31.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 395/3


INDKALDELSE AF FORSLAG

Støtte til informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik 2019

(2018/C 395/03)

1.   INDLEDNING — BAGGRUND

Dette en indkaldelse af forslag om informationsforanstaltninger, som er baseret på artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1).

Indkaldelsen af forslag er ligeledes baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2) (finansforordningen).

En informationsforanstaltning er en selvstændig, sammenhængende aktivitet med eget budget.

2.   MÅL, TEMAER OG MÅLGRUPPE

2.1.   Mål

Det overordnede mål med indkaldelsen er at skabe tillid inden for EU og blandt alle borgere, uanset om de er landbrugere eller ej. Den fælles landbrugspolitik er en politik for alle EU-borgerne, og de fordele, den giver borgerne, skal klart påvises.

De centrale emner og budskaber skal være helt i overensstemmelse med Kommissionens retlige forpligtelse til at gennemføre informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik, jf. artikel 45 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Hvad angår den brede offentlighed er målet at øge bevidstheden om EU's støtte til landbrug og udvikling af landdistrikter gennem den fælles landbrugspolitik.

For interessenterne er målet at indlede en dialog (navnlig med landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikter) med henblik på videreformidling af oplysninger om den fælles landbrugspolitik i deres hjemregioner og i den brede offentlighed.

2.2.   Emner

Forslagene om informationsforanstaltninger skal vise, hvordan den fælles landbrugspolitik fortsat kan bidrage til at opfylde Kommissionens politiske prioriteter.

Den fælles landbrugspolitik er en af EU's vigtigste politikker. Den er et partnerskab mellem landbruget og samfundet og mellem Europa og landbrugerne. Det er en fælles politik for alle EU-lande. Den fælles landbrugspolitik har en række mål såsom at støtte landbrugerne og forbedre landbrugsproduktionen, bevare landdistrikter og landskaber, holde liv i landdistrikternes økonomi og bidrage til bekæmpelse af klimaforandringer og bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Under hensyntagen til disse mål og navnlig til det stadigt voksende fokus på bæredygtighed i produktionen, miljøet og landdistrikterne bør forslagene til informationsforanstaltninger fokusere specifikt på de økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter af en bæredygtig fælles landbrugspolitik.

2.3.   Målgruppe

Målgruppen for temaerne i afsnit 2.2 er den brede offentlighed (med særlig vægt på unge mennesker i byområderne) og/eller landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikterne. Informationerne om den fælles landbrugspolitik skal lægge større vægt på at tackle (de forkerte) opfattelser af den europæiske landbrugspolitik, på landbrugets rolle i samfundet og på behovet for en større forståelse for landbrugsfødevaresektorens enorme bidrag til EU's samlede økonomi.

Nærmere bestemt:

For så vidt angår skolebørn, lærere og universitetsstuderende: Der bør anvendes nye tilgange til at komme i kontakt med unge mennesker og gøre dem opmærksomme på den fælles landbrugspolitik og på denne politiks bidrag på en række områder, f.eks. udfordringerne i forbindelse med klimaændringer, fødevarer, sund kost af høj kvalitet som livsstilsvalg, også i relation til den nye EU-skoleordning for mælk, frugt og grøntsager, som trådte i kraft den 1. august 2017 (3).

For så vidt angår interessenter: Det skal sikres, at der skabes større bevidsthed om, hvordan den fælles landbrugspolitik bidrager til bæredygtig vækst i landdistrikterne.

3.   VEJLEDENDE TIDSPLAN

 

Etaper

Dato eller vejledende periode

a)

Offentliggørelse af indkaldelsen

Oktober 2018

b)

Frist for indgivelse af ansøgninger

14. december 2018

c)

Evalueringsperiode

Februar 2019

d)

Information til ansøgerne

April 2019

e)

Undertegnelse af tilskudsaftaler

Juni 2019

Informationsforanstaltningerne må have en maksimal varighed på 12 måneder.

4.   DISPONIBELT BUDGET

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansiering af informationsforanstaltningerne, er på 4 000 000 EUR.

Dette beløb forudsætter, at de bevillinger, der fremgår af udkastet til budget for 2019, er til rådighed, efter at budgetmyndigheden har vedtaget budgettet for 2019, eller hvad der er fastsat i de foreløbige tolvtedele.

Tilskudsbeløbet vil være på mellem 75 000 EUR og 500 000 EUR.

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler.

5.   KRAV TIL ANTAGELIGHED

Ansøgningerne skal indgives inden den i afsnit 3 fastsatte frist.

Ansøgningerne skal indsendes til den i afsnit 14 nævnte adresse.

Ansøgninger skal indgives skriftligt (se afsnit 14) ved brug af de ansøgningsskemaer, der findes på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Forslagene skal være affattet på et af Den Europæiske Unions officielle sprog. For at fremskynde sagsbehandlingen opfordres ansøgerne imidlertid til at indsende deres ansøgning på engelsk.

Ansøgerne må kun indsende én ansøgning til denne indkaldelse af forslag.

Hvis disse krav ikke er opfyldt, kan ansøgningen afvises.

6.   KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE

6.1.   Hvem kan ansøge?

Ansøgeren (og eventuelle tilknyttede enheder) skal være en juridisk enhed, der er etableret i en EU-medlemsstat.

Enheder, der ikke er juridiske personer i henhold til gældende national lovgivning, kan være tilskudsberettigede ansøgere, hvis deres repræsentanter har beføjelser til at påtage sig retlige forpligtelser på deres vegne og kan garantere samme beskyttelse af Unionens finansielle interesser som juridiske personer.

