske registrering afbrydes, før den er afsluttet, hvorpå hele processen skal gentages. Når ansøgningsfristen er udløbet, kan der ikke længere indføres oplysninger. Ansøgninger efter fristens udløb kommer ikke i betragtning.

Vigtige oplysninger til ansøgerne

Ansøgerne gøres opmærksom på, at udvælgelsespanelets arbejde er fortroligt. Det er forbudt for ansøgerne og andre, der optræder på deres vegne, at henvende sig direkte eller indirekte til dets medlemmer. Alle spørgsmål skal rettes til det relevante panels sekretariat.

Beskyttelse af personoplysninger

Kommissionen sikrer, at ansøgernes personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725. Dette gælder især oplysningernes fortrolighed og sikkerhed.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(2)  Den månedlige grundløn er lig med det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af følgende procentsats på grundlønnen for en europæisk AD-tjenestemand på tredje løntrin i lønklasse 16: Dommer: 112,5 %

(3)  Ansøgerne skal for alle de år, hvor ledelseserfaringen er opnået, tydeligt anføre følgende i deres CV: 1) lederstillingernes titel og ledelsesfunktion 2) antallet af underordnede 3) størrelsen af de forvaltede budgetter 4) antallet af hierarkisk overordnede og underordnede niveauer og 5) antallet af ligestillede.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=DA

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Udvælgelsespanelet sikrer, at personer med et af disse sprog som modersmål ikke uberettiget opnår nogen fordele.