Der skal indgives støttedokumenter sammen med ansøgningsskemaet.

Fysiske personer samt enheder, der udelukkende er etableret med henblik på gennemførelse af en informationsforanstaltning inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag, er ikke tilskudsberettigede ansøgere.

Eksempler på tilskudsberettigede organisationer:

nonprofitorganisationer (private eller offentlige)

offentlige myndigheder (nationale, regionale, lokale)

europæiske organisationer

universiteter

uddannelsesinstitutioner

forskningscentre

private virksomheder (f.eks. virksomheder, der arbejder med kommunikationsmedier).

Tilknyttede enheder

Juridiske enheder, der har en retlig eller finansiel forbindelse til ansøgerne, der hverken er begrænset til informationsforanstaltningen eller etableret udelukkende med henblik på gennemførelsen af denne (f.eks. medlemmer af netværk, sammenslutninger, fagforeninger), kan deltage i informationsforanstaltningen som en tilknyttet enhed og anmelde tilskudsberettigede omkostninger i henhold til afsnit 11.1.

Den retlige og finansielle forbindelse bør hverken være begrænset til informationsforanstaltningen eller udelukkende etableret med henblik på dens gennemførelse.

Der findes tre former for retlig og finansiel forbindelse, der definerer en tilknytning:

i)

Kontrol som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (4).

Enheder, der er tilknyttet en tilskudsmodtager, kan derfor være:

Enheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af tilskudsmodtageren (datterselskaber). De kan også være kontrolleret af en enhed, som tilskudsmodtageren kontrollerer (datterdatterselskaber), og det samme gælder for andre kontrolniveauer.

Enheder, der direkte eller indirekte kontrollerer tilskudsmodtageren (moderselskaber). På samme måde kan der være tale om enheder, der kontrollerer en enhed, som kontrollerer tilskudsmodtageren.

Enheder under samme direkte eller indirekte kontrol som tilskudsmodtageren (søsterselskaber).

ii)

Medlemskab, dvs. tilskudsmodtageren er retligt defineret som f.eks. et netværk, en sammenslutning eller en forening, hvori de foreslåede tilknyttede enheder også deltager, eller tilskudsmodtageren deltager i den samme enhed (f.eks. netværk, sammenslutning, forening) som de foreslåede tilknyttede enheder.

iii)

Særlige tilfælde: offentlige enheder og offentligt ejede enheder

Offentligt ejede enheder og offentlige enheder (enheder etableret som sådan ifølge national, europæisk eller international ret) betragtes ikke altid som tilknyttede enheder (f.eks. offentlige universiteter eller forskningscentre).

Begrebet tilknytning i den offentlige sektor dækker:

De forskellige niveauer i den administrative struktur, hvis der er tale om decentral forvaltning (f.eks. nationale, regionale eller lokale ministerier (i tilfælde af selvstændige juridiske enheder)), kan betragtes som tilknyttet staten.

Et offentligt organ etableret af en offentlig myndighed med et administrativt formål, og som den offentlige myndighed kontrollerer. Denne betingelse skal efterprøves på grundlag af vedtægterne eller andre akter om oprettelse af det offentlige organ. Det betyder ikke nødvendigvis, at det offentlige organ finansieres helt eller delvist over det offentlige budget (f.eks. nationale skoler tilknyttet staten).

Følgende er ikke enheder, der er tilknyttet en tilskudsmodtager:

Enheder, der har indgået en (indkøbs)kontrakt eller en underentreprisekontrakt med tilskudsmodtageren, handler som koncessionshavere eller delegerede for offentlige tjenester for tilskudsmodtageren.

Enheder, der modtager finansiel støtte fra tilskudsmodtageren.

Enheder, der samarbejder regelmæssigt med tilskudsmodtageren på grundlag af et aftalememorandum eller deling af visse aktiver.

Enheder, der har undertegnet en konsortieaftale inden for rammerne af tilskudsaftalen.

Enheder, der har undertegnet en samarbejdsaftale om twinningprojekter

Hvis tilknyttede enheder deltager i en informationsforanstaltning, skal ansøgningen:

angive sådanne tilknyttede enheder i ansøgningsskemaet

indeholde den skriftlige aftale med de tilknyttede enheder

indeholde støttedokumenter, der gør det muligt at kontrollere, at de tilknyttede enheder opfylder kriterierne for tilskudsberettigelse og ikkeudelukkelse.

Med henblik på at vurdere om ansøgeren er tilskudsberettiget, skal følgende støttedokumenter vedrørende ansøgeren og de tilknyttede enheder vedlægges:

privatretlig enhed: uddrag fra den officielle tidende, kopi af vedtægterne, uddrag af handels- eller selskabsregistret, kopi af bevis for momspligt (hvis selskabsregisternummer og momsnummer er identiske, som i visse lande, kræves kun et af disse dokumenter)

offentligretlig enhed: kopi af beslutningen, afgørelsen eller et andet officielt dokument om oprettelse af den offentligretlige enhed

enheder, der ikke er juridiske personer: dokumenter, hvoraf det fremgår, at deres repræsentant/repræsentanter har beføjelse til at påtage sig retlige forpligtelser på deres vegne.

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for tilskudsberettigelse skal være opfyldt for hele støtteperioden. Hvis Det Forenede Kongerige træder ud af EU i løbet af tilskudsperioden, uden at der er indgået en aftale med EU, der sikrer, at ansøgere fra det Forenede Kongerige også fremover kan ansøge om støtte, vil de ikke længere modtage EU-finansiering (ej heller, hvor det er muligt, ved fortsat deltagelse), eller de må forlade projektet i henhold til artikel II.17 i tilskudsaftalen (Ophævelse af aftalen fra Kommissionens side).

6.2.   Tilskudsberettigede aktiviteter og gennemførelsesperiode

A.

Informationsforanstaltningerne bør omfatte en eller flere aktiviteter, f.eks.:

produktion og distribution af multimediemateriale eller audiovisuelt materiale

kampagner på internettet og sociale medier

mediebegivenheder

konferencer, seminarer, workshopper og analyser om forhold vedrørende den fælles landbrugspolitik

B.

Informationsforanstaltningerne skal gennemføres:

på multiregionalt eller nationalt niveau i en EU-medlemsstat eller

på europæisk niveau (i mindst to medlemsstater).

C.

Der kan ikke ydes tilskud til:

foranstaltninger, der er omfattet af en lovmæssig forpligtelse

generalforsamlinger eller vedtægtsbestemte møder

finansiel støtte til tredjemand.

D.

Vejledende gennemførelsesperiode for informationsforanstaltningerne

Informationsforanstaltningernes maksimale varighed er 12 måneder.

Ansøgninger vedrørende projekter, som er planlagt til at skulle foregå henover et længere tidsrum end det, der er fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil blive afvist.

7.   UDELUKKELSESKRITERIER

7.1.   Udelukkelse

Den ansvarsberettigede udelukker en ansøger fra deltagelse i indkaldelsen af forslag, hvis:

a)

ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, hvis denne er under tvangsakkord uden for konkurs, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis denne befinder sig i en lignende situation inden for rammerne af en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love eller administrative bestemmelser,

b)

det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor denne er etableret, lovgivningen i det land, hvor den anvisningsberettigede befinder sig, eller lovgivningen i det land, hvor kontrakten skal gennemføres

c)

det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at have overtrådt gældende love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, som ansøgeren hører under, eller har begået fejl, der har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis de afspejler forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed, herunder navnlig følgende:

i)

forsætlig eller på grund af forsømmelighed forkert afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt, tilskudsaftale eller tilskudsafgørelse

ii)

indgåelse af aftaler med andre ansøgere med det formål at forvride konkurrencen

iii)

krænkelse af intellektuel ejendomsret

iv)

forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos Kommissionen i løbet af tildelingsproceduren

v)

forsøg på at indhente fortrolige oplysninger, der kan give vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med tildelingsproceduren

d)

det ved en endelig dom er fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende forhold:

i)

svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995,

ii)

bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA (5) samt bestikkelse som defineret i lovgivningen i det land, hvor den ordregivende myndighed befinder sig, det land, hvor ansøgeren er etableret, eller det land, hvor kontrakten skal gennemføres

iii)

deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA (6),

iv)

hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (7)

v)

terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA (8) og anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte afgørelses artikel 4,

vi)

børnearbejde eller andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU (9),

e)

ansøgeren har udvist betydelige mangler i opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt, tilskudsaftale eller tilskudsafgørelse, som finansieres over Unionens budget, og som har medført afslutning af kontrakten før aftalt tid, anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner, eller som er blevet opdaget efter inspektioner, revisioner eller undersøgelser gennemført af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten

f)

det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (10)

g)

ansøgeren i tilfælde af alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, svig, bestikkelse, andre kriminelle handlinger, betydelige mangler i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt eller uregelmæssigheder er underlagt:

i)

faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af Revisionsretten, OLAF eller den interne revisionstjeneste eller andre inspektioner, revisioner eller kontroller, som er foretaget af en EU-institutions, et EU-kontors, et EU-agenturs eller et EU-organs ansvarsberettigede eller under dennes ansvar

ii)

ikkeendelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at verificere anvendelsen af erhvervsetiske standarder

iii)

afgørelser, som træffes af ECB, EIB, Den Europæiske Investeringsfond eller internationale organisationer

iv)

Europa-Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens konkurrenceregler eller en national kompetent myndigheds afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens eller national konkurrenceret

v)

afgørelser om udelukkelse truffet af en EU-institutions, et EU-kontors, et EU-agenturs eller et EU-organs ansvarsberettigede.

7.2.   Afhjælpende foranstaltninger

Hvis en ansøger erklærer, at denne befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er anført ovenfor (se afsnit 7.1), skal det med henblik på at påvise ansøgernes pålidelighed anføres, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe udelukkelsessituationen. Disse kan omfatte tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger med henblik på at forebygge yderligere forekomster, skadeserstatning eller bøder. Den relevante dokumentation, der dokumenterer de trufne afhjælpende foranstaltninger, vedlægges som bilag til erklæringen. Dette gælder ikke for situationer, der er nævnt i afsnit 7.1, punkt d).

7.3.   Udelukkelse fra deltagelse i indkaldelsen af forslag

Den ansvarsberettigede tildeler ikke noget tilskud til ansøgere, som:

a.

befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i henhold til afsnit 7.1

b.

har givet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, der er påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at give disse oplysninger

c.

tidligere har været involveret i udarbejdelsen af udbudsdokumenter, når dette medfører en konkurrencefordrejning, som der ikke på anden måde kan rettes op på.

De samme udelukkelseskriterier gælder for tilknyttede enheder.

Ansøgere eller tilknyttede enheder kan om nødvendigt pålægges administrative og finansielle sanktioner, hvis de har afgivet urigtige oplysninger.

7.4.   Dokumentation

Ansøgere og tilknyttede enheder skal fremlægge en erklæring på tro og love om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1, og artikel 141, i finansforordningen, idet de skal udfylde de relevante skemaer, der er knyttet til ansøgningsskemaet til indkaldelsen af forslag, som findes på: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Denne forpligtelse kan opfyldes på en af følgende måder:

i)

ansøgeren underskriver en erklæring i sine tilknyttede enheders navn og på deres vegne, ELLER

ii)

ansøgeren og de tilknyttede enheder underskriver hver især en erklæring i eget navn.

8.   UDVÆLGELSESKRITERIER

8.1.   Finansiel kapacitet

Ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres aktiviteter i hele tilskudsperioden, og de skal bidrage til finansieringen heraf. Ansøgernes finansielle kapacitet vil blive bedømt på grundlag af de støttedokumenter, der skal vedlægges ansøgningen:

en erklæring på tro og love og

ENTEN

resultatopgørelsen såvel som balancen for det seneste afsluttede regnskabsår

for nyligt oprettede enheder: en forretningsplan, som kan erstatte ovennævnte dokumenter

ELLER

den tabel, der fremgår af ansøgningsskemaet, udfyldt med de relevante obligatoriske regnskabsmæssige oplysninger med henblik på beregning af nøgletallene som angivet i skemaet.

På grundlag af disse dokumenter kan den ansvarlige anvisningsberettigede, hvis denne finder, at den finansielle kapacitet svag, anmode om supplerende oplysninger.

Hvis den ansvarlige anvisningsberettigede finder, at den finansielle kapacitet er utilstrækkelig, bliver ansøgningen afvist.

8.2.   Operationel kapacitet

Ansøgerne skal have den faglige kompetence og de kvalifikationer, der er nødvendige for at gennemføre den foreslåede informationsforanstaltning. Ansøgerne skal derfor fremlægge en erklæring på tro og love foruden følgende dokumentation:

cv for de personer, der har hovedansvaret for at forvalte og gennemføre informationsforanstaltningen (eventuelt ledsaget af en liste over relevante udgivelser, hvis der er tale om f.eks. uddannelsesområdet). Især hvad angår projektlederen af informationsforanstaltningen, skal vedkommende have mindst 5 års erfaring fra lignende projekter.

organisationens aktivitetsrapporter

en liste over tidligere projekter og aktiviteter i tilknytning til politikområdet for denne indkaldelse af forslag eller de informationsforanstaltninger, der skal gennemføres (se ansøgningsskema 1: højst 4 projekter/aktiviteter).

9.   TILDELINGSKRITERIER

Kommunikationsværktøjer og -aktiviteter i relation til informationsforanstaltningen bør være indbyrdes forbundne og indeholde en klar beskrivelse af den overordnede metode og de tilstræbte resultater.

Aktiviteter gennemført i henhold til en informationsforanstaltning skal føre til konkrete resultater inden for foranstaltningens varighed.

Informationsforanstaltningen skal i ansøgningsfasen indeholde oplysninger om de relevante forventede resultater (se ansøgningsskema 3).

Forslaget skal indeholde en liste med relevante indikatorer (kvalitative/kvantitative) til at måle de forventede resultater/virkninger af informationsforanstaltningen (se ansøgningsskema 3).

De tilskudsberettigede ansøgninger evalueres ud fra følgende kriterier:

1.

Foranstaltningens relevans: forudgående analyse af behovene og de specifikke, målbare, opnåelige og relevante mål og foranstaltningens innovative karakter. (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

2.

Foranstaltningens produktivitet: tema, budskaber og målgruppe, detaljeret program, tidsplan og metode for efterfølgende evaluering. (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

3.

Foranstaltningens produktivitet: omkostningseffektivitet i forhold til de foreslåede ressourcer: (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

4.

Projektforvaltningens kvalitet: kvaliteten af procedurerne og tildelingen af opgaver med henblik på gennemførelsen af den foreslåede foranstaltnings forskellige aktiviteter. (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

Der tildeles højst 100 point for forslagets kvalitet. Der skal samlet set opnås mindst 60 point, og der kræves mindst 50 % for hvert kriterium.

10.   JURIDISKE FORPLIGTELSER

Hvis Kommissionen beslutter at yde tilskud, vil ansøgeren modtage en tilskudsaftale, som detaljeret beskriver tilskudsbetingelserne samt tilskudsbeløbet i euro, og oplysninger om den procedure, der skal anvendes til formalisering af parternes aftale.

De 2 kopier af den originale aftale underskrives først af tilskudsmodtageren og returneres straks til Kommissionen. Europa-Kommissionen underskriver herefter aftalen.

Bemærk venligst, at ydelse af tilskud ikke medfører nogen rettigheder for de efterfølgende år.

11.   FINANSIELLE BESTEMMELSER

11.1.   Tilskudsberettigede omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger skal opfylde følgende kriterier:

de er afholdt af tilskudsmodtageren

de er afholdt i løbet af informationsforanstaltningens varighed, bortset fra omkostninger, der er forbundet med endelige rapporter og revisionserklæringer. Den periode, hvori omkostningerne er tilskudsberettigede, løber fra den dag, der er angivet i tilskudsaftalen.

Hvis en tilskudsmodtager kan godtgøre, at det er nødvendigt at påbegynde informationsforanstaltningen, inden aftalen er underskrevet, kan tilskudsberettigelsesperioden starte, inden der skrives under. Tilskudsberettigelsesperioden kan under ingen omstændigheder starte før datoen for indsendelsen af tilskudsansøgningen.

de er angivet i budgetoverslaget

de er nødvendige for gennemførelsen af den informationsforanstaltning, som tilskuddet vedrører

de kan identificeres og verificeres, idet de navnlig er opført i tilskudsmodtagerens regnskaber og fastlagt i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor tilskudsmodtageren er etableret, og i overensstemmelse med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning

de opfylder kravene i den relevante skatte- og sociallovgivning

de er rimelige og berettigede og opfylder kravene til forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og produktivitet.

Tilskudsmodtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre direkte afstemning af omkostninger og indtægter vedrørende foranstaltningen og de tilsvarende perioderegnskaber og støttedokumenter.

Ovennævnte kriterier gælder også for omkostninger afholdt af de tilknyttede enheder.

Tilskudsberettigede omkostninger kan være direkte eller indirekte.

11.1.1.   Tilskudsberettigede direkte omkostninger

De tilskudsberettigede direkte omkostninger til informationsforanstaltningen er de omkostninger, der under overholdelse af ovennævnte betingelser for tilskudsberettigede omkostninger kan siges at være specifikke for informationsforanstaltningen og direkte knyttet til dens gennemførelse, og som derfor kan henføres direkte hertil:

a)

omkostninger til personale, som har underskrevet en ansættelseskontrakt med tilskudsmodtageren eller et tilsvarende ansættelsesdokument, og som er beskæftiget med informationsforanstaltningen, forudsat at disse omkostninger stemmer overens med modtagerens sædvanlige lønpolitik.

Disse omkostninger vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget. De kan også omfatte yderligere vederlag, herunder betalinger på grundlag af yderligere kontrakter, uanset disse kontrakters art, forudsat at de udbetales konsekvent, når der er behov for den samme form for arbejde eller ekspertise, uafhængigt af den anvendte finansieringskilde.

Omkostninger til fysiske personer, der arbejder under en kontrakt med modtageren, som ikke er en ansættelseskontrakt, eller som en tredjepart stiller til tilskudsmodtagerens rådighed mod betaling, kan også medtages under sådanne personaleomkostninger, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

den pågældende arbejder under forhold svarende til en ansats (navnlig med hensyn til måden, arbejdet er tilrettelagt på, de opgaver, der udføres, og de steder, hvor de udføres)

ii)

resultatet af arbejdet tilhører tilskudsmodtageren (medmindre andet undtagelsesvis er aftalt) og

iii)

omkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra omkostninger til personer, der udfører tilsvarende opgaver under en arbejdskontrakt med tilskudsmodtageren

De anbefalede metoder til beregning af direkte personaleomkostninger findes i tillægget.

b)

rejseomkostninger og dermed forbundne godtgørelser forudsat at disse omkostninger stemmer overens med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for rejser

c)

omkostninger til leje af lokale eller udstyr

d)

omkostninger, som følger af underleverancer, forudsat at de specifikke betingelser om underleverancer som fastsat i tilskudsaftalen er opfyldt

e)

omkostninger, som følger direkte af krav, der er fastsat i aftalen (formidling af oplysninger, specifik evaluering af informationsforanstaltningen, revisioner, oversættelser, reproduktion), herunder omkostninger til de påkrævede finansielle garantier, forudsat at de tilsvarende tjenesteydelser købes i overensstemmelse med de regler for gennemførelseskontrakter, der er fastsat i støtteaftalen

f)

told, skatter og afgifter betalt af tilskudsmodtageren, navnlig moms, forudsat at de indgår i de tilskudsberettigede direkte omkostninger, og medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen.

11.1.2.   Tilskudsberettigede indirekte omkostninger (driftsudgifter)

Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke er direkte knyttet til gennemførelsen af informationsforanstaltningen, og som derfor ikke direkte kan tilskrives denne.

En fast sats på 7 % af informationsforanstaltningens samlede tilskudsberettigede direkte omkostninger er tilskudsberettiget som indirekte omkostninger, idet det repræsenterer den del af tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, der kan henføres til informationsforanstaltningen.

De indirekte omkostninger kan ikke omfatte omkostninger, der konteres under en anden post på budgettet.

Ansøgerne bedes bemærke, at de, hvis de modtager et driftstilskud, der finansieres over EU- eller Euratom-budgettet, ikke kan anmelde indirekte omkostninger for den eller de perioder, der er omfattet af driftstilskuddet, medmindre de kan bevise, at driftstilskuddet ikke dækker nogen af informationsforanstaltningens omkostninger.

For at påvise dette bør tilskudsmodtageren i princippet:

a.

anvende analytisk omkostningsberegning, som gør det muligt at adskille alle omkostninger (herunder driftsomkostninger), som kan henføres til driftstilskuddet og tilskuddet til informationsforanstaltningen. Til det formål bør tilskudsmodtageren anvende pålidelige regnskabskoder og fordelingsnøgler for at sikre, at fordelingen af omkostningerne sker på et retfærdigt, objektivt og realistisk grundlag.

b.

særskilt registrere:

alle omkostninger der er forbundet med driftstilskuddene (f.eks. personale, generelle driftsomkostninger og andre driftsomkostninger, der er forbundet med de sædvanlige årlige aktiviteter), og

alle omkostninger der er forbundet med tilskuddet til informationsforanstaltningen (herunder de årlige indirekte omkostninger i forbindelse med informationsforanstaltningen).

Hvis driftstilskuddet dækker hele tilskudsmodtagerens sædvanlige årlige aktivitet og budget, er modtageren ikke berettiget til at få dækket indirekte omkostninger under tilskuddet til informationsforanstaltningen.

11.2.   Tilskudsberettigede omkostninger

a)

forrentning af kapital og udbytte udbetalt af en tilskudsmodtager

b)

gæld og omkostninger i forbindelse med gæld

c)

hensættelser til tab eller gæld

d)

debetrenter

e)

dubiøse fordringer

f)

kurstab

g)

gebyrer på transaktioner fra Europa-Kommissionen, som opkræves af tilskudsmodtagers bank

h)

omkostninger anmeldt af tilskudsmodtageren under en anden informationsforanstaltning, hvortil der ydes tilskud finansieret over EU's budget. Sådanne tilskud omfatter tilskud tildelt af en medlemsstat og finansieret over EU's budget samt tilskud tildelt af andre organer end Kommissionen med henblik på gennemførelsen af EU's budget. Navnlig kan en tilskudsmodtager, der modtager et driftstilskud, der finansieres over EU- eller Euratom-budgettet, ikke anmelde indirekte omkostninger for den periode, der er omfattet af driftstilskuddet, medmindre tilskudsmodtageren kan bevise, at driftstilskuddet ikke dækker nogen af informationsforanstaltningens omkostninger.

i)

bidrag i form af naturalier fra tredjeparter

j)

uforholdsmæssigt store eller unødvendige omkostninger

k)

fradragsberettiget moms

l)

køb af udstyr.

11.3.   Tilskudstype

11.3.1.   Godtgørelse af faktisk afholdte omkostninger

Tilskuddet vil blive fastsat ved at anvende en maksimal medfinansieringsstats på 60 % på de tilskudsberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt og anmeldt af tilskudsmodtageren og de tilknyttede enheder.

11.3.2.   Fast sats

En fast sats på 7 % af de tilskudsberettigede direkte omkostninger, der repræsenterer den del af tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, der kan henføres til informationsforanstaltningen. Den faste sats vil blive betalt efter godkendelsen af de omkostninger, på grundlag af hvilke den bliver beregnet.

Betingelser for overholdelse af tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning:

Tilskudsmodtageren skal sikre, at den praksis for omkostningsberegning, som anvendes ved anmeldelse af tilskudsberettigede omkostninger, overholder følgende betingelser:

a)

Den praksis for omkostningsberegning, som anvendes, skal være tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning. Tilskudsmodtageren skal anvende denne praksis på en konsekvent måde på grundlag af objektive kriterier, som er uafhængige af finansieringskilden (EU-finansiering eller andet).

b)

De anmeldte omkostninger kan afstemmes direkte med de beløb, der er regnskabsført i modtagerens almindelige regnskaber, og

c)

de kategorier af omkostninger, som er anvendt til fastlæggelsen af de anmeldte omkostninger, omfatter ingen ikke-tilskudsberettigede omkostninger eller omkostninger, som er dækket af andre former for tilskud.

11.4.   Balanceret budget

Budgetoverslaget for informationsforanstaltningen skal vedlægges ansøgningsskemaet. Regnskabets indtægter og udgifter skal være i balance.

Budgettet opstilles i euro.

Ansøgere, for hvem omkostningerne ikke vil blive afregnet i euro, bør anvende den omregningskurs, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende eller på Infor-euro-webstedet: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Ansøgeren skal sikre, at de midler, der er nødvendige for at gennemføre informationsforanstaltningen, ikke dækkes fuldt af EU-tilskuddet.

Medfinansiering af foranstaltningen kan ske i form af:

tilskudsmodtagerens egne midler

indtægter fra informationsforanstaltningen

finansielle bidrag fra tredjemand.

Overordnet kan samfinansiering også omfatte bidrag i form af naturalier fra tredjemand, dvs. ikke-finansielle ressourcer, som tredjemand stiller gratis til rådighed for tilskudsmodtageren. Tredjemands tilsvarende omkostninger er ikke støtteberettigede under tilskuddet, dvs. hvis der ydes frivilligt arbejde, hvis mødelokaler stilles til rådighed uden beregning, osv.

Værdien af bidragene i form af naturalier må ikke overstige:

de faktiske omkostninger dokumenteret ved regnskabsbilag

eller, hvis sådanne bilag ikke foreligger, de generelt accepterede omkostninger på det pågældende marked.

Bidrag i form af naturalier skal opføres særskilt i budgetoverslaget, så dette afspejler de samlede ressourcer, der er tildelt informationsforanstaltningen. Enhedsværdien heraf anslås i det foreløbige budget og må ikke efterfølgende ændres.

Bidrag i form af naturalier skal være i overensstemmelse med de nationale regler for beskatning og socialsikring.

11.5.   Beregning af det endelige tilskudsbeløb

Det endelige tilskudsbeløb beregnes af Kommissionen på tidspunktet for den endelige betaling. Beregningen omfatter følgende trin:

Trin 1 — Refusionssatsen anvendes på de tilskudsberettigede omkostninger med tilføjelse af den faste sats

Beløbet under trin 1 opnås ved at anvende den i afsnit 11.3.1 fastsatte refusionssats på de tilskudsberettigede omkostninger, som Kommissionen har godkendt, og den faste sats, jf. afsnit 11.3.2.

Trin 2 — Begrænsning til det maksimale tilskudsbeløb

Det samlede beløb, som Kommissionen udbetaler til tilskudsmodtageren, kan under ingen omstændigheder overstige det maksimale tilskudsbeløb, der er fastsat i tilskudsaftalen. Hvis det beløb, der fremkommer i trin 1, er højere end det maksimale tilskudsbeløb, begrænses det endelige beløb til sidstnævnte beløb.

Trin 3 — Nedsættelse på grund af reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste

Ved »fortjeneste« forstås den del af beløbet beregnet i trin 1 og 2 plus informationsforanstaltningens samlede indtægter, der overstiger informationsforanstaltningens samlede tilskudsberettigede omkostninger.

De samlede tilskudsberettigede omkostninger til informationsforanstaltningen er lig med de samlede konsoliderede tilskudsberettigede omkostninger, som Kommissionen har godkendt. Informationsforanstaltningens samlede indtægter er lig med de konsoliderede samlede indtægter, der er fastlagt, genereret eller bekræftet på den dato, hvor tilskudsmodtageren anmoder om betaling af saldoen.

Følgende betragtes som indtægter:

a)

indtægter fra informationsforanstaltningen.

Hvis der genereres en fortjeneste, skal den fratrækkes i forhold til den endelige refusionssats for de faktiske tilskudsberettigede omkostninger til informationsforanstaltningen som godkendt af Kommissionen.

Trin 4 — Nedsættelse på grund af ukorrekt gennemførelse eller misligholdelse af andre forpligtelser

Kommissionen kan nedsætte det maksimale tilskudsbeløb, hvis informationsforanstaltningen ikke gennemføres korrekt (dvs. hvis den ikke er blevet gennemført, eller hvis den gennemføres mangelfuldt, ufuldstændigt eller med forsinkelse), eller hvis en anden forpligtelse i henhold til aftalen er blevet misligholdt.

Nedsættelsens størrelse vil afspejle, i hvilken grad gennemførelsen af informationsforanstaltningen har ikke været korrekt, eller hvor alvorlig misligholdelsen har været.

11.6.   Rapportering og betalingsordninger

11.6.1.   Tilskudsmodtageren kan anmode om de følgende betalinger, forudsat at betingelserne i tilskudsaftalen er opfyldt (dvs. betalingsfrister, lofter, osv.). Betalingsanmodningen skal ledsages af nedennævnte dokumenter, der er præciseret i tilskudsaftalen:

Betalingsanmodning

Ledsagedokumenter

Betaling af restbeløbet

 

Europa-Kommissionen beregner denne udbetaling på grundlag af beregningen af det endelige tilskudsbeløb (se afsnit 11.5 ovenfor).

a)

endelig teknisk rapport

b)

endelig udgiftsopgørelse

11.7.   Andre finansielle betingelser

a)   Ikkekumuleret tildeling og ingen dobbeltfinansiering

En informationsforanstaltning kan kun modtage tilskud fra EU-budgettet én gang.

De samme omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres to gange over EU's budget. For at sikre dette skal ansøgeren i ansøgningen angive kilderne til og størrelsen af de EU-midler, som den pågældende i samme regnskabsår har modtaget eller ansøgt om til den samme informationsforanstaltning eller en del af informationsforanstaltningen eller til driften, samt alle andre midler, som ansøgeren har modtaget eller ansøgt om til den samme informationsforanstaltning.

b)   Forbud mod tildeling af tilskud med tilbagevirkende kraft

Der kan ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede informationsforanstaltninger.

Der kan kun ydes tilskud til en allerede påbegyndt informationsforanstaltning, hvis ansøgeren i sin ansøgning kan dokumentere, at det var nødvendigt at igangsætte informationsforanstaltningen, inden tilskudsaftalen blev underskrevet.

I disse tilfælde er omkostninger fra perioden før indgivelsen af ansøgningen om tilskud dog ikke tilskudsberettigede.

c)   Kontrakter som led i gennemførelsen/underentreprise

Hvis informationsforanstaltningens gennemførelse medfører udbudsprocedurer (kontrakter som led i gennemførelsen), skal tilskudsmodtageren tildele ordren til den, der fremsætter det økonomisk mest fordelagtige bud, dvs. det bud, hvor der er det bedste forhold mellem kvalitet og pris, eller i givet fald til den, der fremsætter det billigste bud, idet interessekonflikter undgås.

Hvis kontrakterne som led i gennemførelsen overstiger 60 000 EUR, skal tilskudsmodtageren opfylde de supplerende regler, der er fastsat i modellen til tilskudsaftalen, der er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Tilskudsmodtageren forventes at forelægge dokumentation for udbudsproceduren og opbevare denne til brug ved en eventuel revision.

Enheder, der agerer i deres egenskab af ordregivende myndighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (11), eller ordregivende enhed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (12), skal overholde de gældende nationale regler for udbud.

Tilskudsmodtagerne kan give opgaver, der indgår i informationsforanstaltningen, i underentreprise. Hvis de gør det, skal de udover at sikre, at ovennævnte betingelser vedrørende bedste forhold mellem kvalitet og pris og undgåelse af interessekonflikter opfyldes, ligeledes opfylde følgende betingelser:

a)

underleverancerne må ikke omfatte kerneopgaverne i informationsforanstaltningen

b)

anvendelsen af underleverancer er berettiget på grund af informationsforanstaltningens art og de behov, der er i forbindelse med gennemførelsen af den

c)

de anslåede omkostninger til underleverancen kan klart identificeres i det anslåede budget

d)

enhver anvendelse af underleverancer, der ikke er omfattet af beskrivelsen af informationsforanstaltningen, skal meddeles af tilskudsmodtageren og godkendes af Kommissionen. Kommissionen kan give sin godkendelse:

i)

før anvendelse af underleverancer, hvis tilskudsmodtagerne anmoder om en ændring

ii)

efter anvendelse af underleverancer, hvis underleverancerne:

er specifikt begrundet i den endelige tekniske rapport, og

ikke medfører ændringer i tilskudsaftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller strider mod princippet om ligebehandling af ansøgere

e)

tilskudsmodtagerne sikrer, at visse betingelser, der gælder for tilskudsmodtagerne i henhold til tilskudsaftalen (dvs. synlighed, fortrolighed, osv.), også gælder for underleverandørerne.

d)   Finansiel støtte til tredjemand

Ansøgningen må ikke omfatte økonomisk støtte til tredjepart.

12.   FREMSTØD

12.1.   Foretaget af tilskudsmodtagerne

Tilskudsmodtageren forpligter sig til klart at gøre opmærksom på støtten fra EU i alle publikationer eller i forbindelse med de aktiviteter, der ydes tilskud til.

I den forbindelse skal tilskudsmodtagerne fremhæve Europa-Kommissionens navn og emblem på alle publikationer, plakater, programmer og andre produkter, der udarbejdes i forbindelse med det projekt, der samfinansieres.

Med henblik herpå skal de bruge teksten og det logo, der findes på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Hvis dette krav ikke opfyldes fuldt ud, kan tilskuddet reduceres i henhold til bestemmelserne i tilskudsaftalen.

12.2.   Foretaget af Kommissionen

Med undtagelse af stipendier udbetalt til fysiske personer og anden form for direkte støtte udbetalt til fysiske personer med særligt behov offentliggøres alle oplysninger vedrørende tilskudsbeløb, der er bevilget i løbet af et regnskabsår, på et websted tilhørende en af Den Europæiske Unions institutioner senest den 30. juni det efterfølgende regnskabsår.

Europa-Kommissionen offentliggør følgende oplysninger:

tilskudsmodtagerens navn

tilskudsmodtagerens adresse, når denne er en juridisk person, eller region, når tilskudsmodtageren er en fysisk person, som fastsat på NUTS 2-niveau, hvis tilskudsmodtageren er bosiddende i EU, eller tilsvarende, hvis tilskudsmodtageren er bosiddende uden for EU

tilskuddets formål

tilskuddets størrelse.

Tilskudsmodtageren kan ved en begrundet og behørigt dokumenteret anmodning blive fritaget for at få offentliggjort disse oplysninger, hvis det kan true beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder og friheder i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder eller skade tilskudsmodtagernes forretningsmæssige interesser.

13.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Deltagelse i en indkaldelse af forslag indebærer registrering og behandling af personoplysninger (såsom navn, adresse og cv). Sådanne oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (13). Medmindre andet er angivet, vil de spørgsmål og de personoplysninger, der anmodes om for at vurdere ansøgningen på grundlag af indkaldelsen af forslag, udelukkende blive behandlet af Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, kontor R5, med dette formål for øje.

Hvis tilskudsmodtageren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 136, stk. 1, og artikel 141, kan Kommissionen registrere personoplysningerne i systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (for yderligere oplysninger se erklæringen om databeskyttelse):

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   PROCEDURE FOR INDSENDELSE AF FORSLAG

Forslag skal indsendes inden den 14. december 2018.

Når fristen for indgivelse af ansøgningen er overskredet, er det ikke længere muligt at foretage ændringer i ansøgningen. Hvis der imidlertid er behov for at præcisere visse aspekter eller rette skrivefejl, kan Kommissionen kontakte ansøgeren under evalueringsprocessen.

Fristen for indsendelse af spørgsmål er den 4. december 2018.

Ansøgerne informeres skriftligt om resultaterne af udvælgelsesproceduren.

Indsendelse af forslag på papir

Ansøgningsskemaer fås på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ansøgningerne skal indgives på det rigtige skema, korrekt udfyldt og dateret. De skal være underskrevet af den person, der er autoriseret til at indgå juridisk bindende forpligtelser på vegne af ansøgerorganisationen.

Yderligere oplysninger kan om nødvendigt anføres på et særskilt ark.

Ansøgningerne sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen, AGRI. B.1

Call for proposals 2018/C 395/03

Att.: Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

med post (poststemplets dato er afgørende)

med kurerselskab (datoen for indlevering til kurerselskabet er afgørende)

personligt, dato for modtagelse, på følgende adresse:

Personlig aflevering/ekspresforsendelse:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

Der udstedes ved afleveringen af ansøgningen en dateret kvittering underskrevet af den person, der modtager dokumenterne i den centrale tjeneste for modtagelse af Kommissionens post. Tjenesten er åben fra kl. 8.00 til kl. 17.00 fra mandag til torsdag, og fra kl. 8.00 til kl. 16.00 om fredagen. Der er lukket lørdag og søndag og på Kommissionens officielle fridage.

Ansøgninger, der sendes via fax eller e-mail, accepteres ikke.

Ud over aflevering i papirudgave skal ansøgeren sende en elektronisk kopi af forslaget og af alle bilag på en cd-rom eller et USB-stik i samme konvolut som papirudgaven. Papirudgaven har forrang for den elektroniske udgave. Ansøgningernes antagelighed vil blive vurderet på grundlag af ansøgningen i papirform.

Kontakt

Kontaktpunkt for spørgsmål: agri-grants@ec.europa.eu

De oftest stillede spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Bilag

Ansøgningsskema, herunder budgetskemaer (inkl. tjekliste over dokumenter, der skal vedlægges) findes på:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Standardtilskudsaftale, herunder standarden for den finansielle og tekniske rapport, findes på:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Formular vedrørende retlig status findes på:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Formular vedrørende økonomisk kapacitet findes på

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/791 af 11. maj 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 1).

(4)  EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19.

(5)  EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54.

(6)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42.

(7)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(8)  EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.

(9)  EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

(10)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(13)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.